Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dokończenie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: "Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Świeradowie-Zdroju"

dolnośląskie, Świeradów-Zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
550089236-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. 11-go Listopada
Nr telefonu
757 816 471
Email
zp@swieradowzdroj.pl
Strona www
www.swieradowzdroj.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 550089236-N-2019 z dnia 08-05-2019 r.
Świeradów-Zdrój: Dokończenie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: "Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Świeradowie-Zdroju" OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu:
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś 7. Infrastruktura edukacyjna, działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, Krajowy numer identyfikacyjny 23082139700000, ul. ul. 11-go Listopada  35, 59-850  Świeradów-Zdrój, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 816 471, e-mail zp@swieradowzdroj.pl, faks 757 816 585.
Adres strony internetowej (url): www.swieradowzdroj.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
https://we.tl/t-Z2Azyb68DM
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Dokończenie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: "Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Świeradowie-Zdroju"
Numer referencyjny  OGMiI.271.6/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Dokończenie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: "Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Świeradowie-Zdroju" obejmujące swym zakresem min.: I) branża konstrukcyjno-budowlana: a) roboty elewacyjne b) Dach: - montaż rur spustowych, - wykonanie obróbek blacharskich wraz z parapetami zewnętrznymi, - montaż 2 klap oddymiających i jednego świetlika, - wykończenie zielonego dachu - ułożenie trawy z rolki na przygotowanej powierzchni oraz montaż barier ochronnych, c) Schody zewnętrzne - montaż schodów zewnętrznych d) Mur zewnętrzny - wykonanie i montaż barier ochronnych e) Tynki wewnętrzne - dokończenie kladzenia tynków na ok. 20% powierchni ścian wewnętrznych, wykonanie na całej powierzchni warstwy wykończeniowej wraz ze szpachlowaniem f) Malowanie ścian- malowanie ścian na całej powierzchni zgodnie z udostępnionym projektem aranżacji, g) Glazura ścienna i posadzkowa - dokończenie układania glazury posadzkowej (klatki schodowe, pom. techniczne) wraz z fugowaniem; wykonanie układania glazury ściennej w całym obiekcie (zgodnei z projektem wykonawczym oraz projektem arnażacji wnętrz), h) Sufity - montaż sufitów podwieszanych - konstrukcja II I III kondygnacja, plafony - wszystkie kondygnacje, i) Stolarka drzwiowa aluminiowa - montaż stolarki aluminiowej (drzwi w posiadaniu Zamawiającego) j) Stolarka drzwiowa drewniana - dostawa wraz z montażem całej stolarki drzwiowej drewnianej przewidzianej w projekcie, k) Ścianki ppoż na korytarzu - montaż 6 szt. ścianek ppoż. wraz z zabezpieczenim ppoż. przejść pozostałych instalacji zlokalizowanych pod stropami, l) Parapety wewnętrzne - dostawa i montaż parapetów z konglomeratu ł) Wykładziny podłogowe - dostawa i montaż wykładzin podłogowych (PVC i dywanowej) zgodnie z projektem aranżacji, m) Dźwig osobowy - montaż dźwigu osobowego, n) Aranżacja wnętrza - dostawa i montaż oraz wykonanie elementów aranżacji wnętrz zgodnie z projektem. II) branża sanitarna a) C.O., C.T., Wod.- Kan.: - Instalacja hydrantowa - montaż szafek hydrantowych, - Kanalizacja sanitarna - montaż armatury, ceramiki, poręczy, - Instalacja ogrzewania - montaż grzejników w pomieszczeniach technicznych, - Kotłownia - montaż komina, okablowanie oraz izolacja instalacji, b) Wentylacja: - Wykonanie otworowania oraz uzupełnień dla prowadzenia przewodów wentylacji - Wykonanie instalacji wentylacji przewody i kształtki - uzupełnienie brakujących elementów, (czerpnie, wyrzutnie, podstawy dachowe zasuwy regulacyjne, klapy- poż oraz elementy zakańczające instalację, tj. anemostaty) - Dostawa central wentylacyjnych, wykonanie instalacji automatyki i sterowania, - Dostawa centrali - zespół nawiewno-wywiewny dla kuchni - Uzupełnienie brakujących elementów: ? szafy automatycznej regulacji oraz przewody NN i sterowania ? uzbrojenie i zasilanie central oraz szaf, uruchomienie sterowników, rozruch, ? pomiary, - Roboty izolacyjne - Próby, sprawdzenia regulacje oraz pomiary AKPiA III) branża elektryczna i teletechniczna: a) Rozdzielnice elektryczne - prace wykończeniowe (wykonanie opiosów rozdzielnic, tabliczek informacyjnych i ostrzegawczych) b) Instalacja oświetleniowa: ? montaż i podłączenie części opraw oświetlenia ogólnego i ostrzegawczego na I kondygnacji (kuchnia, pom. techniczne, klatki schodowe, WC), ? montaż i podłączenie opraw oświetlenia ogólnego i ostrzegawczego na II I III kondygnacji, ? dostawa i montaż wyłączników oświetlenia ? dostawa, montaż oraz podłączenie opraw architektonicznych elewacyjnych i gruntowych. c) Instalacja gniazd wytkowych - dostawa, montaż i podłączenie gniazd wtykowych na całym obiekcie (oprócz kotłowni) d) Instalacje ochronne - do wykonania: ? połączenia wyrównawcze lokalne po instalacji urządzeń technologicznych, ? ukończenie instalacji odgromowej poziomej, e) Instalacje technologiczne kuchni, kotłowni, dźwigu osobowego - pozostało do wykonania podłączenie urządzeń odbiorczych. f) Wykonaie badań i pomiarów ochornnych g) telewizja DBT - do wykonania: montaż gniazd końcowych, podłączenie multiswitcha, konfiguracja i uruchomienie systemu, h) Instalacja wideofonowa - do wykonania: montaż paneli zewnętrznych i wewnetrznych, montaż elektrozaczepów, konfiguracja i uruchomienie systemu, i) System monitoringu - do wykonania: montaż i podłączenie kamer, montaż szafki rackowej wraz z wyposażeniem, montaż monitora w pokoju nauczycielskim, montaż rejestratora, konfiguracja i uruchomienie systemu, j) Sieć strukturalna - do wykonania: montaż gniazd typu keystone, montaż przełącznicy światłowodowej, montaż listwy zasilającej oraz segregatorów kabli, konfiguracja i uruchomienie systemu, k) Sygnalizacja włamaniowa - do wykonania: montaż centrali alarmowej, montaż klawiatur, montaż czujników ruchu, montaż sygnalizatorów, dostosowanie drzwi i montaż kontraktronów, konfiguracja i uruchomienie systemu,
II.5) Główny Kod CPV: 45214100-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Negocjacje bez ogłoszenia
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  62 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W dniu 10.02.2017r. Zamawiający - Gmina Miejska Świeradów-Zdrój ogłosiła w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie przetargowe na zadanie pn.: "Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Świeradowie-Zdroju" (numer ogłoszenia 23459-2017). Projekt dofinansowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś 7. Infrastruktura edukacyjna, działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu realizowanego przez gminę jest tworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym i wypełnienie luki w dostępie do edukacji przedszkolnej w Świeradowie-Zdroju. W ramach projektu zaplanowano budowę niskoenergetycznego budynku o 3 kondygnacjach, o pow. użytkowej 2191,66 m2, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem. Zaproponowana forma architektoniczna uwzględnia możliwości działki, wymagania funkcjonalne oraz ekonomię przyszłego użytkowania. Zaplanowano także budowę dróg wewnętrznych, placu, chodników, miejsc postojowych, oświetlenia, stojaka dla rowerów, osłony śmietnikowej, ławek i koszy na odpady. Ponadto wzdłuż ul. Piłsudskiego powstaną zatoczki postojowe, na 8 miejsc postojowych (w tym 1 dla osób niepełnosprawnych). Oprócz tego przewidziano uporządkowanie terenu, w tym m.in. teren zielony z nasadzeniami roślin, a także deniwelację terenu oraz ogrodzenie. Inwestycja znajduje się w obszarze Miejscowego Planu, oznaczonym symb.2UO- budynek przedszkola /oświaty. Działka znajduje się w strefie "A" ochrony konserwatorskiej. Odniesienie do wskaźników: PRODUKTY-Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35):200 os. w 2017r., Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej: 1 szt. w 2017 r., Liczba użytkowników infrastruktury przedszkolnej wspartej w programie: 188 os. w 2018 r., Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 1 szt. w 2017 r. W wyniku przedmiotowego postępowania przetargowego Zamawiający zawarł umowę na jedną część przedmiotowego zadania - zagospodarowanie terenu z Panem Henrykiem Wasilewskim prowadzącym działalność gospodarczą pn.: Henryk Wasilewski Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "HEMAX" z siedzibą al. Wojska Polskiego 49, 59-630 Mirsk; umowa nr OR.ZP1.272-1/17, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 82680-2017 z dnia 2017-05-13. Dnia 21.03.2017r. ogłoszono nowe postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na pozostały zakres zadania (ogłoszenie o zamówieniu nr 47846-2017 z dnia 2017-03-21) czyli branża konstrukcyjno - budowlana (budynek), branża sanitarna (instalacje sanitarne), branża elektryczna i teletechniczna (instalacje elektryczne i teletechniczne). W wyniku przedmiotowego postępowania podpisano umowę nr OR.ZP1.272-9/17 w dniu 27.04.2017 (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 77628-2017). Projekty budowlane i wykonawcze oraz specyfikacje techniczne obejmują budowę kompletnego obiektu, z wyłączeniem wyposażenia meblowego i wyposażenia wewnętrznego placu zabaw, technologii kuchennej i wyposażenia kuchni, zagospodarowania terenu. Termin wykonania zamówienia to 330 dni od dnia zawarcia umowy. Przekazano plac budowy i Wykonawca przystąpił do realizacji zadania. W dniu 20.11.2017r. sporządzono i zatwierdzono protokół konieczności wykonania robót dodatkowych, wskazujący potrzebę wykonania dodatkowej membrany antyradonowej. Na podstawie raportu wykonanego przez Politechnikę Wrocławską na zlecenie Zamawiającego w zakresie badania stężenia aktywności Radonu (222Rn) w powietrzu glebowym w rejonie posadowienia fundamentów nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Świeradowie-Zdroju, stwierdzono, iż niezbędnym jest montaż membrany antyradonowej na poziomie posadzki I kondygnacji budynku, celem zabezpieczenia przyszłych użytkowników budynku przed ewentualną długotrwałą ich ekspozycją na działanie radonu. Wyniki przedstawione w raporcie przygotowanym przez Politechnikę Wrocławską wykazały około 3-krotnie do 5-krotnie większą niż średnia eshalację radonu, co może skutkować przekroczeniem dopuszczalnej wartości radonu w powietrzu budynków mieszkalnych i miejsc pracy - 300 Bq/m3. Zdecydowano się na zastosowanie pasywnego systemu ochrony w postaci montażu folii bitumicznej w posadce I kondygnacji budynku. W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca był zobowiązany do montażu 2 warstw izolacyjnych folii bitumicznej w posadce I kondygnacji. Zdecydowano, by jedną z nich stanowiła folia bitumiczna z membraną antyradonową. Zobowiązano Wykonawcę do dokonania wyceny różnicowej montażu przedmiotowej membrany. Przedstawił on kosztorys różnicowy na wykonanie opisanego powyżej zakresu prac na kwotę 36.534,52 zł brutto. Po negocjacjach ustalono wykonanie przedmiotowego zakresu robót za kwotę 33.000,00 zł brutto. W następstwie ww. raportu zawarto stosowny aneks. W dniu 22.12.2017 r. wpłynęło do kancelarii Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój pismo od Wykonawcy robót budowlanych przedmiotowego zadania inwestycyjnego, w którym to wnosi o prolongatę terminu realizacji umowy na roboty budowlane obejmujące swym zakresem budowę budynku przedszkola (umowa nr OR.ZP1.272-9/17 z dnia 27.04.2017 r.). Gmina Miejska Świeradów-Zdrój dokonała wstępnej analizy przytoczonych argumentów prawnych oraz przedstawionych zdarzeń, mających wpływ na opóźnienie w realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego, potwierdzając ich wystąpienie oraz fakt, iż były one niezależne zarówno od Wykonawcy oraz Zamawiającego. Wykonawca, powołując się na zapisy umowne dające możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania (§19, ust. 1, pkt a, w związku z §19, ust. 2, pkt c oraz §19, ust. 2, pkt e umowy nr OR.ZP1.272-9/17 z dnia 27.04.2017 r.) opisał zdarzenia uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe wykonywanie zamówienia lub wykonanie zamówienia w terminie, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć. Pierwszym z nich była kwestia wycinki dodatkowych drzew kolidujących z budową budynku przedszkola. Projekt budowlany przewidywał wycinkę pierwszego szpaleru drzew i Beneficjent dysponował w tym zakresie decyzją Konserwatora Zabytków na ich wycinkę. Jednakże po rozpoczęciu prac ziemnych i pogłębianiu wykopu pod fundamenty budynku, okazało się że drugi szpaler drzew niebezpiecznie blisko usytuowany jest krawędzi wykopu i grozi osunięciem, a tym samym zagraża życiu i zdrowiu pracujących na placu budowy. W związku z powyższym Gmina Miejska Świeradów-Zdrój niezwłocznie wystąpiła z wnioskiem o wycinkę przedmiotowych drzew do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (05.06.2017r.). Oględziny drzew przez Konserwatora zostały wykonane w dniu 03.07.2017 r. Stwierdził on, że w wyniku prowadzonych prac zostały one uszkodzone i złożył skargę w tym zakresie do Starostwa Powiatowego w Lubaniu, celem nałożenia kary pieniężnej za uszkodzenie przedmiotowych drzew, zawieszając jednocześnie postępowanie dotyczące wydania decyzji na wycinkę drzew. Po przeprowadzeniu całego postępowania administracyjnego Starosta Lubański decyzją z dnia 30.08.2017 r. umorzył w całości postępowanie w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzew. Pomimo tego Konserwator nie wszczął z urzędu zawieszonego postępowania w kwestii wydania decyzji na wycinkę przedmiotowych drzew, argumentując iż w międzyczasie nastąpiła zmiana ustawy o ochronie przyrody. Beneficjent został zmuszony do ponownego złożenia wniosku i oczekiwania na wydanie stosownej decyzji. Cała procedura administracyjna zakończyła się dopiero w dniu 13.12.2017 r., kiedy to Gmina otrzymała od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzję na wycinkę wspomnianych wcześniej drzew, uniemożliwiających dotychczas wykonywanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych w obrębie ich występowania. Wykonawca ocenił w swoim piśmie opóźnienie z tego tytułu na 96 dni. Kolejnym zdarzeniem mającym wpływ na opóźnienie robót budowlanych było wystąpienie skały litej w wyższych warstwach gruntu, niż wynikało to z posiadanej przez Beneficjenta dokumentacji geotechnicznej (wydłużenie terminu na podstawie §19, ust. 2, pkt c ww. umowy), co znacznie wydłużyło przeprowadzenie prac ziemnych przez Wykonawcę (organizacja niezbędnego sprzętu do urobku skały, jak również sam proces jej skuwania był dłuższy niż przewidziany w harmonogramie). Ze względu na strefy ochrony uzdrowiskowej oraz występujące w pobliżu ujęcia wód mineralnych nie można było zastosować innych metod (strzałowych) do usunięcia przedmiotowej skały. Wykonawca ocenił w swoim piśmie opóźnienie z tego tytułu na 22 dni. Następnym zdarzeniem mającym negatywne przełożenie na termin realizacji inwestycji, niezależnym od Wykonawcy i Beneficjenta, była konieczność przebudowy linii kablowej średniego napięcia, kolidującej z fundamentami budynku przedszkola. Beneficjent posiadał wszystkie niezbędne uzgodnienia od zarządcy przedmiotowej infrastruktury podziemnej oraz decyzje administracyjne w tej sprawie. Sama faza wykonawcza robót budowlanych wymagała zawarcia dodatkowego porozumienia realizacyjnego pomiędzy zarządcą infrastruktury (Tauron Dystrybucja) a Beneficjentem (Gmina Miejska Świeradów-Zdrój). Podpisanie przedmiotowego porozumienia wymagało, na żądanie zarządcy, złożenia przez właściciela gruntu dodatkowych oświadczeń, wyrażających zgodę na ustanowienie służebności na nieruchomości, gdzie miał być na nowo zlokalizowany przebudowywany fragment sieci średniego napięcia. Właścicielem przedmiotowej nieruchomości (80/1, am. 10, obr. IV) jest Starostwo Powiatowe w Lubaniu, które to zgłosiło zastrzeżenia, co do treści wymaganego przez zarządcę oświadczenia. Negocjacje treści ww. oświadczenia pomiędzy tymi podmiotami miało negatywny wpływ na termin przeprowadzenia samych robót związanych z przebudową przedmiotowej sieci średniego napięcia (realizowane przez odrębnego Wykonawcę), co jednocześnie blokowało Wykonawcy możliwość prowadzenia prac ziemnych w tym obrębie, skutkując w jego ocenie opóźnieniem sięgającym 30 dni przy pozostałych robotach ziemnych, fundamentowych, a tym samym całej budowy. Okolicznością, która spowodowała także opóźnienie w realizacji robót, było wystąpienie kolizji z przebudowywanymi na wcześniejszym etapie prac studniami i sieciami kanalizacji deszczowej, wykonywanymi przez innego wykonawcę, odpowiedzialnego za roboty związane z zagospodarowaniem terenu wokół nowej siedziby przedszkola. Pomimo geodezyjnego wytyczenia przedmiotowych sieci i studni, na etapie robót ziemnych pod ławy fundamentowe okazało się, że w wyniku niedokładnego tyczenia trasy przez geodetę nastąpiła kolizja sieci kanalizacji deszczowej z ostatnią osią ław fundamentowych budynku. Usunięcie przedmiotowej kolizji przez podmiot odpowiadający za zagospodarowanie terenu trwało łącznie 25 dni, wstrzymując realizację innych prac przez Wykonawcę budynku przedszkola. Ponadto zdarzyła się także awaria przyłącza wodociągowego, która to zalała w całości wykop wraz z zrealizowanymi już elementami konstrukcyjnymi budowy, co wiązało się z koniecznością wypompowania wody i osuszenia stanowiska - 2 dni opóźnienia. Kolejną istotną przesłanką mającą wpływ na opóźnienie robót budowlanych, podnoszoną ww. piśmie przez Wykonawcę, a niezależną od niego oraz Zamawiającego, to niespotykane niekorzystne warunki pogodowe do prowadzenia robót budowlanych. W okresie wakacyjno-jesiennym występowały wyjątkowo intensywne opady deszczu uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych lub je znacznie opóźniały. Wykonawca rozpoczął prowadzenie Dziennika Pogodowego, odnotowując co najmniej 15 dni bardzo silnych opadów deszczu lub śniegu. Suma przytoczonych wyżej zdarzeń, uniemożliwiających Wykonawcy planowe prowadzenie robót budowlanych, spowodowała iż część zakresu robót, jaka zgodnie z pierwotnym harmonogramem miała i musiała być wykonana, ze względów technologicznych, przed okresem zimowym, przesunęła się w czasie i obecnie ich realizacja jest niemożliwa lub bardzo utrudniona. Sondowano u Wykonawcy możliwość dwu- a nawet trzyzmianowego systemu pracy, na co uzyskano jego wstępną zgodę, jednakże ze względu na obwarunkowania zawarte w Statucie Uzdrowiska Świeradów-Zdrój uniemożliwiają prowadzenie prac budowlanych w godzinach nocnych (obowiązkowa cisza nocna). Na podstawie przytoczonych argumentów Zamawiający podpisał aneks do umowy wydłużający termin realizacji i odbioru robót do dnia 30 września 2018 r. W dniu 22.06.2018r. sporządzono i zatwierdzono protokół konieczności wykonania robót dodatkowych, wskazujący potrzebę wykonania dodatkowego drenażu opaskowego budynku. W wyniku przeprowadzonych prac ziemnych związanych z posadowieniem budynku Przedszkola Miejskiego, zostały odsłonięte: wietrzelina skał rodzimych oraz podłoże skalne (gnejsy drobnoziarniste i granity porfiroblastyczne), spomiędzy których przesącza się woda gruntowa, zalewając notorycznie południową ścianę powstającego budynku przedszkola. Zamawiający zatwierdził konieczność wykonania dodatkowego drenażu opaskowego budynku. Koszt realizacji ww. zakresu prac to kwota 10.500,00 zł brutto. Ponadto Zamawiający podjął decyzję o zwiększeniu wydajności produkcyjnej bloku żywieniowego, konsekwencją czego była konieczność dostosowania wszystkich wewnętrznych instalacji do nowych parametrów kuchni. Po analizie dokumentacji technicznej zamiennej budowy, okazało się, iż należało: wykonać dodatkowe punkty odpływowe kanalizacji sanitarnej; przebudować przyłącze energetyczne do budynku wraz z rozbudową szafki rozdzielczej kuchni+dodatkowe gniazda prądowe; wykonać dodatkową instalację detekcji gazu; przebudować ściany działowe w pomieszczeniu kuchni wraz z wykonaniem dodatkowych otworów okiennych i drzwiowych; przebudować system wentylacji pomieszczenia kuchni oraz wykonać system klimatyzacji pomieszczenia serwerowni. Zakres ww. robót budowlanych został wyceniony przez Wykonawcę na kwotę 353.602,10 zł brutto, co zostało zaakceptowane w podpisanym w dniu 22.09.2018 r. protokole robót dodatkowych. W kolejnym protokole konieczności z dnia 22.09.2018r. Zamawiajacy uzgodnił wykonanie dodatkowych robót budowlanych w zakresie realizacji prac aranżacyjnych nowo budowanego przedszkola. Zamawiający zamówił projekt aranżacji wnętrz poszczególnych pomieszczeń obiektu. Znalazły się w nim liczne elementy nie objęte podstawowym zakresem, opisanym w postępowaniu przetargowym. Realizacja projektu zgodnego z posiadaną aranżacją wymaga wykonania dodatkowego zakresu robót budowlanych, m.in.: wykonania dodatkowych zabudów z płyt GK, wykonania grafik, tabliczek, czy też dekoracyjnych elementów drewnianych oraz montażu innych elementów ozdobnych (lustra). Zakres ww. robót budowlanych został wyceniony przez Wykonawcę na kwotę 219.888,86 zł brutto. Również w tym samym dniu podpisano kolejny protokół konieczności mający na celu przebudowę układu pieszo-jezdnego w obrębie nowo budowanego budynku przedszkola miejskiego. Wykonawca zobowiązał się do budowy dodatkowego muru oporowego, którego realizacja będzie kosztowała 191.097,72 zł brutto. Powyższa wartość została zaakceptowana przez Zamawiającego. Biorąc pod uwagę ww. zakres robót dodatkowych ujętych w protokołach robót dodatkowych z dnia 22.06.2018 oraz 22.09.2018 Wykonawca wystąpił o wydłużenie końcowego terminu realizacji i odbioru robót przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego do dnia 31.12.2018r. W aneksie z dnia 30.09.2018 r., uwzględniono prośbę Wykonawcy o wydłużenie terminu realizacji . W grudniu 2018r. Wykonawca wystąpił o kolejne wydłużenie terminu realizacji, motywując ten fakt wystąpieniem sezonu zimowego i związanych z tym ograniczeń technologicznych w realizacji prac budowlanych oraz zwiększonym zakresem rzeczowym wynikającym z podpisanych wcześniej protokołów konieczności. Zamawiający wstępnie wyraził zgodę na przedłużenie terminu zobowiązując Wykonawcę do przedstawienia aneksu do zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca aneksu do zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie przedłożył i w wyniku zaistnienia jeszcze innych okoliczności Zamawiający - Gmina Świeradów Zdrój odstąpiła od umowy nr OR.ZP1.272-9/17 z dnia 27.04.2017 r. z Wykonawcą Krzysztofem Łuksza, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą KBUD Krzysztof Łuksza z siedzibą w Prusicach, dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Świeradowie - Zdroju". W związku z tym wstrzymane zostały wszystkie roboty budowlane na całym placu budowy, w tym w obiektach kubaturowych. Wiele kategorii robót zostało pozostawionych przez Wykonawcę oraz Podwykonawców w stanie niezabezpieczonym. Powoduje to realne zagrożenie utraty życia i zdrowia ludzi. Poszczególne etapy robót są rozpoczęte, zaprzestanie prac nastąpiło w przypadkowym, nieuzasadnionym technologicznie momencie. Uzasadnienie zastosowania przesłanki wyboru trybu zamówienia negocjacji bez ogłoszenia - na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Możliwość skorzystania z trybu negocjacji bez ogłoszenia wymaga łącznego spełnienia powyższych warunków ("Wytyczne dotyczące interpretacji przesłanek pozwalających na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę." zawarte na stronie www.uzp.gov.pl). Treść cytowanego przepisu wskazuje, że przesłanki zastosowania wybranego trybu to: 1) Zaistnienie okoliczności, której nie dało się wcześniej przewidzieć: Zgodnie z powołanymi wyżej Wytycznymi, chodzi o taką sytuację, której wystąpienie w normalnym stanie rzeczy byłoby bardzo mało prawdopodobne. Do takich okoliczności można zaliczyć np. zdarzenia losowe, awarie, katastrofy naturalne. Nieprzewidywalność okoliczności, na które powołuje się zamawiający powinna być oceniana w sposób obiektywny i indywidualnie dla każdej sytuacji. Powszechnie przyjmuje się w orzecznictwie oraz w doktrynie, że wypowiedzenie umowy z Wykonawcą czy też odstąpienie od takiej umowy jest okolicznością, której nie dało się wcześniej przewidzieć. Zamawiający podpisując umowę z konkretnym Wykonawcą zakłada, że zrealizuje on zamówienie w całości. Jak stwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale z dnia 6 sierpnia 2010r. (KIO/KD 58/10): "Wypowiedzenie każdej umowy z dotychczasowym wykonawcą, niezależnie od przyczyn takiego działania jest sytuacją absolutnie wyjątkową. Zakładanie z góry, że dojdzie do wypowiedzenia umowy o udzielenie zamówienia publicznego z winy wykonawcy i przyjmowanie, że sytuacja taka mieści się w "normalnych stosunkach handlowych" podważa po pierwsze cel i sens udzielenia zamówienia, po drugie - poddaje w wątpliwość rzetelność weryfikacji wykonawców na etapie oceny spełnienia przez nich warunków udziału w postępowaniu. Fakt, że to zamawiający sam podjął decyzję o rozwiązaniu dotychczasowej umowy nie może przemawiać za brakiem możliwości uznania, że była to decyzja nieprzewidywalna. Decyzja o odstąpieniu od umowy następuje niejako automatycznie po zaistnieniu pewnych przesłanek - jednak ich zaistnienie w trakcie realizacji umowy nigdy nie jest pewne." Należy więc stwierdzić, że fakt odstąpienia przez Zamawiającego od umowy nr OR.ZP1.272-9/17 z dnia 27.04.2017 r. z Wykonawcą Krzysztofem Łuksza, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą KBUD Krzysztof Łuksza z siedzibą w Prusicach, dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Świeradowie - Zdroju" jest okolicznością, której nie dało się wcześniej przewidzieć. Gmina Świeradów Zdrój wybrała w/w Wykonawcę w trybie przetargu, zakładając realizację całej umowy objętej zamówieniem. Analiza stanu faktycznego, z którym mamy do czynienia wskazuje, że sytuacja sytuację w której znalazł się Zamawiający, należy uznać za spowodowaną wystąpieniem wyjątkowych (ponadstandardowych) okoliczności, których nie dało się wcześniej przewidzieć. Sam fakt przewidzenia w dokumentach kontraktowych możliwości odstąpienia od umowy z dotychczasowym Wykonawcą nie stanowi argumentu za brakiem spełnienia w/w przesłanki. Wprowadzenie bowiem do kontraktu zapisów uprawniających Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy oznacza nic innego jak podjęcie dostępnych kroków prawnych mających na celu ochronę interesu publicznego na wypadek wystąpienia niepożądanych skutków związanych z ewentualnym niedochowaniem terminu i innych warunków umowy i stanowi dbałość o realizację zasad określonych w ustawie o finansach publicznych. Należy podkreślić, iż odstąpienie od umowy z Wykonawcą inwestycji nastąpiło wyłącznie w związku z zaistnieniem sytuacji, która nie pozwalała na terminowe wykonanie umowy. Tak znaczące (ponadstandardowe) opóźnienie i inne okoliczności na kontrakcie nie było do przewidzenia przez Zamawiającego. Tak więc wprowadzona do umowy klauzula umożliwiająca Zamawiającemu odstąpienie od umowy nie powinna być w tych okolicznościach utożsamiana z przewidywalnością o której mowa w art. 62 ust 1 pkt 4). Dodatkowo fakt, iż doświadczony Wykonawca nie wywiązuje się z realizacji przedmiotu umowy, podkreśla wyjątkowość zaistniałej sytuacji. Nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, i jest wynikiem nienależytego wykonywania umowy, wadliwej organizacji prac, co doprowadziło do sytuacji w której mogłyby być naruszone interesy Gminy Świeradów-Zdrój. Na etapie zawierania umowy brak było podstaw do twierdzenia, że Wykonawca uchybi jej postanowieniom. Dopiero w toku realizacji inwestycji powstały okoliczności, które po osiągnięciu pewnego rozmiaru uprawniły Zamawiającego do odstąpienia od umowy. Zamawiający podejmował liczne działania ukierunkowane na przeciwdziałanie zaistniałej sytuacji, wielokrotnie mobilizując Wykonawcę do sprawnego i terminowego wykonywania obowiązków, w tym żądając przyspieszenia tempa prac. Działanie takie było oczywiste i zrozumiałe, gdyż odstąpienie od umowy musiało być poprzedzone próbą jej realizacji w trybie planu naprawczego. Odstąpienie od umowy nastąpiło po stwierdzeniu, na podstawie całokształtu zaistniałych okoliczności, dokumentacji i postępu prac, stanu budowy etc., że nie jest już możliwe, aby Wykonawca w sposób realny podjął działania, które pozwolą ochronić interesy Gminy Świeradów - Zdój i zrealizować na czas umowę. Tak więc sytuacja w której doświadczony Wykonawca, po zawarciu umowy, nie wywiązał się z niej nie jest sytuacją normalną, lecz wyjątkową i nieprzewidywalną. Wykonawca został zweryfikowany w kontekście jego zdolności do zrealizowania zamówienia na etapie przetargu. Dodatkowo, Wykonawca zadeklarował gotowość, możliwość i zdolność do wykonania zamówienia. Istniały więc faktyczne przesłanki aby uznać, iż Wykonawca wykona umowę prawidłowo i w terminie. Sytuacja, w której znalazł się Zamawiający nie zaistniała de facto wskutek jego własnej decyzji, lecz wskutek nierzetelnej realizacji umowy. 2) Pilna potrzeba udzielenia zamówienia: Pilność udzielenia zamówienia musi stanowić konsekwencję zaistnienia okoliczności, których wcześniej nie dało się przewidzieć. Na ogół pilność udzielenia zamówienia jest podyktowana koniecznością uniknięcia negatywnych konsekwencji, które spowodowane byłyby niepodjęciem w określonym czasie stosownych działań ("Wytyczne dotyczące interpretacji przesłanek pozwalających na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę." zawarte na stronie www.uzp.gov.pl - dalej Wytyczne). Termin ten nie jest zdefiniowany w ustawie, stąd ocenie Zamawiającego pozostawione jest, czy taka okoliczność wystąpiła. Dla interpretacji tego pojęcia pomocne może być bogate orzecznictwo organów administracji i sądów oraz wypowiedzi doktryny. Jak stwierdzono w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 stycznia 2016r. (sygn. akt KIO 2700/15): Termin ten nie jest zdefiniowany w ustawie, natomiast w doktrynie podnosi się, że oznacza on sytuację, w której stosowanie zwykłych terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu mogłoby prowadzić do powstania nieodwracalnych, ujemnych skutków finansowych dla zamawiającego, lub też, w której względy społeczne lub organizacyjne decydują o konieczności wyboru określonego trybu zamówienia. W wyroku KIO z dnia 19 listopada 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 1576/09) stwierdzono: "W piśmiennictwie (Józef Edmund Nowicki - Zamówienia Publiczne "Doradca", 2008 r. nr 3, str. 39) autor wyraził pogląd, że zamawiający musi udowodnić, iż pilna potrzeba udzielenia zamówienia nie wynika z przyczyn leżących po jego stronie. Chodzi tu nie tylko o winę umyślną zamawiającego, ale również o winę nieumyślną w postaci lekkomyślności i niedbalstwa. Obowiązkiem zamawiającego jest również wykazanie, iż przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wcześniej przewidzieć określonej sytuacji. Przesłanką pilnej potrzeby udzielenia zamówienia, w ocenie autora, która potwierdza stanowisko KIO, mogą być również względy społeczne, organizacyjne lub ważny interes zamawiającego." Przez pilną potrzebę udzielenia zamówienia należy rozumieć konieczność ochrony jakiegoś interesu, którego naruszenie zagrożone jest wystąpieniem nieprzewidywalnych okoliczności, a który to interes może doznać uszczerbku w przypadku zbyt długiego oczekiwania na udzielenie zamówienia publicznego. Do takich interesów zalicza się ochronę zdrowia i życia, bezpieczeństwo, zapobieganie szkodzie w majątku i ochronę środowiska (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 stycznia 2011 r., KIO 88/11; G.Wicik, Prawo zamówień publicznych, Komentarz, Warszawa 2007, s. 362). Jak się przyjmuje w doktrynie, koniecznie należy rozróżnić przesłankę pilności w art. 62 ust. 1 pkt 4 p.z.p. od przesłanki pilności z art. 67 ust. 1 pkt 3 p.z.p. Pilność z pierwszego przepisu jest zdecydowanie "mniej pilna" w tym sensie, że dla zaspokojenia potrzeby zamawiającego konieczne jest jedynie pilne udzielenie zamówienia, a więc zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z kolei w przypadku zamówienia z wolnej ręki zamawiający musi znajdować się w takiej sytuacji, iż konieczne jest pilne wykonanie zamówienia. Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi interpretacji przesłanek pozwalających na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę, natychmiastowa konieczność wykonania zamówienia oznacza konieczność jego realizacji szybciej niż pilnie, czyli właściwie z dnia na dzień. Dodatkowo, konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia powinna być podyktowana koniecznością uniknięcia negatywnych konsekwencji zaniechania niezwłocznego podjęcia działań. Na potrzeby badania okoliczności powodujących natychmiastową konieczność wykonania zamówienia należy brać pod uwagę względy związane z interesem publicznym. Tak samo ten interes musi być brany pod uwagę oceniając pilną potrzebę udzielenia zamówienia. Oceniając zaistniały stan faktyczny, nie ulega wątpliwości, że w sprawie zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia. Aktualnie stan faktyczny sprawy jest taki, że wiele kategorii robót zostało pozostawionych przez Wykonawcę i Podwykonawców w stanie niezabezpieczonym. Na placu budowy znajdują się rozpoczęte prace i materiały oraz urządzenia o znacznej wartości. Ich pozostawienie bez nadzoru stwarzałoby realne i poważne zagrożenie związane z możliwością kradzieży, rabunku i dewastacją. Skutkowałoby to poniesieniem strat materialnych w mieniu Zamawiającego. Ponadto, niezabezpieczone elementy prac stwarzają realne i poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt. Celowe jest jak najszybsze udzielenie zamówienia, aby wyłoniony nowy Wykonawca mógł objąć plac budowy. To na nowym Wykonawcy ciążyłby obowiązek zabezpieczenia placu budowy oraz znajdujących się tam urządzeń i materiałów. Stąd każdy dzień zwłoki w udzieleniu zamówienia rodzi straty dla Gminy Świeradów - Zdrój. W dniach, w których plac budowy nie jest objęty przez Wykonawcę, to Gmina Świeradów - Zdrój musi zorganizować ochronę i opłacić związane z tym koszty. Rozważenia wymaga przy tym zasada proporcjonalności, która zgodnie z Wytycznymi musi być zachowana w sprawie. Zgodnie z treścią w/w Wytycznych, zasada proporcjonalności polega na tym, aby udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia jedynie w zakresie koniecznym do ograniczenia lub zapobieżenia skutkom nieprzewidzianego zdarzenia. Ponadto, wystąpienie negatywnych konsekwencji musi być nie tylko możliwe, ale też bardzo prawdopodobne. Biorąc pod uwagę powyższą zasadę, aby zapobiec negatywnym skutkom odstąpienia od umowy dla mienia Zamawiającego, konieczne jest udzielenie nowego zamówienia w całości. Niezbędne jest bowiem wyłonienie nowego wykonawcy, który przejmie cały plac budowy i wszystkie rozpoczęte elementy prac oraz całość materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie inwestycji. Tylko wówczas bowiem Gmina Świeradów - Zdrój nie będzie ponosić strat, związanych z koniecznością wynajęcia firmy ochroniarskiej do ochrony mienia i bezpieczeństwa na budowie. Nie jest celowe przy tym udzielenie zamówienia tylko na potrzeby zabezpieczenia robót. Taka umowa wiązałaby się bowiem z dodatkowymi kosztami, ograniczonymi tylko do ochrony mienia, bez wpływu na postęp prac. Byłby więc to dodatkowy wydatek, a Gmina Świeradów - Zdrój ponosiłaby dodatkowo pełne wynagrodzenie dla nowego Wykonawcy za realizację prac. Celowe jest więc od razu wyłonienie nowego Wykonawcy, który w ramach swoich obowiązków umownych będzie miał pieczę nad bezpieczeństwem placu budowy. Dodatkowo bardzo istotnym elementem jest wzgląd związany z interesem publicznym. Zamawiający widzi bowiem realną i pilną potrzebę zapewnienia dla Gminy Świeradów-Zdrój nowego budynku przedszkola. Celowe i w pełni zasadne jest oczekiwanie, by nowy budynek przedszkola został oddany do użytkowania we wrześniu lub październiku 2019r. czyli na początku roku przedszkolnego. Aby osiągnąć ten cel konieczne jest jak najszybsze wyłonienie nowego wykonawcy, by ten przystąpił do prac budowlanych. 3) nie dające się przewidzieć okoliczności powodujące pilną potrzebę udzielenia zamówienia nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego: Zgodnie z Wytycznymi ta przesłanka oznacza, że okoliczności te nie mogą być spowodowane działaniem lub zaniechaniem zamawiającego, a muszą stanowić konsekwencje okoliczności, które wystąpiły pomimo, że Zamawiający przygotował i przeprowadził postępowanie z należytą starannością. Niewątpliwie także ta przesłanka występuje. Tak jak bowiem wskazano już wyżej, Wykonawca został zweryfikowany w kontekście jego zdolności do zrealizowania zamówienia na etapie przetargu. Dodatkowo, Wykonawca zadeklarował gotowość, możliwość i zdolność do wykonania zamówienia. Istniały więc faktyczne przesłanki aby uznać, iż Wykonawca wykona umowę prawidłowo i w terminie. Sytuacja, w której znalazł się Zamawiający nie zaistniała de facto wskutek jego własnej decyzji, lecz wskutek nierzetelnej realizacji umowy. Odstąpienie od umowy z dotychczasowym Wykonawcą nastąpiło wyłącznie w związku z zaistnieniem sytuacji, która nie pozwalała na terminowe wykonanie umowy. Tak znaczące (ponadstandardowe) opóźnienie i inne okoliczności na kontrakcie nie były do przewidzenia przez Zamawiającego. Zamawiający podejmował liczne działania ukierunkowane na przeciwdziałanie zaistniałej sytuacji, wielokrotnie mobilizując dotychczasowego Wykonawcę do sprawnego i terminowego wykonywania obowiązków, w tym żądając przyspieszenia tempa prac. Odstąpienie od umowy nastąpiło po stwierdzeniu, na podstawie całokształtu zaistniałych okoliczności, dokumentacji i postępu prac, stanu budowy etc., że nie jest już możliwe, aby Wykonawca w sposób realny podjął działania, które pozwolą ochronić interesy Gminy Świeradów - Zdrój i zrealizować na czas umowę. 4) brak możliwości dochowania terminów przewidzianych dla przetargu nieograniczonego, ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem: Jak to przyjęto w Wytycznych, niniejsza przesłanka odnosi się nie tylko do konieczności zachowania podstawowych terminów, ale również do sytuacji, w której niemożliwe jest udzielenie zamówienia z zastosowaniem tzw. procedury przyspieszonej, czyli takiej, która pozwala na skrócenie terminów na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (ETS m.in. sprawie C-126/03). Konieczność zabezpieczenia placu budowy i podjęcia prac szybciej niż pilnie, czyli właściwie z dnia na dzień stwarza niemożność zachowania terminów dla innych trybów np. takich jak przetarg nieograniczony, ograniczony lub negocjacje z ogłoszeniem. Dlatego też pomimo potencjalnej możliwości uelastycznienia i przyspieszenia prowadzenia postępowania w innych niż negocjacje bez ogłoszenia trybach należy mieć na uwadze konieczność zachowania podstawowych zasad zamówień publicznych tj. zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. W takiej sytuacji istnieje ryzyko iż pomimo wszczęcia postępowania w innym niż negocjacje bez ogłoszenia trybie, Zamawiający dążąc do maksymalnego skrócenia czasu trwania procedury, jednocześnie realizował by postępowanie z pogwałceniem w/w zasad i praw wykonawców.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Zakład Usługowo-Remontowy Idziaszek Sp. z o.o.,  ,  ul. Jęczmienna 6,  63-040,  Nowe Miasto nad Wartą,  kraj/woj. wielkopolskie

 
drukuj ogłoszenie