Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa systemu do oceny kondycji, żywotności, migracji, inwazji komórek w czasie rzeczywistym.

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540086539-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
06-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
53-439 Wrocław
Ulica
ul. Grabiszyńska
Nr telefonu
(071) 783-13-73
Email
zamowienia@dctk.wroc.pl
Strona www
www.dctk.wroc.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540086539-N-2019 z dnia 06-05-2019 r.
Wrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 535208-N-2019
Data: 12/04/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku, Krajowy numer identyfikacyjny 93271739200000, ul. ul. Grabiszyńska  105, 53-439  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. (071) 783-13-73, e-mail zamowienia@dctk.wroc.pl, faks (0-71) 362-15-12.
Adres strony internetowej (url): www.dctk.wroc.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: SEKCJA IV. PROCEDURA
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-04-29, godzina: 11:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-05-17, godzina: 11:30

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: SEKCJA III: INFORMACJA O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
Punkt: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:NIE

 
drukuj ogłoszenie