Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa drogi gminnej Morszków ? Jabłonna Lacka

mazowieckie, Jabłonna Lacka

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510083073-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-04-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Klonowa
Nr telefonu
25 787 10 23
Email
przetargi@jablonnalacka.com.pl
Strona www
www.jablonnalacka.com.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510083073-N-2019 z dnia 26-04-2019 r.
Gmina Jabłonna Lacka: Przebudowa drogi gminnej Morszków - Jabłonna Lacka

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 517895-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Jabłonna Lacka, Krajowy numer identyfikacyjny 71158203200000, ul. Klonowa  14, 08-304  Jabłonna Lacka, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 25 787 10 23, e-mail przetargi@jablonnalacka.com.pl, faks 25 787 11 49.
Adres strony internetowej (url): www.jablonnalacka.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej Morszków - Jabłonna Lacka
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SG.271.2.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na Przebudowie drogi gminnej Morszków - Jabłonna Lacka, zgodnie z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 1) Parametry techniczno-użytkowe drogi są następujące: a) kategoria drogi: gminna, klasy D; b) nawierzchnia istniejąca: bitumiczna; c) nawierzchnia po przebudowie: warstwa wiążąco-wyrównawcza z AC 11W 50/70 grubości śr. 4 cm; warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 grubości 4 cm; d) długość odcinka: 911,00 mb; e) szerokość jezdni po przebudowie: 5,00 m; f) szerokość poboczy: 0,75 m; 2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Roboty przygotowawcze: - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym. - Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi (korytowanie pod poszerzenie). - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne. - Podbudowa z CBGM 0/31,5 C 1,5/2,0, grubości 20 cm (poszerzenia). - Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, grubość po zagęszczeniu 25 cm (poszerzenia), - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 W 50/70, warstwa wiążąco-wyrównawcza, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 4 cm ze skropieniem międzywarstwowym; - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm wraz ze skropieniem międzywarstwowym. - Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm na poszerzeniach. - Pobocza z kruszywa naturalnego, średnia grubość po zagęszczeniu 10 cm. Szczegółowy zakres robót, a także warunki realizacji określone zostały przez Zamawiającego w przedmiarze robót oraz STWiORB, które stanowią załączniki do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45111200-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 386341.79
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Regionalne Drogi Podlaskie" Sp. z o.o
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Brzeska 128
Kod pocztowy: 08-102
Miejscowość: Siedlce
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 336172.41
Oferta z najniższą ceną/kosztem 336172.41
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 390311.37
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie