Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zwalczanie komarów w mieście Świnoujście w roku 2019

zachodniopomorskie, Świnoujście

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510088518-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
72-600 Świnoujście
Ulica
ul. Wojska Polskiego
Nr telefonu
91 3212780
Email
sekretariat@um.swinoujscie.pl
Strona www
www.bip.um.swinoujscie.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510088518-N-2019 z dnia 08-05-2019 r.
Gmina Miasto Świnoujście: Zwalczanie komarów w mieście Świnoujście w roku 2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 529187-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540057255-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Świnoujście, Krajowy numer identyfikacyjny 81168429000000, ul. ul. Wojska Polskiego  1/5, 72-600  Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 3212780, e-mail sekretariat@um.swinoujscie.pl, faks 91 3215995.
Adres strony internetowej (url): www.bip.um.swinoujscie.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zwalczanie komarów w mieście Świnoujście w roku 2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym odkomarzaniu metoda naziemną terenów Gminy Miasto Świnoujście na obszarze około 1649 ha, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. Zadanie będzie wykonywane w okresie od 23 kwietnia 2019 r. do 30 września 2019 r. przez osoby posiadające wiedzę w tym zakresie przy użyciu specjalistycznego sprzętu i środków biobójczych o odpowiednim stężeniu pozwalającym na zwalczanie zarówno osobników dorosłych jak i larw komarów przy zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi, zwierząt i środowiska.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90670000-4

Dodatkowe kody CPV: 33691000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 219512.19
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 204918
Oferta z najniższą ceną/kosztem 204918
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 234930
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie