Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju.

dolnośląskie, Świeradów-Zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
560091799-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. 11-go Listopada
Nr telefonu
757 816 471
Email
zp@swieradowzdroj.pl
Strona www
http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 560091799-N-2019 z dnia 11-05-2019 r.
Świeradów-Zdrój: Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Zadanie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej nr 4 "Środowisko i zasoby" Działania 4.2 "Gospodarka wodno-ściekowa", Poddziałania nr 4.2.1 "Gospodarka wodno-ściekowa - OSI" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 636599-N-2017
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 500008529-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 500038624-N-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, Krajowy numer identyfikacyjny 23082139700000, ul. ul. 11-go Listopada  35, 59-850  Świeradów-Zdrój, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 816 471, e-mail zp@swieradowzdroj.pl, faks 757 816 585.
Adres strony internetowej (url): http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
OR.ZP1.271-31/17
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków Ecolo-Chief wraz z rozbiórką obiektów przy ul. Wiejskiej 9 w Świeradowie-Zdroju. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie oczyszczania ścieków komunalnych odbieranych przez system kanalizacyjny Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w stopniu wymaganym obowiązującymi przepisami, przy obciążeniu oczyszczalni 13 467RLM i zapewnieniu przepustowości średniej dobowej 2200 m3/d w porze suchej oraz 2700 m3/d w porze mokrej. Zakres projektu obejmuje przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Świeradowie - Zdroju wraz z rozbiórką likwidowanych obiektów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

II.4) Główny kod CPV: 45252100-9
Dodatkowe kody CPV:
45100000-8,
45110000-1,
45200000-9,
45220000-5,
45230000-8,
45330000-9,
45252127-4,
45232400-6,
45000000-7
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin wykonania i odbioru robót ustala się następująco: a) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy: w dniu następnym po zawarciu umowy; b) zakończenie realizacji przedmiotu umowy wraz z jego odbiorem: do dnia 30 września 2018 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 20/02/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Przedsiębiorstwo Budowlane Kubik Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,  ,  ul. Mirosława Dzielskiego, nr 2, lok. 206,  31-645,  Kraków,  kraj/woj.
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 7720000.00 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE



SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
30/11/2018
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Wystąpienie dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z wystąpieniem dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego, które nie zostały ujęte w § 1 ust. 1 umowy Nr 74/18 z dnia 20.02.2018 r., a które są konieczne do wykonania ww. zamó¬wienia, ulegają zmianie następujące elementy tej umowy: - wartość robót zwiększa się o kwotę brutto 422.665,60 zł, tak więc wartość ro¬bót ulega zmianie z kwoty brutto 9 643 200,00 zł na kwotę brutto 10 065 865,60 zł, słownie: dziesięć milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych 60/100. - termin wykonania zadania - zostaje przesunięty z dnia 30 listopada 2018 r. na dzień 30 marca 2019 r. 2. Dodatkowe roboty budowlane wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego, czyli roboty, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych poprzedzone protokołem konieczności z dnia 27.11.2018 r.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
drukuj ogłoszenie