Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

wykonanie naprawy aparatu fiberobronchiskopu Pentax FI -13 RBS o s/n H 110757będącego na wyposażeniu Oddziału Klinicznego Anestezjologii...

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510079113-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
60-355 Poznań
Ulica
ul. Przybyszewskiego
Nr telefonu
618 691 759
Email
dzp@spsk2.pl
Strona www
www.spsk2.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510079113-N-2019 z dnia 23-04-2019 r.
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: wykonanie naprawy aparatu fiberobronchiskopu Pentax FI -13 RBS o s/n H 110757będącego na wyposażeniu Oddziału Klinicznego Anestezjologii Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 28883400000000, ul. ul. Przybyszewskiego  49, 60-355  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 691 759, e-mail dzp@spsk2.pl, faks 618 691 847.
Adres strony internetowej (url): www.spsk2.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
wykonanie naprawy aparatu fiberobronchiskopu Pentax FI -13 RBS o s/n H 110757będącego na wyposażeniu Oddziału Klinicznego Anestezjologii Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP/90WR/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
wykonanie naprawy aparatu fiberobronchiskopu Pentax FI -13 RBS o s/n H 110757będącego na wyposażeniu Oddziału Klinicznego Anestezjologii Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 50421000-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 13682.24
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Varimed Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: T Kościuszki 115/4U
Kod pocztowy: 50-442
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 16829.16
Oferta z najniższą ceną/kosztem 16829.16
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 16829.16
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust 1 pkt 3  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Konieczność wykonanie naprawy aparatu fiberobronchiskopu Pentax FI -13 RBS o s/n H 110757będącego na wyposażeniu Oddziału Klinicznego Anestezjologii Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu. Bez powyższej naprawy nie jest możliwe prawidłowe działanie urządzenia. Zaistniała zatem przesłanka do udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 3 PZP - ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia
 
drukuj ogłoszenie