Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie parkingu w ramach...

pomorskie, Tczew

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510094972-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
15-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
83-100 Tczew
Ulica
ul. Czatkowska
Nr telefonu
585 316 466
Email
zuktczew@zuktczew.pl
Strona www
www.zuktczew.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510094972-N-2019 z dnia 15-05-2019 r.
Zakład Usług Komunalnych: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie parkingu w ramach Transportowego Węzła Integracyjnego w ramach projektu: Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi - rozwój infrastruktury dla transportu multimodalnego"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Przedmiot umowy wchodzi w zakres pakietu projektów realizujących przedsięwzięcie Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej (ZIT) pn. "Węzły Integracyjne OMG-G-S wraz z trasami dojazdowymi". Gmina Miejska Tczew w ramach przedsięwzięcia ZIT, podpisała umowę o dofinansowanie Projektu ze środków RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 "Mobilność", Działanie 9.1. "Transport miejski", Poddziałanie 9.1.1 "Transport miejski - mechanizm ZIT" - wsparcie dotacyjne dla projektu: "Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi". (Umowa nr RPPM.09.01.01-22-0006/17-00).
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 511357-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Usług Komunalnych, Krajowy numer identyfikacyjny 19004761700000, ul. ul. Czatkowska  , 83-100  Tczew, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 316 466, e-mail zuktczew@zuktczew.pl, faks 585 315 729.
Adres strony internetowej (url): www.zuktczew.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie parkingu w ramach Transportowego Węzła Integracyjnego w ramach projektu: Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi - rozwój infrastruktury dla transportu multimodalnego"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZUK.271.3.4.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją robót oraz zarządzanie Przedsięwzięciem pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie parkingu w ramach Transportowego Węzła Integracyjnego w ramach projektu: Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi - rozwój infrastruktury dla transportu multimodalnego". Szczegółowy zakres inwestycji nad którymi Inżynier Kontraktu będzie sprawował nadzór, opisany został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Inwestycja wg harmonogramu zostanie zrealizowana w terminie do dnia 16 grudnia 2019 r., przy czym: a) Kompletny projekt budowlany wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego - w terminie do 14 grudnia 2018 r. [ETAP I]. b) Kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową w terminie do 28 luty 2019 r. [ETAP II]. c) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub braku sprzeciwu organu od zgłoszonego zakończenia robót w terminie do 16 grudnia 2019 r. [ETAP III]. Zamawiający zastrzega, że powyższe terminy mogą ulec zmianie, a Inżynier Kontraktu nie może z tego tytułu żądać zwiększenia wynagrodzenia, o ile wydłużenie okresu realizacji zadania nie przekroczy 3 miesięcy. Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu w szczególności polega na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzaniu Przedsięwzięciem tj. zarządzaniu, koordynowaniu, rozliczaniu, prowadzeniu kontroli i nadzoru nad dokumentacją projektową oraz realizacją zadania inwestycyjnego, w celu jego wykonania zgodnie z ofertą Wykonawcy, w ustalonym w umowie z Wykonawcą terminie oraz w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów, jakości robót i kosztów realizacji robót, jak również w celu prawidłowego rozliczenia przez Zamawiającego Przedsięwzięcia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwarty został w Części nr III SIWZ - Opis przedmiotu Zamówienia (OPZ).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71340000-3

Dodatkowe kody CPV: 71540000-5, 71520000-9, 71541000-2, 71530000-2, 71350000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 195121.95
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Transprojekt Gdański sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zabytkowa 2,
Kod pocztowy: 80-253
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 184500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 184500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 344400.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie