Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku "Z" z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby działalności medycznej z zakresu onkologii, chorób zakaźnych...

podlaskie, Bielsk Podlaski

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510092470-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Kleszczelowska
Nr telefonu
85 8332760, 8332763
Email
zamowienia@spzoz-bielsk.pl
Strona www
http://www.spzoz-bielsk.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510092470-N-2019 z dnia 13-05-2019 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku "Z" z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby działalności medycznej z zakresu onkologii, chorób zakaźnych i opieki długoterminowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, pn. Poprawa jakości i dostępności do opieki długoterminowej poprzez przebudowę i doposażenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w SPZOZ w Bielsku Podlaskim
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 664068-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540030572-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 50584924000000, ul. ul. Kleszczelowska  1, 17-100  Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 8332760, 8332763, e-mail zamowienia@spzoz-bielsk.pl, faks 858 332 760.
Adres strony internetowej (url): http://www.spzoz-bielsk.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku "Z" z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby działalności medycznej z zakresu onkologii, chorób zakaźnych i opieki długoterminowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.261.35.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie: 1)rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku "Z" o windę wraz z ciągami komunikacyjnymi 2)rozbudowy budynku "Z" na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 3)modernizacji istniejących pomieszczeń Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 4)dostosowania pomieszczeń na potrzeby działalności medycznej z zakresu onkologii, chorób zakaźnych i opieki długoterminowej związanych z realizacją inwestycji pn. "Poprawa jakości i dostępności do opieki długoterminowej poprzez przebudowę i doposażenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w SPZOZ w Bielsku Podlaskim". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 znajduje się w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - stanowiące załączniki do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45110000-1, 45200000-9, 45400000-1, 45300000-0, 39290000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Budynku "Z" roboty budowlano-instalacyjne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3782915.91
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: WIKBUD Wiesław Kiśluk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wysoka 72D/11
Kod pocztowy: 17-300
Miejscowość: Siemiatycze
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 4652986.57
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4652986.57
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7963925.34
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie budynku "Z" -Wyposażenie technologiczne
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnił w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt. 1) - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie