Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

,,Budowa trasy turystycznej w ramach projektu ,,Przygoda w górach"

dolnośląskie, Świeradów-Zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510092545-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. 11 Listopada
Nr telefonu
075 78 16 333
Email
swieradow@lasy-wroclaw.pl
Strona www
http://www.swieradow.wroclaw.lasy.gov.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510092545-N-2019 z dnia 13-05-2019 r.
Nadleśnictwo Świeradów: ,,Budowa trasy turystycznej w ramach projektu ,,Przygoda w górach"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Program Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014 - 2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 528536-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540067336-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Świeradów, Krajowy numer identyfikacyjny 93102411000000, ul. ul. 11 Listopada  1, 59-850  Świeradów-Zdrój, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 075 78 16 333, e-mail swieradow@lasy-wroclaw.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://www.swieradow.wroclaw.lasy.gov.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne lasy państwowe Nadleśnictwo Świeradów
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
,,Budowa trasy turystycznej w ramach projektu ,,Przygoda w górach"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SA.270.12.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Miejsce realizacji zamówienia: tereny leśne przy ul. Granicznej nad Górnym Parkiem Zdrojowym w Świeradowie Zdroju, dz. nr 575/1, 269 obręb Izera, gmina Mirsk. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: Produkcja 13 -tu stanowisk trasy turystycznej "Przygoda w górach" wraz z przygotowaniem przebiegu ścieżki, rozmieszczeniem stanowisk, montażem stanowisk oraz testy stanowisk - obiektów małej architektury w konstrukcji drewnianej oraz stalowej wraz z elementami towarzyszącymi (ławki i kosze na śmieci). Stanowiska są przystankami edukacyjnymi trasy turystycznej "Przygoda w górach". Projekt nie obejmuje zawartości merytorycznej tablic informacyjnych. Zamawiający dostarczy pliki z materiałami gotowymi do wydruku. Wykonawca wykona wydruki odporne na promieniowanie UV na sztywnym podkładzie PCV lub laminat HPL. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz pozostałymi wymaganiami szczegółowo określonymi w SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45112720-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wniósł wymaganego przez Zamawiającego wadium. Działając zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, o ile zamawiający żądał wniesienia wadium. Uzasadnienie prawne: W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP gdyż nie złożono żaden oferty niepodlegającej odrzuceniu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie