Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

DOSTAWA KRUSZYWA W 2019 ROKU

kujawsko-pomorskie, Łysomice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510092827-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-05-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
87-148 Łysomice
Ulica
Warszawska
Nr telefonu
56 678 32 22
Email
przetargi@lysomice.pl
Strona www
http://www.bip.lysomice.pl/strona-149-przetargi.html

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510092827-N-2019 z dnia 13-05-2019 r.
Gmina Łysomice: DOSTAWA KRUSZYWA W 2019 ROKU

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Łysomice, Krajowy numer identyfikacyjny 87111873800000, ul. Warszawska  8, 87-148  Łysomice, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 678 32 22, e-mail przetargi@lysomice.pl, faks 56 678 35 05.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.lysomice.pl/strona-149-przetargi.html
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA KRUSZYWA W 2019 ROKU
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.2.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa n/w mieszanki materiału drogowego: a) mieszanka kruszywa łamanego wapienno-żwirowa o granulacji 0÷31,5 mm, w ilości ok. 1400 Mg b) gruz betonowy o granulacji 16÷65 mm w ilości ok. 1800 Mg. 3.2. Materiał należy dostarczyć w terminie i w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gm. Łysomice. 3.3. Zamawiający zastrzega, iż przy zakupie i dostawie mieszanki materiału drogowego stosuje prawo opcji co oznacza, że podane szacunkowe ilości są ilościami maksymalnymi, które należy przyjąć do obliczenia oferty cenowej. 3.4. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu nie mniej niż 80% przewidzianych ilości mieszanki materiału drogowego, a w stosunku do pozostałej części 20% nie będą wykonawcy przysługiwały roszczenia odszkodowawcze. 3.5. W każdym przypadku, gdy dokumentacja opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych (marek), patentów lub pochodzenia (producenta), to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy "lub równoważne". 3.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 3.6.1. Główny kod CPV: 14.21.22.00-2 Kruszywo 3.6.2. Dodatkowe kody: 14.21.20.00-0 Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo, 14.21.23.00-3 Kamień pokruszony i rozłupany 60.11.20.00-6 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 14212200-2

Dodatkowe kody CPV: 14212000-0, 14212300-3, 60112000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zapytanie o cenę
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 159300.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Produkcja Handel Usługi MAR-POL Jacek Marcinkowski
Email wykonawcy: marpolphu@neostrada.pl
Adres pocztowy: ul. Koniuchy 21a/43, 87-100 Toruń
Kod pocztowy: 87-100
Miejscowość: Toruń
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 195939.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 195393.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 211683.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zapytania o cenę  na podstawie art. 69-73  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Ustawa Prawo zamówień publicznych jako przesłankę zastosowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego trybu zapytania o cenę przewiduje w art. 69-73, iż Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W związku z tym należy stwierdzić co następuje: zakup i dostawa n/w mieszanki materiału drogowego: mieszanka kruszywa łamanego wapienno-żwirowa o granulacji 0÷31,5 mm, w ilości ok. 1400 Mg, gruz betonowy o granulacji 16÷65 mm w ilości ok. 1800 Mg. Standardy jakościowe kruszywa są ustalone i powszechne. Wartość zamówienia, a w szczególności wartość wszystkich dostaw zaplanowanych na rok 2019 nie przekracza kwoty 221 000 euro - czyli maksymalnej wartości, do której możliwe jest udzielanie trybu zapytania o cenę w przypadku dostaw. W celu zapewnienia konkurencji oraz wyboru najkorzystniejszej oferty zapytanie o cenę przesłano do 5 Wykonawców gwarantujących należyte wykonanie przedmiotowej dostawy. Ustalono, że w związku z faktem, iż zastosowanie trybu zapytania o cenę jest w tym przypadku dopuszczone.
 
drukuj ogłoszenie