Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa ul. Orzeszkowej w Oświęcimiu

małopolskie, Oświęcim

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510077999-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-04-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
32-600 Oświęcim
Ulica
Zaborska
Nr telefonu
+48338429311
Email
zp@um.oswiecim.pl
Strona www
www.oswiecim.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510077999-N-2019 z dnia 19-04-2019 r.
Miasto Oświęcim: Przebudowa ul. Orzeszkowej w Oświęcimiu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 514325-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540039448-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Oświęcim, Krajowy numer identyfikacyjny 07218178700000, ul. Zaborska  2, 32-600  Oświęcim, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48338429311, e-mail zp@um.oswiecim.pl, faks +48338429361.
Adres strony internetowej (url): www.oswiecim.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa ul. Orzeszkowej w Oświęcimiu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.9.2019.III
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie polegające na przebudowie ul. Orzeszkowej w Oświęcimiu w zakresie jezdni wraz z remontem chodników, zjazdów oraz elementów odwodnienia i sieci kanalizacji sanitarnej, budowy zatok postojowych i elementów sieci kanalizacji deszczowej na długości około 230,5 m od wlotu skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Bolesława Prusa. Ulica zlokalizowana jest w północno - zachodniej części miasta. Teren płaski, częściowo zagospodarowany, wzdłuż ulicy rozproszona zabudowa jednorodzinna. Projekt nawiązuje do istniejących elementów infrastruktury komunikacyjnej. Wlot od ulicy Powstańców Śląskich zaprojektowano jako skrzyżowanie typu "T". W pasie ulicy występują sieci uzbrojenia: wodociągowa, gazowa, elektryczna, teletechniczna, kanalizacja deszczowa i kanalizacja sanitarna. Zakres przedmiotu zamówienia 1) Przedmiot zamówienia obejmuje: a) rozebranie istniejących warstw jezdni chodników i zjazdów, b) karczowanie 22 pni po wycince, c) korytowanie pod warstwy konstrukcyjne dla jezdni, chodników zatok postojowych i zjazdów, d) zabezpieczenie sieci uzbrojenia podziemnego, e) wykonanie warstw konstrukcyjnych dla jezdni, chodników zatok postojowych i zjazdów, f) remont chodników po obu stronach jezdni o szerokości 2,0 m - wykonane mają być z betonowej kostki brukowej Holland w kolorze szarym o gr. 8 cm, g) remont zjazdów indywidualnych - nawierzchnię zjazdów wykonać z betonowej kostki brukowej typu behaton koloru czerwonego gr. 8cm, i) remont systemu odwodnienia poprzez budowę 4 dodatkowych studni rewizyjnych betonowych Ø 1000 na istniejącym kanale oraz zabudowanie nowych studni wodościekowych wraz z przykanalikami z rur PP SN8, j) remont kanalizacji sanitarnej poprzez budowę 2 dodatkowych studni rewizyjnych betonowych Ø 1000 na istniejącym kanale w miejscach włączeń "na ślepo" oraz remont istniejących studni poprzez wymianę kominów włazowych, pierścieni odciążających i włazów - remont kanału metodą bezwykopową zostanie przeprowadzony przez PWiK w Oświęcimiu k) budowę zatok postojowych wzdłuż jezdni o szerokości 2,5 m z betonowej kostki brukowej typu behaton koloru grafitowego gr. 8cm, l) wykonanie nasadzeń według planu nasadzeń, m) humusowanie i obsianie trawą zieleńców, n) wykonanie oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45233120-6, 45233260-9, 45111300-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 879918.48
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  9
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  8
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Michał Kowalski prowadzący działalność gospodarczą pn.: Michał Kowalski Przedsiębiorstwo Budowlano?Inżynieryjne "PROTE"
Email wykonawcy: prote@vp.pl
Adres pocztowy: Ul. Konwaliowa 32, 34?116 Spytkowice
Kod pocztowy: 34-116
Miejscowość: Spytkowice
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 990051.81
Oferta z najniższą ceną/kosztem 990051.81
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1459080.46
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: