Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Realizacja usług promocji Gminy Miasta Sopotu przez Fundację Mariusza Fyrstenberga Tennis Foundation podczas Turnieju Tenisowego ATP CHALLENGER...

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
550081087-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-04-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
81-704 Sopot
Ulica
ul. Tadeusza Kościuszki
Nr telefonu
585 213 750
Email
przetargi@sopot.pl
Strona www
www.sopot.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 550081087-N-2019 z dnia 25-04-2019 r.
Sopot: Realizacja usług promocji Gminy Miasta Sopotu przez Fundację Mariusza Fyrstenberga Tennis Foundation podczas Turnieju Tenisowego ATP CHALLENGER BNP PARIBAS SOPOT OPEN, odbywającego się w dniach 29.07. - 04.08.2019 roku. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Sopotu, Krajowy numer identyfikacyjny 59849200000000, ul. ul. Tadeusza Kościuszki  , 81-704  Sopot, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 213 750, e-mail przetargi@sopot.pl, faks 585 510 133.
Adres strony internetowej (url): www.sopot.pl
Adres profilu nabywcy: www.sopot.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Realizacja usług promocji Gminy Miasta Sopotu przez Fundację Mariusza Fyrstenberga Tennis Foundation podczas Turnieju Tenisowego ATP CHALLENGER BNP PARIBAS SOPOT OPEN, odbywającego się w dniach 29.07. - 04.08.2019 roku.
Numer referencyjny  ZP.271.18.KS.2019.BC
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Realizacja usług promocji Gminy Miasta Sopotu przez Fundację Mariusza Fyrstenberga Tennis Foundation podczas Turnieju Tenisowego ATP CHALLENGER BNP PARIBAS SOPOT OPEN, odbywającego się w dniach 29.07. - 04.08.2019 roku.
II.5) Główny Kod CPV: 79340000-9
Dodatkowe kody CPV:
79340000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67, ust 1, pkt 1 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki w przypadku, gdy usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Zgodnie z ugruntowanym poglądem wyrażonym w orzecznictwie oraz doktrynie, skorzystanie z możliwości udzielenia zamówienia z powołaniem się na przesłankę określoną pod lit. a jest dopuszczalne wtedy, gdy istnieje tylko jeden wykonawca zdolny do realizacji zamówienia. Możliwość wykonania danego zamówienia przez jednego wykonawcę musi być obiektywna i niebudząca wątpliwości, nie zaś jedynie subiektywnym przekonaniem zamawiającego. Celem udzielenia zamówienia realizacji usług promocji Gminy Miasta Sopotu przez: Fundację Mariusza Fyrstenberga Tennis Foundation podczas Turnieju Tenisowego ATP CHALLENGER BNP PARIBAS SOPOT OPEN, odbywającego się w dniach 29.07. - 04.08.2019 roku, jest budowa rozpoznawalności, akceptacji i zaufania do Miasta Sopot. Sport jest jednym z najważniejszych podmiotów współczesnego sponsoringu, a promocja poprzez sport jest wskazywana jako jedna z najskuteczniejszych platform komunikowania się z rynkiem i odbiorcami. Kampania promocyjna powinna kreować pozytywny wizerunek miasta, jak również powinna być impulsem do odwiedzenia miasta Sopotu. Sopot od lat pełni funkcję gospodarza dużych, bardzo ważnych imprez sportowych, o zasięgu nie tylko europejskim, ale również światowym. Część wydarzeń na stałe wpisała się w kalendarz imprez sportowych, które odbywają się w Sopocie, jak np.: Oficjalne Międzynarodowe Zawody w Skokach Konnych przez przeszkody - CSIO5*, Wyścigi Konne, międzynarodowe imprezy lekkoatletyczne, żeglarskie i wiele, wiele innych. Zatem zasadnym jest zastosowanie trybu z wolnej ręki (na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy) w celu udzielenia przedmiotowego zamówienia. Uzasadnione jest to tym, że zamówienie dotyczy szczególnego rodzaju usług marketingowych, które mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, czyli Fundację Mariusza Fyrstenberga Tennis Foundation, ul. Pogodna 8, 05-082 Stare Babice. W związku z powyższym, należy uznać, iż spełnione zostały przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a Ustawy.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
FUNDACJA MARIUSZA FRYSTENBERG TENNIS FUNDATION,  ,  Pogodna 8,  05-082,  STARE BABICE,  kraj/woj. mazowieckie

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: