Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego (rok produkcji 2018-2019) pojazdu samochodowego specjalnego z homologacją...

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
550088270-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
81-861 Sopot
Ulica
al. Niepodległości
Nr telefonu
58 551 21 15; 551 72 61
Email
zdiz-inwestycje@sopot.pl
Strona www
bip.zdiz.sopot.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 550088270-N-2019 z dnia 07-05-2019 r.
Sopot: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego (rok produkcji 2018-2019) pojazdu samochodowego specjalnego z homologacją w wersji karawan pogrzebowy, na potrzeby Cmentarza Komunalnego w Sopocie. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Zamawiającym jest Gmina Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot NIP 585-14-11-941; REGON: 191675563; w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot, województwo pomorskie,

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, Krajowy numer identyfikacyjny 22120997300000, ul. al. Niepodległości  930, 81-861  Sopot, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 551 21 15; 551 72 61, e-mail zdiz-inwestycje@sopot.pl, faks 58 551 55 34.
Adres strony internetowej (url): bip.zdiz.sopot.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego (rok produkcji 2018-2019) pojazdu samochodowego specjalnego z homologacją w wersji karawan pogrzebowy, na potrzeby Cmentarza Komunalnego w Sopocie.
Numer referencyjny  PN-02/3/TC/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego (rok produkcji 2018-2019) pojazdu samochodowego specjalnego z homologacją w wersji karawan pogrzebowy, na potrzeby Cmentarza Komunalnego w Sopocie. Wymagane warunki leasingu: 1) Opłata wstępna w wysokości 35% wartości przedmiotu leasingu płatna w terminie 7 dni od daty protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu leasingu bez zastrzeżeń, 2) Czas trwania umowy - okres leasingu operacyjnego - 36 miesięcy. 3) Wysokość rat leasingowych oparta na stałej stopie procentowej - okres odsetkowy o stałej stopie oprocentowania stanowi 36 miesięcy. 4) Raty leasingowe w ilości 35 rat - płatne raz w miesiącu na podstawie harmonogramu. 5) Wynagrodzenie Wykonawcy powinno obejmować wszystkie koszty, które poniesie Zamawiający w stosunku do Wykonawcy zgodnie z Umową. W szczególności powinno obejmować wszystkie podatki i opłaty z wyjątkiem podatku od środków transportu, kosztów opłat za rejestrację pojazdu oraz ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC, AC, NW. 6) Wartość wykupu, stanowiąca jednocześnie 36 ratę - 20% wartości przedmiotu leasingu
II.5) Główny Kod CPV: 66114000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 196165.70
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust.1 pkt. 4) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W dwóch postępowaniach w trybie przetargu nieograniczonego (20.03.2019 i 23.04.2019 )nie zostały złożone żadne oferty

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY Finance S.A. ,  ,  pl. Orląt Lwowskich 1, ,  53-605,  Wrocław,  kraj/woj. Polska

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: