Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont oraz adaptacja wybranych pomieszczeń w budynku Wydziału Farmacji przy ul. Muszyńskiego 1

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540085111-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
30-04-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
90-419 Łódź
Ulica
al. Kościuszki
Nr telefonu
422 725 937
Email
biurozp@umed.lodz.pl
Strona www
www.umed.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540085111-N-2019 z dnia 30-04-2019 r.
Łódź:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 540936-N-2019
Data: 24/04/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Medyczny, Krajowy numer identyfikacyjny 47307330800000, ul. al. Kościuszki  4, 90-419  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 422 725 937, e-mail biurozp@umed.lodz.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.umed.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i w zakresie zdolności technicznej i zawodowej. Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane, polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie pomieszczeń budynku użyteczności publicznej, w rozumieniu § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, o wartości co najmniej 400.000,00 zł brutto, każda. (Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/zlecenia), co potwierdzi przedstawiając dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
W ogłoszeniu powinno być: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i w zakresie zdolności technicznej i zawodowej. Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, żew okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane, polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie pomieszczeń budynku użyteczności publicznej, w rozumieniu § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie lub budynku należącego do jednej z poniższych klas Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB): - 1122 - Budynki mieszkalne, o trzech i więcej mieszkaniach, - 1130 - Budynki zbiorowego zamieszkania, o wartości co najmniej 400.000,00 zł brutto, każda. (Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/zlecenia), co potwierdzi przedstawiając dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: