Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM NR 2 W ŁODZI UL. GRABIŃSKA 3 BUDOWA BIEŻNI, SKOCZNI W DAL I NAWIERZCHNI...

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510078053-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
92-720 Łódź
Ulica
Jugosłowiańska
Nr telefonu
42 648 41 70
Email
sp-202@wp.pl
Strona www
www.zs-p2lodz.wikom.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510078053-N-2019 z dnia 19-04-2019 r.
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Łodzi: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM NR 2 W ŁODZI UL. GRABIŃSKA 3 BUDOWA BIEŻNI, SKOCZNI W DAL I NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 525726-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 10174408200000, ul. Jugosłowiańska  2, 92-720  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 648 41 70, e-mail sp-202@wp.pl, faks 42 648 41 70.
Adres strony internetowej (url): www.zs-p2lodz.wikom.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM NR 2 W ŁODZI UL. GRABIŃSKA 3 BUDOWA BIEŻNI, SKOCZNI W DAL I NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
1/ZSP2/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Łodzi, ul. Grabińska 3 - budowa bieżni, skoczni w dal i nawierzchni utwardzonych 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w: a) opis przedmiotu zamówienia -załącznik nr 10 do SIWZ, b) specyfikacja technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 11 do SIWZ, c) przedmiar robót - załącznik 12 do SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45112710-5, 45112720-8, 45212221-1, 45233000-9, 45233250-6, 45262300-4, 45310000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM NR 2 W ŁODZI UL. GRABIŃSKA 3 BUDOWA BIEŻNI, SKOCZNI W DAL I NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zespół Szkolno - przedszkolny nr 2 w Łodzi działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r, poz. 1986 ze zm.) uprzejmie zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Łodzi, ul. Grabińska 3 - budowa bieżni, skoczni w dal i nawierzchni utwardzonych.Uzasadnienie. Cena najkorzystniejszej oferty firmy "DAR-CAR" Dariusz Gendek przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 317 000,00 zł, natomiast cena najkorzystniejszej oferty wynosi: 361 620,00 zł.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: