Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Organizacja Pikniku Poznaj Dobrą Żywność

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510082022-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-930 Warszawa
Ulica
ul. Wspólna
Nr telefonu
226 232 000
Email
Piotr.Maciolek@minrol.gov.pl
Strona www
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zamowienia-publiczne-2019-r

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510082022-N-2019 z dnia 26-04-2019 r.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Organizacja Pikniku Poznaj Dobrą Żywność

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy numer identyfikacyjny 63880000000000, ul. ul. Wspólna  30, 00-930  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 226 232 000, e-mail Piotr.Maciolek@minrol.gov.pl, faks 226 232 315.
Adres strony internetowej (url): https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zamowienia-publiczne-2019-r
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Organizacja Pikniku Poznaj Dobrą Żywność
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BDG.zp.23.1.34.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest organizacja Pikniku Poznaj Dobrą Żywność. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79342200-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 284552.84
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Targowa 25
Kod pocztowy: 03-728
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 350000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 350000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 350000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", ponieważ usługi mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Wykonawcą tym jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o., ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa. Miejscem organizacji Pikniku Poznaj Dobrą Żywność jest teren jednostki nadzorowanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tj. teren Toru Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie. Tor Służewiec, zaprojektowany w dwudziestoleciu międzywojennym jest jednym z największych i najpiękniejszych torów wyścigowych na świecie. Oddany w czerwcu 1939 roku zachwyca wspaniałą architekturą i przyrodą. Prestiżowe gonitwy i niepowtarzalna atmosfera sprawiają, że od blisko 80 lat tor przyciąga nie tylko rzesze warszawiaków, ale także turystów z kraju i z zagranicy. Weekendowa wycieczka na służewiecki tor to znakomita okazja do spędzenia wolnego czasu z dala od wielkomiejskiego zgiełku, gdzie można odpocząć, a równocześnie przeżyć sportowe emocje związane z rywalizacją dżokejów i koni na torze. Ta 138-hektarowa enklawa zieleni w sercu miasta jest atrakcyjnym terenem na organizację imprezy plenerowej takiej jak Piknik Poznaj Dobrą Żywność. Ponadto, teren ten jest znakomicie skomunikowany z centrum Warszawy, posiada ogromne zaplecze parkingowe a dodatkową zaletą jest bezpłatna linia autobusowa łącząca teren wyścigów ze stacją metra. Możliwości techniczne terenu Wyścigów Konnych Służewiec zapewnią idealne warunki dla organizacji Pikniku Poznaj Dobrą Żywność. Totalizator Sportowy Sp. z o.o. zaprosił Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do udziału w obchodach 80-lecia powstania Toru Służewiec. Totalizator Sportowy Sp. z o.o., ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa będący dzierżawcą terenu Toru Wyścigów Konnych Służewiec udostępnił nieodpłatnie Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi teren Toru Wyścigów Konnych Służewiec na organizację Pikniku Poznaj Dobrą Żywność w dniu 11 maja 2019 r. Totalizator Sportowy Sp. z o.o. jest jedynym dysponentem całego terenu Toru Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie na podstawie umowy dzierżawy zawartej w dniu 14 maja 2008 r., pomiędzy Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o. a Polskim Klubem Wyścigów Konnych i jedynym dysponentem realizacji usług związanych z organizacją imprez na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec (oświadczenie Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. z dnia 5 kwietnia 2019 r.). Tegoroczny Piknik Poznaj Dobrą Żywność odbędzie się w ramach obchodów 80-lecia powstania Toru Służewiec. Jednocześnie w dniu 11 maja 2019 r. odbywają się gonitwy na terenie toru Wyścigów Konnych Służewiec. Będzie to stanowiło dodatkową atrakcję dla uczestników Pikniku Poznaj Dobrą Żywność, a także promocję Toru Wyścigów Konnych Służewiec, terenu jednostki nadzorowanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jednocześnie w tym dniu wstęp na rozgrywane gonitwy, w tym gonitwę o Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jest bezpłatny dla odwiedzających Piknik. Dla właściciela, trenera i dżokeja zwycięskiego konia wręczone będą Puchary Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzięki gonitwie o Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonywana jest selekcja najlepszych koni, która ma ogromny wpływ na rozwój hodowli koni w Polsce. Dodatkowo wydarzenie to ma znaczący wpływ na promocję polskich hodowców i koni zarówno w kraju jak i za granicą. Od 2008 roku Totalizator Sportowy Sp. z o.o. dzierżawi teren Toru Wyścigów Konnych Służewiec od Polskiego Klubu Wyścigów Konnych i organizuje na nim wyścigi konne. Polski Klub Wyścigów Konnych jest jednostką nadzorowaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Polski Klub Wyścigów Konnych ustala warunki rozgrywania gonitw i kontroluje ich przestrzeganie, działa na rzecz rozwoju i promocji wyścigów konnych oraz doskonalenia hodowli koni, wydaje pozwolenia na organizowanie wyścigów konnych, kierowanie stajnią wyścigową oraz licencje dla sędziów, trenerów, jeźdźców, powożących, powołuje komisje techniczne i komisję odwoławczą, inicjuje i opiniuje rozwiązania prawne dotyczące wyścigów konnych, reprezentuje Polskę w międzynarodowych organizacjach wyścigowych, prowadzi księgi stadne dla koni czystej krwi arabskiej i pełnej krwi angielskiej, prowadzi specjalistyczne szkolenia. Zasadnym jest organizacja Pikniku Poznaj Dobrą Żywność w dniu 11 maja 2019 r. w ramach obchodów 80-lecia powstania Toru Służewiec na terenie Wyścigów Konnych Służewiec, łącząc działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz promocji polskiej żywności wysokiej jakości z działaniami na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa, tj. hodowli koni w Polsce, w tym polskiej hodowli koni czystej krwi arabskiej i pełnej krwi angielskiej oraz promocji wyścigów konnych w Polsce. Tego typu rozwiązanie daje największe korzyści informacyjno-promocyjne Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pozwala na jak najszersze dotarcie do grup docelowych, tj. zwiększenie rozpoznawalności znaku Poznaj Dobrą Żywność wśród konsumentów oraz producentów żywności oraz zapewnia dotarcie z informacjami dotyczącymi polskiej hodowli koni oraz promocji wyścigów konnych do odbiorców w kraju i zagranicą. Kompleksowa realizacja działań informacyjno-promocyjnych wzmacnia spójny przekaz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie promocji polskiej żywności wysokiej jakości i polskiego rolnictwa.
 
drukuj ogłoszenie