Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wytwórcza Spółdzielnia Pracy Społem w Kielcach ogłasza konkurs ofert na wykonanie Rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku produkcyjno - magazynowego o część magazynową z zapleczem socjalnym i wewnętrznymi instalacjami

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Tryb zamówienia
inne
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33909109
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-726 Kielce
Ulica
Mielczarskiego
Osoba kontaktowa
WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM

SzczegółyKONKURS OFERT
1. Wytwórcza Spółdzielnia Pracy "Społem" w Kielcach ogłasza konkurs ofert na wykonanie
"Rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku produkcyjno - magazynowego o część
magazynową z zapleczem socjalnym i wewnętrznymi instalacjami : wody , kanalizacji
sanitarnej , c.o ,wentylacji mechanicznej , klimatyzacji , elektrycznymi i wody do celów
ppoż. oraz zewnętrznymi instalacjami wody , kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
elektrycznej na terenie WSP SPOŁEM , ul. Mielczarskiego 93-95 w Kielcach".
2. W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w
zakresie odpowiadającym ww. robotom, posiadający odpowiednią wiedzę i
doświadczenie, a także odpowiedni potencjał i możliwości finansowe do ich realizacji.
3. Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami i udzielania informacji jest: Zbigniew Rajch,
tel: 41-34-79-853, 691-965-261.
4. Oferenci powinni samodzielnie dokonać ewentualnych oględzin oraz uzyskać
interesujące ich informacje (SIWZ , specyfikację prac , obmiary ), niezbędne do
przygotowania oferty.
5. Zakres prac obejmuje cały proces wykonania przedmiotowego zadania
zgodnie z : wydanym pozwoleniem na budowę oraz pełną dokumentacją projektową -
projektami budowlanymi i branżowymi obejmującymi wszystkie branże ( budowlaną i
ww. branże instalacyjne) .
Oferta winna zawierać cenę ryczałtową netto , czas niezbędny do wykonania
przedmiotowego zadania , wskaźniki cenotwórcze , informacje na temat kwalifikacji
osób niezbędnych do wykonania przedmiotowego zadania z zakresu wykonywanych
przez nich czynności , referencje z wykonanych prac ze szczególnym uwzględnieniem
prac o zbliżonym charakterze oraz prac na rzecz podmiotów prowadzących działalność
zbliżoną do działalności Zamawiającego.
6. Oferenci zobowiązani są dołączyć do swych ofert kserokopie: zaświadczeń o nie
zaleganiu z płatnościami na rzecz Urzędu Skarbowego i ZUS.
7. Informacje odnośnie konkursu ofert można będzie uzyskać w terminie od 02.05.2019 r.
8. Oferty w nieprzeźroczystych kopertach należy składać nie później niż do 20.05.2019 r.,
do godziny 10.00, w sekretariacie WSP "Społem" w Kielcach ul. Mielczarskiego 93-95.
9. Wybór Oferenta nastąpi w terminie 10 dni od dnia upływu terminu do składania
ofert. WSP "Społem" poinformuje o wyniku konkursu jedynie Oferenta, którego oferta
zostanie wybrana.
10. WSP "Społem" zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z Oferentami.
11. Złożenie przynajmniej jednej oferty wystarczy do przeprowadzenia konkursu.
12. WSP "Społem" zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn
oraz prawo do swobodnego wyboru Oferenta .
13. Powyższe prace nie są objęte ustawą o zamówieniach publicznych.
33909109
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: