Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach

łódzkie, Łask

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510083361-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
29-04-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
98-100 Łask
Ulica
ul. Warszawska
Nr telefonu
436 768 300
Email
um@lask.pl
Strona www
www.lask.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510083361-N-2019 z dnia 29-04-2019 r.
Gmina Łask: Przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach" współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego programem w zakresie "Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej"
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 515189-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540041261-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Łask, Krajowy numer identyfikacyjny 73093451300000, ul. ul. Warszawska  14, 98-100  Łask, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 436 768 300, e-mail um@lask.pl, faks 436 768 388.
Adres strony internetowej (url): www.lask.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RO.271.5.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych pn. "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach" oraz "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach". 2. W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się wykonanie: 2.1. Dla zadania - "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach": ? Dach - rozbiórki; ? Dachu - konstrukcji, pokrycia i obróbek; ? Remontu ścian; ? Remontu kominów, stropów i sufitów; ? Instalacji odgromowej. 2.2. Dla zadania - "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach": 2.2.1. ROBOTY BUDOWLANE ? Utwardzenia terenu; ? Fundamentu pod zbiornik gazu wraz z ogrodzeniem; ? Remontu posadzek; ? Remontu ścian; ? Remontu sufitów; ? Izolacji ścian fundamentowych; ? Stolarki okiennej i drzwiowej; ? Docieplenia ścian; 2.2.2. INSTALACJE SANITARNE ? Kotłowni i instalacji c.o.; ? Instalacji gazowej wewnętrznej; ? Instalacji wodociągowej; ? Instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej; ? Instalacji klimatyzacji wraz z odprowadzeniem skroplin; ? Instalacji wentylacji; ? Kanalizacji sanitarnej zewnętrznej; ? Instalacji gazowej zewnętrznej; ? Instalacji wodociągowej zewnętrznej; 2.2.3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE ? Rozdzielnic, linii zasilających; ? Instalacji gniazd wtykowych i oświetlenia w pomieszczeniach. 2.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE ? Rozdzielnic, linii zasilających ? Instalacji gniazd wtykowych i oświetlenia w pomieszczeniach 2.4 BUDOWA PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO ? Budowa przyłącza napowietrznego typu AsXSn 4x25 mm2 ze słupa istniejącej linii napowietrznej do zacisków listwy zaciskowej na wejściu do złącza pomiarowego, demontaż istniejącego przyłącza 1-fazowego wraz z pracami towarzyszącymi, zgodnie z warunkami przyłączeniowymi nr 18-E3/WP/01153 z dnia 20.07.2018 r. Uwaga! Dostawa i montaż zbiornika gazu o pojemności 2,7 m3 wraz z niezbędną ilością paliwa potrzebną do przeprowadzenia prób i uruchomienia instalacji gazu. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik nr 6 i 7 do SIWZ. 4. Zamawiający przewiduje zmianę terminu zakończenia robót na etapie po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy, w przypadku przedłużającej się procedury wyboru Wykonawcy, o okres liczony od dnia 05.04.2019 r. do dnia podpisania umowy. 5. Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 6 i 7 do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącą załącznik nr 6 i 7 do SIWZ. 6. Wszystkie wbudowane materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne dopuszczenia wymagane Prawem Budowlanym. 7. Wymagania dla Wykonawcy dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę: 7.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji umowy, o ile nie będą one wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej w zakresie: ? z branży budowlanej: utwardzenia terenu, wykonania fundamentu pod zbiornik gazu wraz z ogrodzeniem, remontu posadzek, remontu ścian, remontu sufitów, izolacji ścian fundamentowych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia ścian, remontu dachu (zmiana konstrukcji), rozbiórki dachu, pokrycia i obróbek dachu, remontu kominów, remontu stropów; ? z branży sanitarnej: instalacji gazowej wewnętrznej, instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wewnętrznej, klimatyzacji wraz z odprowadzeniem skroplin, wentylacji, kanalizacji sanitarnej zewnętrznej, gazowej zewnętrznej, wodociągowej zewnętrznej, wykonanie kotłowni i instalacji c.o.; ? z branży elektrycznej: instalacji odgromowej, rozdzielnic, linii zasilających, instalacji gniazd wtykowych i oświetlenia w pomieszczeniach. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 7.2 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w podpunkcie 7.1. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: ? żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, ? żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, ? przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 7.3 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w podpunkcie 7.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia: ? wykaz osób, które realizują zamówienie wraz z oświadczeniem wykonawcy lub podwykonawcy, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby oraz imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; ? poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 7.4 Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w podpunkcie 7.1. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w podpunkcie 7.1. czynności. 7.5 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45430000-0, 45310000-3, 45261000-4, 45233140-2, 45421000-4, 45331200-8, 45331100-7, 45332000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 363315.02
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: KRIS-BUD Krzysztof Jóźwik
Email wykonawcy: krisbud.krzysiek@gmail.com
Adres pocztowy: Dębołęka 37
Kod pocztowy: 98-275
Miejscowość: Brzeźnio
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 545483.68
Oferta z najniższą ceną/kosztem 545483.68
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 795810
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie