Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Piotrkowskiego w 2019 roku

łódzkie, Piotrków Trybunalski

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510077968-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Aleje 3 Maja
Nr telefonu
44 732 72 23
Email
zdp@powiat-piotrkowski.pl
Strona www
www.zdp.piotrkowtrybunalski.bip.net.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510077968-N-2019 z dnia 19-04-2019 r.
Zarząd Dróg Powiatowych: Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Piotrkowskiego w 2019 roku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 512924-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Powiatowych, Krajowy numer identyfikacyjny 59065458100000, ul. Aleje 3 Maja  33, 97-300  Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 44 732 72 23, e-mail zdp@powiat-piotrkowski.pl, faks 44 732 71 74.
Adres strony internetowej (url): www.zdp.piotrkowtrybunalski.bip.net.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Piotrkowskiego w 2019 roku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZDP-DP-III.3801.1.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie składa się z 5 części. Każda z części zamówienia dotyczy innej gminy Zadanie obejmuje wykonanie następujących prac: Część I - przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Aleksandrów Zadanie 1. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1504E w m. Wolica w zakresie przebudowy nawierzchni" - długość odcinka 0,600 km. Lokalizacja inwestycji: Zakres rzeczowy planowanej inwestycji: a) Oczyszczenie istniejącej nawierzchni, b) Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej masą mineralno - bitumiczną, c) Skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni d) Wykonanie warstwy wyrównawczej masą mineralno - bitumiczną, e) Ułożenie warstwy ścieralnej z masy mineralno - bitumicznej f) Wykonanie utwardzenia pobocza z tłucznia drogowego wraz z wywózką nadmiaru urobku. Część II - przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Gorzkowice Zadanie 1. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3915E w m. Kolonia Żuchowice w zakresie przebudowy nawierzchni" - długość odcinka 1,100 km. Lokalizacja inwestycji: Zakres rzeczowy planowanej inwestycji: a) Oczyszczenie istniejącej nawierzchni, b) Skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni c) Wykonanie warstwy wyrównawczej masą mineralno - bitumiczną, d) Ułożenie warstwy ścieralnej z masy mineralno - bitumicznej e) Wykonanie utwardzenia pobocza z tłucznia drogowego wraz z wywózką nadmiaru urobku. f) Frezowanie nawierzchni Zadanie 2. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3915E w m. Krosno w zakresie przebudowy nawierzchni" - długość odcinka 0,200 km. Lokalizacja inwestycji: Zakres rzeczowy planowanej inwestycji: a) Oczyszczenie istniejącej nawierzchni, b) Skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni c) Wykonanie warstwy wyrównawczej masą mineralno - bitumiczną, d) Ułożenie warstwy ścieralnej z masy mineralno - bitumicznej e) Wykonanie utwardzenia pobocza z tłucznia drogowego wraz z wywózką nadmiaru urobku. f) Frezowanie nawierzchni Zadanie 3. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3925E na odcinku Plucice - Kotków w zakresie przebudowy nawierzchni" - długość odcinka 0,400 km. Lokalizacja inwestycji: Zakres rzeczowy planowanej inwestycji: a) Wykonanie poszerzenia, b) Oczyszczenie istniejącej nawierzchni, c) Skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni d) Wykonanie warstwy wyrównawczej masą mineralno - bitumiczną, e) Ułożenie warstwy ścieralnej z masy mineralno - bitumicznej f) Wykonanie utwardzenia pobocza z tłucznia drogowego wraz z wywózką nadmiaru urobku. Część III - przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Grabica Zadanie 1. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2931E na odcinku Bleszyn - granica powiatu w zakresie przebudowy nawierzchni" - długość odcinka 0,940 km. Lokalizacja inwestycji: Zakres rzeczowy planowanej inwestycji: a) Oczyszczenie istniejącej nawierzchni, b) Skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni c) Wykonanie warstwy wyrównawczej masą mineralno - bitumiczną, d) Ułożenie warstwy ścieralnej z masy mineralno - bitumicznej e) Wykonanie utwardzenia pobocza z tłucznia drogowego wraz z wywózką nadmiaru urobku. Część IV - przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Moszczenica Zadanie 1. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2932E na odcinku Srock - Podolin w zakresie przebudowy nawierzchni" - długość odcinka 0,415 km. Lokalizacja inwestycji: Zakres rzeczowy planowanej inwestycji: a) Oczyszczenie istniejącej nawierzchni, b) Skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni c) Wykonanie warstwy wyrównawczej masą mineralno - bitumiczną, d) Ułożenie warstwy ścieralnej z masy mineralno - bitumicznej e) Wykonanie utwardzenia pobocza z tłucznia drogowego wraz z wywózką nadmiaru urobku. Zadanie 2. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531E na odcinku Gościmowice II - Baby w zakresie przebudowy nawierzchni" - długość odcinka 0,980 km. Lokalizacja inwestycji: Zakres rzeczowy planowanej inwestycji: a) Oczyszczenie istniejącej nawierzchni, b) Skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni c) Wykonanie warstwy wyrównawczej masą mineralno - bitumiczną, d) Ułożenie warstwy ścieralnej z masy mineralno - bitumicznej e) Wykonanie utwardzenia pobocza z tłucznia drogowego wraz z wywózką nadmiaru urobku. f) Regulacja urządzeń kanalizacyjnych, g) Regulacja kratek ściekowych. Część V - przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Wola Krzysztoporska Zadanie 1. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1500E w m. Blizin w zakresie przebudowy nawierzchni" - długość odcinka 0,200 km. Lokalizacja inwestycji: Zakres rzeczowy planowanej inwestycji: a) Oczyszczenie istniejącej nawierzchni, b) Skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni c) Wykonanie warstwy wyrównawczej masą mineralno - bitumiczną, d) Ułożenie warstwy ścieralnej z masy mineralno - bitumicznej e) Wykonanie utwardzenia pobocza z tłucznia drogowego wraz z wywózką nadmiaru urobku.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45233200-1, 45233222-1, 45233150-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Aleksandrów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 108471.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Budowlano - Drogowy "DUKT"
Email wykonawcy: biuro.wloszczowa@dukt.info.pl
Adres pocztowy: ul. Przedborska 84
Kod pocztowy: 29-100
Miejscowość: Włoszczowa
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 133419.33
Oferta z najniższą ceną/kosztem 133419.33
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 287352.11
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Gorzkowice
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 459388.52
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Budowlano - Drogowy "DUKT"
Email wykonawcy: biuro.wloszczowa@dukt.info.pl
Adres pocztowy: ul. Przedborska 84
Kod pocztowy: 29-100
Miejscowość: Włoszczowa
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 459388.52
Oferta z najniższą ceną/kosztem 459388.52
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 981739.97
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Grabica
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 177246.40
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Budowlano - Drogowy "DUKT" Sp. z o. o. Sp. Komandytowa
Email wykonawcy: biuro.wloszczowa@dukt.info.pl
Adres pocztowy: ul. Przedborska 84
Kod pocztowy: 29-100
Miejscowość: Włoszczowa
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 218013.07
Oferta z najniższą ceną/kosztem 218013.07
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 404523.16
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Moszczenica
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 332041.39
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Budowlano - Drogowy 'DUKT" Sp. z o. o., Sp. Komandytowa
Email wykonawcy: biuro.wloszczowa@dukt.info.pl
Adres pocztowy: ul. Przedborska 84
Kod pocztowy: 29-100
Miejscowość: Włoszczowa
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 332041.39
Oferta z najniższą ceną/kosztem 332041.39
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 659319.63
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Wola Krzysztoporska
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 51965.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Budowlano - Drogowy "DUKT" Sp. z o. o., Sp. Komandytowa
Email wykonawcy: biuro.wloszczowa@dukt.info.pl
Adres pocztowy: ul. Przedborska 84
Kod pocztowy: 29-100
Miejscowość: Włoszczowa
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 63916.95
Oferta z najniższą ceną/kosztem 63916.95
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 106075.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie