Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Modernizacja kotłowni osiedlowej z wykorzystaniem OZE w Spółdzielni Mieszka-niowej "Podlasie" w Bielsku Podlaskim".

podlaskie, Bielsk Podlaski

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-05-2019
Numer ogłoszenia
545690-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
09-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Białowieska
Nr telefonu
85 7309594, 608507871
Email
sp_podlasie2@wp.pl, sp_podlasie@wp.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 545690-N-2019 z dnia 2019-05-09 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa PODLASIE: "Modernizacja kotłowni osiedlowej z wykorzystaniem OZE w Spółdzielni Mieszka-niowej "Podlasie" w Bielsku Podlaskim".
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
"Modernizacja kotłowni osiedlowej z wykorzystaniem OZE w Spółdzielni Mieszkaniowej "Podlasie" w Bielsku Podlaskim"
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa PODLASIE, krajowy numer identyfikacyjny 001364081, ul. Białowieska  111G , 17-100  Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 7309594, 608507871, e-mail sp_podlasie2@wp.pl, sp_podlasie@wp.pl, faks 85 7309594.
Adres strony internetowej (URL): http://www.smpodlasie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółdzielnia Mieszkaniowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://www.smpodlasie.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://www.smpodlasie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podlasie" ul. Białowieska 111G ; 17-100 Bielsk Podlaski

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Modernizacja kotłowni osiedlowej z wykorzystaniem OZE w Spółdzielni Mieszka-niowej "Podlasie" w Bielsku Podlaskim".
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie, na które składają się prace:1) zainstalowane 2 kotły opalane zrębkami drzewnymi o mocy 1,6 MW oraz 0,8 MW z multicyklonami, elektrofiltrem, wentylatorami podmuchowymi, podajnikami przy kotłach oraz współpracujące z kotłami dwa pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody o pojemności 3000 l każdy; 2) zamontowany będzie układ podawania zrębek drzewnych, układy odpopielania z odżużlaczem i instalacja technologiczno - hydrauliczna: pompy, sprzęgło hydraulicz-ne, armatura, kolektory, rurociągi, izolacje cieplne; 3) wykonany zostanie montaż układu odprowadzania spalin, układ automatyki i zasi-lania urządzeń kotłów: rozdzielnice zasilająco - sterownicze, czujniki, sondy, okablo-wanie, wizualizacja na komputerze; 4) wykonane będą prace budowlano montażowe polegające na rozbudowie istniejącej kotłowni wraz z częściową adaptacją pomieszczeń kotłowni; 5) wykonane zostaną instalacje wewnętrzne sanitarne: wod-kan, centralne ogrzewanie, wentylacja; instalacja elektryczna w tym rozdzielnice, agregat prądotwórczy. 6) zaplanowana jest budowa zadaszonego magazynu biomasy w formie wiaty o po-wierzchni około 200 m2.4. Zakres zamówienia: A. Adaptacja posiadanego przez Zamawiającego projektu budowlanego (Załącznik nr 1 do SIWZ), na podstawie którego uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, do wy-magań oferowanej instalacji (Załącznik Nr 2 do SIWZ), wraz z jego uszczegółowieniem - wykonaniem niezbędnych rysunków do realizacji i odbioru robót budowlanych. B. W przypadku, gdy zakres wprowadzanych zmian do projektu budowlanego prowadzić będzie do konieczności uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę , C. Prace przygotowawczo-rozbiórkowe, D. Prace ziemne, E. Prace budowlano-konstrukcyjne, F. Dostawa i montaż urządzeń, G. Instalacje sanitarne, H. Instalacje elektryczne do zasilania urządzeń. I. Sieci zewnętrzne, J. Uporządkowanie terenu. K. Wykonanie projektu powykonawczego, L. Uruchomienie, testy i rozruch, M. Odbiory, obejmujące w szczególności: ? Wykonanie niezbędnych prób, pomiarów i odbiorów obiektu, instalacji i urządzeń wraz ze spełnieniem wszystkich warunków dopuszczających do ruchu eksploata-cyjnego urządzeń, instalacji i obiektu. ? Sporządzenie dokumentacji w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. ? Wykonanie dokumentacji techniczno-ruchowej. ? Szkolenie w zakresie obsługi nowo wykonanych układów. ? Wykonanie ruchów próbnych. ? Wykonanie pomiarów gwarantowanych. ? Uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód, dopuszczeń i pozwoleń. ? Opracowanie instrukcji eksploatacji zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ci-śnieniowych (DZ. U. z 2003 r. Nr 135 poz. 1269), ? Przeprowadzenie odbiorów niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalającej na eks-ploatację urządzeń i pozwolenia na użytkowanie (Urząd Dozoru Technicznego, PGE Dystrybucja S.A., Państwowa Straż Pożarna, Powiatowy Inspektor Sanitarny i inne wymagane). ? Przeprowadzanie na własny koszt przeglądów gwarancyjnych i serwisowych, według zasad określonych w umowie, wraz z materiałami eksploatacyjnymi.

II.5) Główny kod CPV: 45251250-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość wy-konania zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że: a) w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych osiągnął przychody netto ze sprzedaży produktów (Rachunek zysków i strat, pozycja A.I.) nie mniejszy niż 4.000.000,00 zł (słownie złotych: cztery miliony zł) w każdym roku obrotowym, b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion), c) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 2.000.000,00 zł. (słownie złotych: dwa miliony).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: posiadają zdolności techniczne i zawodowe, niezbędne do wykonania zamówienia, 2.1. dotyczące wiedzy i doświadczenia tj.: zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert - jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub modernizacji kotłowni opalanej biomasą (zrębki drzewne) o mocy min. 2,0 MW, 2.2. dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: a) kierownikiem budowy - musi posiadać uprawnienia konstrukcyjno-budowlane i min. 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej; b) kierownikiem robót sanitarnych - musi posiadać uprawnienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanaliza-cyjnych, oraz min. 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika robót w bran-ży instalacji i urządzeń cieplnych; c) kierownikiem robót elektrycznych - musi posiadać uprawnienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i min. 5 lat do-świadczenia na stanowisku kierownika robót w branży instalacji elektrycznych.W/w osoby muszą posiadać ważne uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51 - obowiązujący) lub odpowiadające im ważne uprawnienia bu-dowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpo-wiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzi-bę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz.394), Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, że osoby te po-siadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu skła-dania ofert. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum, wymagane jest złoże-nie dokumentów, o których mowa wyżej, w odniesieniu do każdego partnera kon-sorcjum. 2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwier-dzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło-żenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpie-czeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny do-kument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubez-pieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych na-leżności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) Oświadczenia dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z innym wykonawcą, który również złożył w ofertę w przed-miotowym postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ). 2) potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w następujący spo-sób: 2.1. zdolności techniczne i zawodowe, w zakresie a) wiedzy i doświadczenia: i. wskazanie wykonanej robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wy-kazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, zakończonej nie wcze-śniej niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert, z podaniem podmio-tu, na rzecz którego była wykonywana, rodzaju(wielkości) oraz daty i miejsca wykonania (Rozdz. V.1.2.1. SIWZ) - zgodnie z załącznikiem nr 5.1 do SIWZ oraz ii. dowody potwierdzające należyte wykonanie wskazywanej roboty b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: i. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, a w szcze-gólności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z in-formacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, posiada-nych uprawnień, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a tak-że zakresu wykonywanych przez nich czynności i informacji o podstawie dysponowania tymi osobami (Rozdz.V.1. 2.2. SIWZ) - zgodnie z załączni-kiem nr 5.2 do SIWZ. 2.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej: i. Sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypad-ku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finanso-wego, innych dokumentów określających obroty, oraz zobowiązania i należ-ności - za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres (Rozdz.V.3. lit.a). ii. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości nie mniejszej niż podana w Rozdziale V.1.3. lit.b), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem ter-minu składania ofert. iii. Dokument potwierdzający, iż wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przed-miotem zamówienia do wysokości podanej w Rozdziale V1.3. lit.c).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, składając OFERTĘ - zgodną z formularzem ofertowym (Załącznik Nr 3 do SIWZ) - winien załączyć: a) formularz cenowy - (załącznik 3/1) b) harmonogram rzeczowo - finansowy zawierający szczegółowy harmonogram dostaw urządzeń i prac budowlanych - (wzór - załącznik 3/2) c) opisy i charakterystyki proponowanych do zastosowania rozwiązań - na wszystkich etapach realizacji przedmiotu zamówienia - obejmujące w szczególności opis propono-wanej technologii zawierający co najmniej: ? zestawienie głównych urządzeń, ? opis działania d) dokumenty zawierające dane techniczne urządzeń i instalacji wchodzących w zakres dostaw z charakterystyką podstawowych elementów, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności i mocy, osiągów, zakresów i producentów urządzeń.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium w terminie do 24 maja 2019 r. do godz. 1000 na na-stępujących zasadach: 1. Wadium wynosi 50.000 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy) 2. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniężnej, b) gwarancji bankowej, c) gwarancji ubezpieczeniowej, d) poręczenia bankowego, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-biorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami). 3. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiają-cego: Santander Bank Polska S.A. Oddział Centralny, nr rachunku 75 1500 1083 1210 8011 8325 0000 - z podaniem w tytule przelewu: Wadium - Modernizacja kotłowni w Biel-sku Podlaskim.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty 90,00
Gwarancja na prace budowlano-montażowe10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem okoliczności ujętych przepisami art.144 ust.1 ustawy PZP oraz okoliczności, które Zamawiający przewidział jako podstawę możliwości dokonania takiej zmiany, wskazanych w dokumentach przetargowych. 2. Każda zmiana umowy wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 4. Zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Strony nie były w stanie skonkretyzować w chwili zawarcia umowy, okoliczności nie zostały spowodowane działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron, w następstwie ich nienależytej staranności, ani nie mogą być przez Strony zawinione i powodują, wykazanie (udowodnienie) iż: a) umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na grożącą, rażącą stratę jednej bądź obu stronom, lub niemożność osiągnięcia celu umowy, albo też b) wykonanie umowy będzie istotnie utrudnione dla jednej lub obu stron. 5. Zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 6. W trakcie realizacji inwestycji Zamawiający może, w uzasadnionym przypadku, bądź na uzasadniony wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na dokonanie zmian terminów realizacji poszczególnych etapów robót wskazanych w uzgodnionym harmonogramie, pod warunkiem, że ostateczny termin zakończenia robót nie przekroczy daty 30.09.2020 r. Konieczność dokonania takiej zmiany winna być udokumentowana i wynikać z: a) wystąpienia szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających lub istotnie utrudniających prowadzenie robót budowlanych (fakt ten musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru), b) zaistnienia siły wyższej, c) w innych okolicznościach, w których Wykonawca - mimo dołożenia należytej staranności - nie mógł wykonywać zobowiązania umownego z przyczyn nie leżących po jego stronie UWAGA: w sytuacji wcześniejszego lub późniejszego rozpoczęcia robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jakie zaistnieją przed podpisaniem umowy, harmonogram przedłożony przez Wykonawcę może zostać zmodyfikowany przy dążeniu do zachowania, w miarę możliwości, długości cykli podanych przez Wykonawcę w harmonogramie, przy czym ostateczny termin zakończenia inwestycji nie może przekroczyć daty: 30.09.2020 r. 7. Zmiana umowy będzie mogła, w szczególności, nastąpić w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może być spowodowana przede wszystkim: a) warunkami atmosferycznymi lub zaistnieniem siły wyższej, które uniemożliwiły prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; b) stwierdzeniem wystąpieniem warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej, napotkania niezinwentaryzowanych podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; c) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: i. wstrzymanie robót decyzją Zamawiającego; ii. konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej; d) następstwem działania organów administracji, w szczególności: i. niedotrzymanie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.; ii. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego 2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia może być spowodowana przede wszystkim zmianą technologiczną, wynikającą w szczególności z: a) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; b) odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy założeniach technologicznych przyjętych w projekcie; c) konieczność wykonania świadczenia umownego przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 3) Inne zmiany a) zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę. b) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami - w takich przypadkach zmiany w umowie zostaną ograniczone do wprowadzenia niezbędnych zmian umożliwiających uniknięcie zaistniałej kolizji. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy może zostać zmienione, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie dodatkowo spełniane świadczenia oraz udokumentowane i zaakceptowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z innym sposobem wykonywania zamówienia aniżeli wynikającymi z umowy. 8. Powyższe wskazania nie obejmują zmian nieistotnych, które zgodnie z przepisem art.144 ust.1 pkt.5, mogą być dokonywane niezależnie od ich wartości. 9. Wszystkie powyższe postanowienia wskazują katalog możliwych zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: