Ogłoszenie

Realizacja usług promocji Gminy Miasta Sopotu przez Fundację Mariusza Fyrstenberga Tennis Foundation podczas Turnieju Tenisowego ATP CHALLENGER...

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
550081087-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-04-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
81-704 Sopot
Ulica
ul. Tadeusza Kościuszki
Nr telefonu
585 213 750
Email
przetargi@sopot.pl
Strona www
www.sopot.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 550081087-N-2019 z dnia 25-04-2019 r.
Sopot: Realizacja usług promocji Gminy Miasta Sopotu przez Fundację Mariusza Fyrstenberga Tennis Foundation podczas Turnieju Tenisowego ATP CHALLENGER BNP PARIBAS SOPOT OPEN, odbywającego się w dniach 29.07. - 04.08.2019 roku. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Sopotu, Krajowy numer identyfikacyjny 59849200000000, ul. ul. Tadeusza Kościuszki  , 81-704  Sopot, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 213 750, e-mail przetargi@sopot.pl, faks 585 510 133.
Adres strony internetowej (url): www.sopot.pl
Adres profilu nabywcy: www.sopot.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Realizacja usług promocji Gminy Miasta Sopotu przez Fundację Mariusza Fyrstenberga Tennis Foundation podczas Turnieju Tenisowego ATP CHALLENGER BNP PARIBAS SOPOT OPEN, odbywającego się w dniach 29.07. - 04.08.2019 roku.
Numer referencyjny  ZP.271.18.KS.2019.BC
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Realizacja usług promocji Gminy Miasta Sopotu przez Fundację Mariusza Fyrstenberga Tennis Foundation podczas Turnieju Tenisowego ATP CHALLENGER BNP PARIBAS SOPOT OPEN, odbywającego się w dniach 29.07. - 04.08.2019 roku.
II.5) Główny Kod CPV: 79340000-9
Dodatkowe kody CPV:
79340000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67, ust 1, pkt 1 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki w przypadku, gdy usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Zgodnie z ugruntowanym poglądem wyrażonym w orzecznictwie oraz doktrynie, skorzystanie z możliwości udzielenia zamówienia z powołaniem się na przesłankę określoną pod lit. a jest dopuszczalne wtedy, gdy istnieje tylko jeden wykonawca zdolny do realizacji zamówienia. Możliwość wykonania danego zamówienia przez jednego wykonawcę musi być obiektywna i niebudząca wątpliwości, nie zaś jedynie subiektywnym przekonaniem zamawiającego. Celem udzielenia zamówienia realizacji usług promocji Gminy Miasta Sopotu przez: Fundację Mariusza Fyrstenberga Tennis Foundation podczas Turnieju Tenisowego ATP CHALLENGER BNP PARIBAS SOPOT OPEN, odbywającego się w dniach 29.07. - 04.08.2019 roku, jest budowa rozpoznawalności, akceptacji i zaufania do Miasta Sopot. Sport jest jednym z najważniejszych podmiotów współczesnego sponsoringu, a promocja poprzez sport jest wskazywana jako jedna z najskuteczniejszych platform komunikowania się z rynkiem i odbiorcami. Kampania promocyjna powinna kreować pozytywny wizerunek miasta, jak również powinna być impulsem do odwiedzenia miasta Sopotu. Sopot od lat pełni funkcję gospodarza dużych, bardzo ważnych imprez sportowych, o zasięgu nie tylko europejskim, ale również światowym. Część wydarzeń na stałe wpisała się w kalendarz imprez sportowych, które odbywają się w Sopocie, jak np.: Oficjalne Międzynarodowe Zawody w Skokach Konnych przez przeszkody - CSIO5*, Wyścigi Konne, międzynarodowe imprezy lekkoatletyczne, żeglarskie i wiele, wiele innych. Zatem zasadnym jest zastosowanie trybu z wolnej ręki (na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy) w celu udzielenia przedmiotowego zamówienia. Uzasadnione jest to tym, że zamówienie dotyczy szczególnego rodzaju usług marketingowych, które mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, czyli Fundację Mariusza Fyrstenberga Tennis Foundation, ul. Pogodna 8, 05-082 Stare Babice. W związku z powyższym, należy uznać, iż spełnione zostały przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a Ustawy.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
FUNDACJA MARIUSZA FRYSTENBERG TENNIS FUNDATION,  ,  Pogodna 8,  05-082,  STARE BABICE,  kraj/woj. mazowieckie

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: