Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Rozbudowa i przebudowa ul. Cegielnianej w Bełchatowie - przebudowa mostu

łódzkie, Bełchatów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510078005-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
97-400 Bełchatów
Ulica
Lipowa
Nr telefonu
0446327914
Email
lbartosik@powiat-belchatowski.pl
Strona www
www.pzd.powiat-belchatowski.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510078005-N-2019 z dnia 19-04-2019 r.
Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie: Rozbudowa i przebudowa ul. Cegielnianej w Bełchatowie - przebudowa mostu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 509426-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540028187-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie, Krajowy numer identyfikacyjny 59065360100000, ul. Lipowa   67A, 97-400  Bełchatów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 0446327914, e-mail lbartosik@powiat-belchatowski.pl, faks 0446327922.
Adres strony internetowej (url): www.pzd.powiat-belchatowski.pl
Adres profilu nabywcy: www.lbartosik@powiat-belchatowski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa i przebudowa ul. Cegielnianej w Bełchatowie - przebudowa mostu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PZD-ZP-3703-01/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących robót: ETAP I - przebudowa mostu: 1) Rozbiórka istniejącego mostu; 2) Budowa nowego mostu wraz z całą infrastrukturą drogową (nawierzchnia bitumiczna, chodnik i ścieżka rowerowa); 3) Rozbiórka istniejących sieci (wodociągowej, elektrycznej i teletechnicznej) kolidujących z nowym obiektem mostowym; 4) Budowa (przebudowa rozebranych sieci: wodociągowej, elektrycznej i teletechnicznej) w nowej lokalizacji; 5) Odmulenie i przeskarpowanie rzeki w obrębie obiektu mostowego; 6) Dostosowanie niwelety do odwodnienia odcinka drogi; 7) Wycinka kolidujących drzew; 8) Wykonanie barier; ETAP II - dostosowanie istniejącej nawierzchni jezdni do projektu rozbudowy obiektu mostowego: 1) Wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 7,00 m; 2) Wykonanie pobocza o szerokości 1,00 m; 3) Dowiązanie się do konstrukcji obiektu mostowego; 4) Dostosowanie niwelety do odwodnienia odcinka drogi; 5) Ułożenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, w tym ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz podbudowy z kruszywa łamanego; 6) Odmulenie istniejących rowów i profilowanie skarp; 7) Wykonanie zjazdu z kruszywa na przyległą nieruchomość;
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45221111-3

Dodatkowe kody CPV: 45233140-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1783669.72
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe ,,JAWAL" Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kamienna nr 7
Kod pocztowy: 25-041
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2193913.76
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2193913.76
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2811445.48
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 17%
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: