Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą: "Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowiec ? I...

łódzkie, Brójce 39

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510078173-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-04-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
95-006 Brójce 39
Ulica
-
Nr telefonu
42 295 01 11
Email
piotr.staszek@brojce.pl
Strona www
http://bip.brojce.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510078173-N-2019 z dnia 19-04-2019 r.
Gmina Brójce: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą: "Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowiec - I etap".

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 528144-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Brójce, Krajowy numer identyfikacyjny 47205775000000, ul. -  -, 95-006  Brójce 39, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 295 01 11, e-mail piotr.staszek@brojce.pl, faks 42 295 01 33.
Adres strony internetowej (url): http://bip.brojce.pl/
Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy.
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
Nie dotyczy.
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą: "Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowiec - I etap".
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.1.6.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą: "Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowiec - I etap". Nadzór nad budową odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bukowiec, gm. Brójce, działka nr ew. 221/2, 255/4, 258, 203/2, 221/2, 501, 454/2, 220/2, 395/1, 398, 415, 424/2 w branżach: - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; - konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej, i w szczególności obejmuje: - kanał sanitarny grawitacyjny z rur PVC śr. 200 mm - L= 3453,00 m; - kanał sanitarny tłoczny z rur PE śr. 110 mm (w tym 121 m przewiertem rurą właściwą PE 200 mm - L= 2276,00 m); - odgałęzienia z rur PVC śr. 160 mm - szt. 193 - L = 1212,00 m; - przebudowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC śr. 200 mm - L=182,50 m; - pompownie ścieków - zbiorniki polimerobetonowe śr. 1,50 m (z pełnym wyposażeniem, montażem i rozruchem - szt. 3); - rozbiórka i odtworzenie nawierzchni asfaltowej w pasie robót; - dywanik asfaltowy na całej szerokości jezdni; - montaż włazu kablowego YKY 4x4; - wykonanie i montaż rozdzielnicy RP; - montaż rozdzielnicy RZP - dostarcza dostawca pompowni; - montaż oświetlenia zewnętrznego; - montaż uziomu bednarką FeZn 25x4; - uporządkowanie terenu; - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. W ramach nadzoru Inspektor zobowiązuje się do: 1) Przekazania placu budowy wykonawcy robót budowlanych przy udziale Zamawiającego; 2) Przekazanie Wykonawcy robót budowlanych zarejestrowanego Dziennika Budowy wraz z wypełnioną kartą tytułową i wpisami o podjęciu funkcji Inspektora nadzoru; 3) Informowanie Zamawiającego o postępie prac poprzez Raporty Dwutygodniowe; 4) Potwierdzenie pobytów w ramach nadzoru; 5) Nadzór nad postępem Kontraktu na roboty pod względem technicznym, jakościowym finansowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym; 6) Informowanie zamawiającego o ewentualnych wadach dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania Kontraktu na roboty budowlane w terminach umożliwiających ich usunięcie bez opóźnienia terminów zakończenia inwestycji; 7) Zatwierdzenie po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego stosownych materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez wykonawcę robót budowlanych do wbudowania, kontrola dokumentów jakości, deklaracji zgodności i certyfikatów; 8) Sprawdzanie zgodności dostaw materiałów i urządzeń z Kontraktem na roboty i sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na urządzenia oraz ich świadectw pochodzenia; 9) Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót; 10) Zatwierdzenie zmian osób wykonujących zamówienie oraz podwykonawców zaproponowanych przez wykonawcę robót budowlanych po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiającego; 11) Bezzwłoczne informowanie o występowaniu na terenie budowy podwykonawców bez wiedzy i zgody Zamawiającego; 12) Koordynacja robót w taki sposób, aby nie zakłócić pracy istniejących sieci i instalacji; 13) Dołożenie wszelkich starań w celu zapewnienia terminowego zakończenia realizacji Kontraktu na roboty przy minimalnym stopniu utrudnień dla mieszkańców, posiadaczy gruntów, na których prowadzone są roboty oraz posiadaczy nieruchomości przyległych; 14) Nadzór, aby roboty wykonywane były przy zachowaniu należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa; 15) Monitorowanie zagrożeń dla środowiska w zakresie sposobu prowadzenia robót; 16) Sprawdzanie wykonania robót i powiadomienie Wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez wykonawcę, a także ustalenie rodzaju i zakresu robót koniecznych do usunięcia wad; 17) Opracowanie skutecznego systemu identyfikacji i kontroli ryzyka, przygotowanie programów naprawczych w celu łagodzenia wszelkich niekorzystnych zmian dotyczących jakości, kosztów i terminów realizacji Kontraktów na Roboty; 18) Informowanie Zamawiającego o wszelkich występujących problemach oraz o problemach przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich przezwyciężenia; 19) Przeprowadzanie z Wykonawcą robót budowlanych odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających, niezbędnych przeglądów międzyoperacyjnych i odbiorów końcowych realizowanego zadania inwestycyjnego udziałem przedstawicieli Zamawiającego; 20) Ocena i weryfikacja propozycji robót zamiennych oraz zmian przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym, a także pod względem ich dopuszczalności przez obowiązujące przepisy prawa oraz przedłożenie tych ocen do decyzji Zamawiającego; 21) Sprawdzanie i akceptacja przejściowych i końcowych oświadczeń Wykonawcy robót budowlanych o wykonaniu robót i przygotowanie odpowiednich dokumentów odbiorowych; 22) Sprawdzanie i akceptacja faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę robót budowlanych do zapłaty przez Zamawiającego; 23) Dokumentowanie wszelkich postępów prac; 24) Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji inwestycji w formie zdjęć cyfrowych. Zdjęcia powinny być opatrzone datą ich wykonania archiwizowane w formacie cyfrowym. 25) Organizowanie w razie potrzeb okresowych spotkań (innych niż rada budowy) w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, sporządzenie i uzgadnianie ze stronami protokołów z tych spotkań i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania; 26) Udzielanie Wykonawcom robót budowlanych pomocy w zakresie uzyskiwania wszelkich koniecznych dokumentów i pozwoleń, tj. weryfikacji przygotowanych dokumentów, wniosków administracyjnych, sprawdzenia ich kompletności, bieżącego informowania Wykonawcy robót o obowiązujących przepisach i procedurach formalnoprawnych i administracyjnych; 27) Zapobieganie zdarzeniom mogącym prowadzić do powstania roszczeń Wykonawcy robót budowlanych w stosunku do Zamawiającego, w miarę możliwości doprowadzenie do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcą robót budowlanych; 28) Udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wynikłych podczas realizacji Kontraktu na roboty budowlane; 29) Wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu na roboty budowlane; 30) Dopilnowanie zabezpieczenia przez wykonawcę robót placu budowy w przypadku wypowiedzenia Kontraktu na roboty budowlane; 31) Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie a następnie dostarczenie jej Zamawiającemu w formie ustalonej z Zamawiającym; 32) Identyfikowanie ryzyka powstania roszczeń ze strony Wykonawcy robót Stron trzecich oraz zapobieganie zdarzeniom mogącym prowadzić do ich powstania; 33) Proponowanie metod zapobiegania tym roszczeniom, a w przypadku ich wystąpienia przedstawienie stanowiska w odniesieniu do zasadności tych roszczeń; 34) Sprawdzenie jakości wykonywanych robót powiadomienie Wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 35) Stwierdzenie i poświadczenie usunięcia wad i usterek przez wykonawcę robót; 36) Przygotowanie do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach robót; 37) zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej; 38) Rozliczenie robót budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia umieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego - http://bip.brojce.pl/.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 71520000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 36585.37
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PROJEKT Z Zbigniew Smardzewski
Email wykonawcy: smardzewskizbigniew54@gmail.com
Adres pocztowy: Bogumiłowice 105
Kod pocztowy: 98-338
Miejscowość: Sulmierzyce
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 36900.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 36900.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 63960.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: Nie dotyczy.
IV.8) Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 8130.08
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ELEKTROENERGETYCZNYCH ELSKO RAFAŁ SKOWRON
Email wykonawcy: biuro@elsko.pl
Adres pocztowy: ul. Zamkowa 22/15
Kod pocztowy: 95-200
Miejscowość: Pabianice
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 9225.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8610.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 13530.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: Nie dotyczy.
IV.8) Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Branża konstrukcyjno - budowlana lub drogowa.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 16260.61
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Andre.Tau Andrzej Taudul
Email wykonawcy: andre.tau@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Zawiszy Czarnego 7a
Kod pocztowy: 95-100
Miejscowość: Zgierz
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 17958.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17220.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 36900.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: Nie dotyczy.
IV.8) Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Nie dotyczy.
 
drukuj ogłoszenie