Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Świadczenie usług w zakresie realizacji projektów Programu Polska Music.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510078799-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-560 Warszawa
Ulica
ul. Mokotowska
Nr telefonu
224 476 100
Email
iam@iam.pl
Strona www
www.iam.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510078799-N-2019 z dnia 22-04-2019 r.
Instytut Adama Mickiewicza: Świadczenie usług w zakresie realizacji projektów Programu Polska Music.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 529787-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Adama Mickiewicza, Krajowy numer identyfikacyjny 14047007100000, ul. ul. Mokotowska  25, 00-560  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 224 476 100, e-mail iam@iam.pl, faks 224 476 152.
Adres strony internetowej (url): www.iam.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa Instytucja Kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług w zakresie realizacji projektów Programu Polska Music.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
12/IAM/2019/03
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Usługi świadczone w ramach realizacji zamówienia obejmują w szczególności: 1. Realizację i administrację projektów przynależących do Polska Music w oparciu o strategię programu; 2. Przygotowanie umów na potrzeby projektu (we współpracy z działem prawnym IAM); 3. Komunikacja z instytucjami partnerskimi Polska Music oraz aplikującymi do programu potencjalnymi nowymi partnerami, głównie francuskojęzycznymi, w tym również prowadzenie dokumentacji aplikacji zgłoszeniowych; 4. Realizacja publikacji Polska Music w tym pisanie i korekta materiałów, współpraca z grafikiem 5. Wprowadzanie wydarzeń na stronę www.polskamusic.pl 6. Planowanie i realizacja wizyt studyjnych artystów, promotorów i dziennikarzy muzycznych; 7. Współpracę z agencją PR świadczącą usługi wizerunkowe dla programu Polska Music; 8. Współpracę z Wydziałem Komunikacji, Culture.Media i innymi projektami/ wydziałami Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie komunikacji projektów programu Polska Music; 9. Wsparcie organizacyjne i logistyczne managera projektu Polska Music oraz innych zadań programu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79500000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 90000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Aleksandra Sielczak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Gwiaździsta 7c/38
Kod pocztowy: 01-651
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 86445
Oferta z najniższą ceną/kosztem 86445
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 86445
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie