Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa szczepionek przeciwko wirusowi HPV dla potrzeb ZLA w Oświęcimiu w 2019 roku

małopolskie, Oświęcim

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510077833-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-600 Oświęcim
Ulica
ul. Garbarska
Nr telefonu
33 844 42 95, 33 843 00 06
Email
sekretariat@zlaoswiecim.pl
Strona www
www.zlaoswiecim.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510077833-N-2019 z dnia 19-04-2019 r.
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu: Dostawa szczepionek przeciwko wirusowi HPV dla potrzeb ZLA w Oświęcimiu w 2019 roku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 530601-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Krajowy numer identyfikacyjny 35713847200000, ul. ul. Garbarska  1, 32-600  Oświęcim, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 33 844 42 95, 33 843 00 06 , e-mail sekretariat@zlaoswiecim.pl, faks 33 843 00 68.
Adres strony internetowej (url): www.zlaoswiecim.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa szczepionek przeciwko wirusowi HPV dla potrzeb ZLA w Oświęcimiu w 2019 roku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ADM-27-02(1)-BT/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (w rozumieniu art.2 pkt 2 Pzp) sukcesywnie w roku 2019 szczepionek przeciwko wirusowi HPV (do szczepienia 2-dawkowego 12-letnich dziewczynek) w ilości 388 szt.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 33651600-4

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawa prawna: Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. Uzasadnienie faktyczne i prawne: W dniu 27.03.2019 r., Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania "Dostawa szczepionek przeciwko wirusowi HPV dla potrzeb ZLA w Oświęcimiu w 2019 roku". W wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do dnia 04.04.2019 r. do godz. 12:00, nie wpłynęła żadna oferta na wyżej wymienione zamówienie. Z uwagi na fakt, iż w wyżej wymienionym postępowaniu nie złożono żadnej oferty, Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie