Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
KOMA NORD spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia kraj/woj. pomorskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Realizacja zadania polegającego na sprzedaży wraz z dostawą komputerów, oprogramowania i sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta Sopotu.

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510083042-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-04-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
81-704 Sopot
Ulica
ul. Tadeusza Kościuszki
Nr telefonu
585 213 750
Email
przetargi@sopot.pl
Strona www
http://www.sopot.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510083042-N-2019 z dnia 26-04-2019 r.
Gmina Miasta Sopotu: Realizacja zadania polegającego na sprzedaży wraz z dostawą komputerów, oprogramowania i sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta Sopotu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550070566-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540070677-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasta Sopotu, Krajowy numer identyfikacyjny 59849200000000, ul. ul. Tadeusza Kościuszki  , 81-704  Sopot, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 213 750, e-mail przetargi@sopot.pl, faks 585 510 133.
Adres strony internetowej (url): http://www.sopot.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Realizacja zadania polegającego na sprzedaży wraz z dostawą komputerów, oprogramowania i sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta Sopotu.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.15.RI.2019.MSt
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa: ? 2 szt. licencje Vmware Enterprise Plus na jeden procesor wraz z wsparciem, w skład których dokładnie wchodzi: o VMware vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor --- P/N: VS6-EPL-C ---2szt. ; o Basic Support Coverage VMware vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor --- P/N: VS6-EPL-G-SSS-C --- 2szt. ? 4 szt. notebooki A; ? 1 szt. drukarka B; Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30213300-8

Dodatkowe kody CPV: 48517000-5, 30232110-8, 48517000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 45784.68
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: KOMA NORD sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Łużycka 2
Kod pocztowy: 81-537
Miejscowość: Gdynia
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 56315.17
Oferta z najniższą ceną/kosztem 56315.17
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 56315.17
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt 7  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Podstawą zawarcia umowy jest udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie postępowania z wolnej ręki, na realizację zadania polegającego na sprzedaży wraz z dostawą komputerów, oprogramowania i sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta Sopotu - Vmware - rozszerzenie posiadanych licencji + wsparcie na kolejny rok oraz Komputery i drukarki, dotychczasowemu wykonawcy zamówienia na dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczanych produktów lub instalacji alb zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, bowiem zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów i instalacji. Taka możliwość została przewidziana w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia - nr referencyjny postępowania: ZP.271.7.RI.2019.MSt, nr ogłoszenia 515495-N-2019 z dnia 2019-02-19.
 
drukuj ogłoszenie