Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa kraj/woj. mazowieckie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego w odniesieniu do majątku Powiatu, będącego w posiadaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego...

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
550094862-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
15-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
60-509 Poznań
Ulica
ul. Jackowskiego
Nr telefonu
618 410 500
Email
zp@powiat.poznan.pl
Strona www
www.bip.powiat.poznan.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 550094862-N-2019 z dnia 15-05-2019 r.
Poznań: Ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego w odniesieniu do majątku Powiatu, będącego w posiadaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 63127678800000, ul. ul. Jackowskiego  18, 60-509  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 410 500, e-mail zp@powiat.poznan.pl, faks 618 480 556.
Adres strony internetowej (url): www.bip.powiat.poznan.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego w odniesieniu do majątku Powiatu, będącego w posiadaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie
Numer referencyjny  ZP.272.00031.2019, ZP.ZD-00362/19.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego w odniesieniu do majątku Powiatu, będącego w posiadaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie. 2. Zadanie będzie realizowane w ramach zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych prac do usług będących przedmiotem zawartej w dniu 21.11.2017 r., umowy nr ZP.272.00041.2017. 3. Zamawiający wymaga, by Wykonawca wystawił dokumenty (polisy ubezpieczeniowe bądź certyfikaty) wraz z rozliczeniem składek na wniosek Zamawiającego
II.5) Główny Kod CPV: 66510000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W trakcie realizacji umowy nr ZP.272.00041.2017 z dnia 21.11.2017 r. dotyczącej ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Poznańskiego i podległych jednostek organizacyjnych, zaistniała potrzeba udzielenia w trybie z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zamówienia podobnego. Zadanie przewidziane do realizacji dotyczy powtórzenia podobnego rodzaju zamówienia co zamówienie podstawowe i obejmuje swoim zakresem ubezpieczenie mienia i nowo zakupionego sprzętu elektronicznego w odniesieniu do majątku Powiatu, będącego w posiadaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie. Wartość przedmiotowego zamówienia oszacowana została na kwotę 83,11 zł brutto i nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaproszony został dotychczasowy Wykonawca świadczący usługi ubezpieczenia. Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, a wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Vienna Insurance Group,  ,  Al. Jerozolimskie 162 ,  02-342,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie

 
drukuj ogłoszenie