Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE NA I PIĘTRZE POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W BRZESKU

małopolskie, Brzesko

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510078791-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
20-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-800 Brzesko
Ulica
ul. Tadeusza Kościuszki
Nr telefonu
14 663 01 09
Email
zol@powiatbrzeski.pl
Strona www
www.ppzolbrzesko.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510078791-N-2019 z dnia 20-04-2019 r.
Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzesku: ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE NA I PIĘTRZE POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W BRZESKU

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 527323-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzesku, Krajowy numer identyfikacyjny 12103119400000, ul. ul. Tadeusza Kościuszki  33, 32-800  Brzesko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 14 663 01 09, e-mail zol@powiatbrzeski.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.ppzolbrzesko.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY W BRZESKU
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE NA I PIĘTRZE POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W BRZESKU
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
2/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych ogólnobudowlanych na I piętrze Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzesku. Roboty będą wykonywane w obiekcie czynnym Służby Zdrowia. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem technicznym zawartym w przedmiarze robót, kosztorysem do wyceny robót remontowo budowlanych - kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik Nr 3, obowiązującymi przepisami i normami oraz wiedzą i sztuką budowlaną. 3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 1) W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał obiekt w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, 2) Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego, 3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców, 4) Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować remontowaną część obiektu i przekazać go Zamawiającemu, 5) Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu remontowanej części budynku. 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Wykonawca będzie uzgadniać z Zamawiającym wybór materiałów dla robót wykończeniowych. 5. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 4 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy - Prawo budowlane. 6. Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat i znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, które zostaną przekazane zamawiającemu wraz z zakończeniem odbioru.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45442100-8, 45430000-0, 45421000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 80447.22
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Ryszard Górski LTD
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Głowackiego 38
Kod pocztowy: 32-800
Miejscowość: Brzesko
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 69993.83
Oferta z najniższą ceną/kosztem 69993.83
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 107993.64
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  PRZETARG NIEOGRANICZONY  na podstawie art. 39-46  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych.Zgodnie z Ustawą PZP
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: