Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Załawie, gm. Żytno z podziałem na 2 części: 1. Przebudowa drogi transportu rolnego w...

łódzkie, Żytno

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510078169-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-04-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
97-532 Żytno
Ulica
ul. Krótka
Nr telefonu
343 277 001
Email
urzadgminy@zytno.pl
Strona www
www.zytno.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510078169-N-2019 z dnia 19-04-2019 r.
Gmina Żytno: Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Załawie, gm. Żytno z podziałem na 2 części: 1. Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Załawie, gm. Żytno na odcinku 962,98 mb. 2. Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Załawie, gm. Żytno na odcinku 273,48 mb.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 521421-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540042285-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Żytno, Krajowy numer identyfikacyjny 15139868100000, ul. ul. Krótka  4, 97-532  Żytno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 343 277 001, e-mail urzadgminy@zytno.pl, faks 343 269 010.
Adres strony internetowej (url): www.zytno.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Załawie, gm. Żytno z podziałem na 2 części: 1. Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Załawie, gm. Żytno na odcinku 962,98 mb. 2. Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Załawie, gm. Żytno na odcinku 273,48 mb.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZPI. 271.3.2019.SN
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Załawie, gm. Żytno" z podziałem na 2 części: 1. Część I zamówienia: "Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Załawie, gm. Żytno na odcinku 962,98 mb" obejmuje w szczególności wykonanie: a) roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, b) poszerzenie jezdni - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni, podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna i górna, nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna i górna, c) wykonanie nawierzchni jezdni - oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa, d) pobocza - podbudowa z kruszywa łamanego, e) regulacja urządzeń podziemnych - regulacja pionowa studzienek wodociągowych, wymiana znaku i słupka. Zamawiający wymaga wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z zgłoszeniem do zasobu. 2. Część II zamówienia: "Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Załawie, gm. Żytno na odcinku 273,48 mb" obejmuje w szczególności wykonanie: a) roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, b) poszerzenie jezdni - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni, podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna i górna, nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna, c) wykonanie nawierzchni jezdni - oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa, d) regulacja urządzeń podziemnych - regulacja pionowa studzienek wodociągowych, Zamawiający wymaga wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z zgłoszeniem do zasobu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45230000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Załawie, gm. Żytno na odcinku 273,48 mb.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 67830.75
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum: Lider "CONSFALT? Partner: "BITUM? Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Filarecka 10
Kod pocztowy: 94-216
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 46259.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 46259.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 75211.87
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: 1. Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Załawie, gm. Żytno na odcinku 962,98 mb.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 340566.80
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum: Lider "CONSFALT? Partner: "BITUM? Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Filarecka 10
Kod pocztowy: 94-216
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 198772.11
Oferta z najniższą ceną/kosztem 198772.11
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 296832.09
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie