Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie miasta Sopotu

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510087384-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
81-861 Sopot
Ulica
al. Niepodległości
Nr telefonu
58 551 21 15; 551 72 61
Email
zdiz-inwestycje@sopot.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510087384-N-2019 z dnia 07-05-2019 r.
Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie: Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie miasta Sopotu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, Krajowy numer identyfikacyjny 22120997300000, ul. al. Niepodległości  930, 81-861  Sopot, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 551 21 15; 551 72 61, e-mail zdiz-inwestycje@sopot.pl, faks 58 551 55 34.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie miasta Sopotu
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakres zamówienia obejmuje: 1) wykonywanie usługi kompleksowej przy wykorzystaniu własnej Infrastruktury Wykonawcy; 2) utrzymanie własnej infrastruktury Wykonawcy wykorzystywanej do wykonywania usługi kompleksowej w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym jej świadczenie o należytej jakości na zasadach ciągłych, w tym przeprowadzania napraw, remontów lub wymiany awaryjnej poszczególnych urządzeń wchodzących w skład tej infrastruktury, w zakresie, w jakim zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wedle najlepszej profesjonalnej wiedzy Wykonawcy i ustalonych zwyczajów jest to niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania infrastruktury; 3) bieżące monitorowanie sprawności infrastruktury; 4) zapewnienie dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów świetlnych, rozliczanie cen energii elektrycznej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 65310000-9

Dodatkowe kody CPV: 50232100-1, 65320000-2, 09310000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1463414.63
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
Email wykonawcy: lukasz.pacholec@energa.pl
Adres pocztowy: ul. Rzemieślnicza 17/19
Kod pocztowy: 81-855
Miejscowość: Sopot
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1463414.63
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1463414.63
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1463414.63
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający zmuszony jest wszcząć postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie przepisu art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy PZP ponieważ może ono być zrealizowane wyłącznie przez tego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze - cała infrastruktura konieczna do wykonania usługi oświetlenia stanowi wyłączną własność Wykonawcy.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: