Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Kompleksowa dostawa energii do obiektów będących w zarządzaniu Miasta Solnego Sp. z o.o. w Wieliczce

małopolskie, Wieliczka

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510078794-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
20-04-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
32-020 Wieliczka
Ulica
Tadeusza Kościuszki
Nr telefonu
12 357 32 64
Email
info@solnemiasto.eu
Strona www
www.solnemiasto.eu

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510078794-N-2019 z dnia 20-04-2019 r.
SOLNE MIASTO Sp. z o.o.: Kompleksowa dostawa energii do obiektów będących w zarządzaniu Miasta Solnego Sp. z o.o. w Wieliczce

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 525628-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540054256-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
SOLNE MIASTO Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 12099851100000, ul. Tadeusza Kościuszki  15, 32-020  Wieliczka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 357 32 64, e-mail info@solnemiasto.eu, faks 12 268 68 60.
Adres strony internetowej (url): www.solnemiasto.eu
Adres profilu nabywcy: www.solnemiasto.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa dostawa energii do obiektów będących w zarządzaniu Miasta Solnego Sp. z o.o. w Wieliczce
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
P-1/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii do obiektów będących w zarządzaniu Miasta Solnego w Wieliczce. Lokalizacja oraz opis punktów odbioru energii elektrycznej, zawarty jest w "Wykazie punktów poboru energii", będącym Załącznikiem 1A (Formularz cenowy) do SIWZ. Wskazane w załączniku 1A do SIWZ wartości energii elektrycznej są wartościami szacunkowymi, co może nie odzwierciedlać realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i nie może stanowić jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Dostawa energii będzie następować w grupach taryfowych: C22b, B23, C21, C12a. Wykonawca będzie obowiązany posiadać, od dnia wykonywania dostawy energii, zawartą oraz obowiązującą umowę, tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, (dalej: OSD) na podstawie, której będzie mógł prowadzić kompleksową dostawę energii elektrycznej, tj. sprzedaż energii elektrycznej i jej dystrybucję, za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej do wszystkich punktów poboru wskazanych przez Zamawiającego przy: ul. Dębowskiego 7A, ul. T. Kościuszki 15, ul. Bogucka 24, ul. Dębowskiego Park&Ride, Raciborsko 71, Mediateka ul. Plac Skulimowskiego 3
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09310000-5

Dodatkowe kody CPV: 65310000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 435000.00
Waluta pl
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Tauron Sprzedaż sp. z o.o.,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Łagiewnicka 60
Kod pocztowy: 30-417
Miejscowość: Kraków,
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 529392.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 529392.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 529392.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie