Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Kontrakt 1.B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
15-07-2019
Numer ogłoszenia
547007-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
15-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-844 Warszawa
Ulica
Grzybowska
Nr telefonu
914 411 200,
Email
zamowienia@szczecin.rzgw.gov.pl,

SzczegółyOgłoszenie nr 547007-N-2019 z dnia 2019-05-15 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie: Kontrakt 1.B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamawiający przewiduje finansowanie prac modernizacyjnych na Odrze granicznej Etap I ze środków Funduszu Spójności, środków budżetu państwa oraz środków z pożyczek udzielonych Rządowi Rzeczypospolitej przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rpwoju (Bank Światowy) oraz przez Bank Rozwoju Rady Europy BRRE/CEB.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: Ze względu na brak możliwości zamieszenia niestandardowego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z informacją otrzymaną w Urzędzie Zamówień Publicznych Zamawiający wyjaśnia, iż a) informacje opublikowane w punktach II.3), II.5), IV.1.3), IV.5) IV.6.4) nie należy brać pod uwagę (nie mają zastosowania w przypadku niniejszego zamówienia lub nie określa się ich na tym etapie postępowania), b) informacji opublikowanych w punktach II.8), IV.1.2), IV 6.3, nie należy brać pod uwagę, właściwa informacja odnośnie tych punktów brzmi następująco: - pkt.II.8): na tym etapie postępowania podano szacunkowy czas trwania zamówienia, - pkt. IV.1.6): nie ogranicza się liczby Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu, - pkt. IV..6.3): na tym etapie postępowania nie określa się terminu związania ofertą
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, krajowy numer identyfikacyjny 36830257500000, ul. Grzybowska  80/82 , 00-844  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 914 411 200, , e-mail zamowienia@szczecin.rzgw.gov.pl, , faks 914 411 300.
Adres strony internetowej (URL): http://www.wody.gov.pl, www.rzgw.szczecin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.rzgw.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://wodypolskie.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/; http://www.rzgw.szczecin.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
www.rzgw.szczecin.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie na adres - Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Teofila Firlika 19, pok.403, 71-637 Szczecin
Adres:
ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin, pok. 403

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
jak w punkcie I.4)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kontrakt 1.B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania
Numer referencyjny: SZ.ROZ.281.112.1.B/2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Niniejsza informacja ma charakter poglądowy i stanowi ogólny przewidywany opis i zakres zamówienia. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał pożyczkę z Banku Światowego na sfinansowanie kosztów Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły i zamierza przeznaczyć część środków z tej pożyczki na Kontrakt 1B.2: Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zabezpieczenia zimowego lodołamania. Zamówienie będzie sfinansowane przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD), Bank Rozwoju Rady Europy (CEB), planowane jest również uzyskanie dotacji ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecnie zamierza przeprowadzić wstępna kwalifikacje (prekwalifikację) wykonawców/lub firm dla Kontraktu 1.B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I -Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, rozbudowa, oraz budowa nowych budowli regulujących na wybranych odcinkach rzeki Odra: - Odcinek: km 581,0-585,7 - rejon m. Słubice - Odcinek: km 604,0-605,0 - rejon m. Górzyca - Reitwein - Odcinek: km 613,5 -614,7 - rejon m. Kostrzyn nad Odrą - Odcinek: km 645,5 - 654,0 - rejon m. Gozdowice - Stara Rudnica - Odcinek: km 654,0 - 663,0 - rejon m. Stara Rudnica - Osinów Dolny

II.5) Główny kod CPV: 45240000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45246400-7
45244000-9
45246000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  29   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Niniejsze zaproszenie do prekwalifikacji zostało przeprowadzone ogólnym ogłoszeniem o przetargu dotyczącym tego projektu, które ukazało się w Development Business nr WB3345-07/15 z dnia 23.07.2015r Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie zamierza przeprowadzić wstępną kwalifikację (prekwalifikacje) wykonawców i/lub firm dla Kontraktu 1B.2: Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zabezpieczenia zimowego lodołamania. Przewiduje się, że zaproszenie do składania ofert zostanie wydane w marcu 2020r. Prekawalifikacja będzie przeprowadzona zgodnie z procedurami prekawlifikacyjnymi określonymi w Guidelines: Procurment under IBRD Loans and IDA Credits styczeń 2011r. rewizja z września 2011, stycznia oraz października 2017r, i jest ona otwarta dla wszystkich wnioskodawców/oferentów z kwalifikujących się krajów, zgodnie z tym, co jest określone w wyżej wymienionej Instrukcji. Zainteresowani, kwalifikujący się wnioskodawcy/oferenci mogą uzyskać dalsze informacje oraz przejrzeć dokumenty prekwalifikacyjne w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polski Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie pod poniższym adresem: Ul. Teofila Firlika 19, kod pocztowy: 71-637 w godzinach urzędowania od 7.00 do 15.00 pok. 403 Zainteresowani Wykonawcy mogą nabyć komplet dokumentów prekwalifikacyjnych w jerzyku angielskim lub/i polskim poprzez przesłanie pisemnego wniosku na poniższy adres oraz po wpłacie bezzwrotnej opłaty w wysokości 20 PLN (słownie: dwadzieścia PLN) za jedną wersję językową na konto bankowe Konsultanta Wsparcia Technicznego: Sweco Consulting sp. z o.o. ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań Bank ING IBAN 19 1050 1520 1000 0022 7857 3262 SWIFT: INGBPLPW Dokumenty będą przesłane kurierem na koszt wnioskodawcy. Wnioski o prekwalifikacje powinny być złożone w zapieczętowanych kopertach i dostarczone na poniższy adres do dnia 15.07.2019r. do godziny 12:00 i oznaczone tytułem: "Aplikacje do Prekwalifikacji do Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły Projekt ID P147460 - Kontrakt 1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania" na adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin pok.403. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia Wniosków złożonych po terminie.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Określenie warunków: Szczegółowe informacje znajdują się w Dokumentach Prekwalifikacyjnych: Sekcja I; punkt: Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: Szczegółowe informacje znajdują się w Dokumentach Prekwalifikacyjnych: Sekcja I; punkt: Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: Szczegółowe informacje znajdują się w Dokumentach Prekwalifikacyjnych: Sekcja I; punkt: Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg ograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wysokość zaliczki zostanie określona w dokumentach przetargowych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Tak
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
Wysokość zaliczki zostanie określona w dokumentach przetargowych.

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-15, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 90 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie prowadzi Jednostka Realizująca Projekt Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 13A 70-030 Szczecin Strona internetowa www.szczecin.rzgw.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Teofila Firlika 19, 71-637 w godzinach urzędowania od 7.00 do 15.00. 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527282-56-16; 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP: iod@wody.gov.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej "ustawa Pzp"; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych 8.05.2019 5/6 decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) Posiada Pani/Pan: a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) Nie przysługuje Pani/Panu: a. W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b. Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c. Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: