Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa komputerów, oprogramowania i plotera

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510078802-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-224 Bydgoszcz
Ulica
ul. Świętej Trójcy
Nr telefonu
52 3791261, 3731651
Email
zsmnr1@bip.oswiata.bydgoszcz.pl
Strona www
http://bip.edu.bydgoszcz.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510078802-N-2019 z dnia 22-04-2019 r.
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 w Bydgoszczy: Dostawa komputerów, oprogramowania i plotera

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
"Akcja-kwalifikacja 2" oraz "Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1, w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 oraz w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy"
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 504869-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 w Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 18274500000000, ul. ul. Świętej Trójcy  37, 85-224  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 3791261, 3731651, e-mail zsmnr1@bip.oswiata.bydgoszcz.pl, faks 520 763 906.
Adres strony internetowej (url): http://bip.edu.bydgoszcz.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: placówka oświatowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa komputerów, oprogramowania i plotera
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
KD.1.01.2019.PS
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ramach projektu pn. "Akcja-kwalifikacja 2" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT: Część 1: 12 szt. zestawów komputerowych -wyposażenie pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych./t. informatyk, Część 2: 20 szt. zestawów komputerowych - wyposażenie pracowni aplikacji internetowych/t. informatyk, Część 3: 20 szt. zestawów komputerowych - wyposażenie pracowni wspólnej: technologii mechanicznej i rysunku technicznego/ t. mechatronik/, rysunku technicznego/t. mechanik, oraz dostawa w ramach projektu pn. "Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1, w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 oraz w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy" projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT: Część 4: 16 szt. komputerów z monitorem - wyposażenie pracowni/warsztatu kształcenia zawodowego w zawodzie: technik mechanik, Część 5: 16 szt. oprogramowania CAD - wyposażenie pracowni/warsztatu kształcenia zawodowego w zawodzie: technik mechanik, Część 6: 1 szt. plotera - wyposażenie pracowni/warsztatu kształcenia zawodowego w zawodzie: technik mechanik. Oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30213000-5

Dodatkowe kody CPV: 48000000-8, 30232140-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: 12 szt. zestawów komputerowych -wyposażenie pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych./t. informatyk
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 43200
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EL Toro Bobrowski Blatkiewicz Spółka Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Żubrów 3
Kod pocztowy: 71-617
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 31740
Oferta z najniższą ceną/kosztem 31740
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 44400
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: 20 szt. zestawów komputerowych - wyposażenie pracowni aplikacji internetowych/t. informatyk
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 84000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EL Toro Bobrowski Blatkiewicz Spółka Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Żubrów 3
Kod pocztowy: 71-617
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 55400
Oferta z najniższą ceną/kosztem 55400
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 69120
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: 20 szt. zestawów komputerowych - wyposażenie pracowni wspólnej: technologii mechanicznej i rysunku technicznego/ t. mechatronik/, rysunku technicznego/t. mechanik
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 122200
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Cezar Sp. z o.o. Cezary Machnio Piotr Gębka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wolność 8/4
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 89000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 89000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 103800
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: 16 szt. komputerów z monitorem - wyposażenie pracowni/warsztatu kształcenia zawodowego w zawodzie: technik mechanik
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 60614.40
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Parser Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Szlenkierów 1/33
Kod pocztowy: 01-181
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 57424
Oferta z najniższą ceną/kosztem 57424
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 67872
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: 16 szt. oprogramowania CAD - wyposażenie pracowni/warsztatu kształcenia zawodowego w zawodzie: technik mechanik
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 30800
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: DPS Software Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Postępu 6
Kod pocztowy: 02-676
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 33200
Oferta z najniższą ceną/kosztem 33200
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 33200
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: 1 szt. plotera - wyposażenie pracowni/warsztatu kształcenia zawodowego w zawodzie: technik mechanik
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 5900
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Alltech S.J. Z. Pająk A.Pająk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Spółdzielcza 33
Kod pocztowy: 09-407
Miejscowość: Płock
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5161.08
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5161.08
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5161.08
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie