Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim w 2019 r.

łódzkie, Piotrków Trybunalski

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510078793-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
20-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Kostromska
Nr telefonu
44 649 02 73
Email
sp2@sp2.piotrkow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510078793-N-2019 z dnia 20-04-2019 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim w 2019 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 524079-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 59030086000000, ul. Kostromska  50, 97-300  Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 44 649 02 73, e-mail sp2@sp2.piotrkow.pl, faks 44 649 02 73.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim w 2019 r.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP2/03/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa artykułów żywnościowych dla szkoły Podstawowej nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim w 2019 r. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 - Formularz asortymentowo- cenowy. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania cen widniejących na formularzach asortymentowo- cenowych przez cały okres trwania Umowy. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na poszczególne części zamówienia)Jeden wykonawca może złożyć ofertę na kilka części max. 3 wg . części określonych w zał. nr 2 - formularzu asortymentowo- cenowym. Część NR 1 NABIAL Część NR 2 OWOCE WARZYWA MROZONE Część NR 3 RYBY MROZONE
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 15800000-6

Dodatkowe kody CPV: 15221000-3, 15220000-6, 15500000-3, 15331170-9, 15331100-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Nabiał
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 12840
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Radomsku .
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 4 , 97- 500 Radomsko
Kod pocztowy: 97-500
Miejscowość: Radomsko
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 10838.38
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10838.38
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10838.38
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Warzywa owoce mrożone
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3858.90
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PH WIP Piotr Ściegliński
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Bugajska 9 Piotrków Trybunalski
Kod pocztowy: 97-300
Miejscowość: Piotrków Trybunalski
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5968.19
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5968.19
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8322.74
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Ryby mrozone
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 15384.48
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PH WIP PIotr Ścieglinski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Bugajska 9, 97-300 Piotrków Trybunalski
Kod pocztowy: 97-300
Miejscowość: Piotrków Trybunalski
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 18659.25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 18659.25
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 20898.36
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie