Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie uzupełniających usług transportowych w latach 2019/2020 polegających na sukcesywnym transporcie drewna z lasu drogami leśnymi i...

mazowieckie, Siedlce

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510094944-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
15-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
08-110 Siedlce
Ulica
Kazimierzowska
Nr telefonu
0-25 632-65-27
Email
zslp.siedlce@warszawa.lasy.gov.pl
Strona www
http://www.zslp.warszawa.lasy.gov.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510094944-N-2019 z dnia 15-05-2019 r.
Zespół Składnic Lasów Państwowych: Wykonanie uzupełniających usług transportowych w latach 2019/2020 polegających na sukcesywnym transporcie drewna z lasu drogami leśnymi i publicznymi i załadunek na wagon.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Składnic Lasów Państwowych, Krajowy numer identyfikacyjny 12567223000000, ul. Kazimierzowska  9, 08-110  Siedlce, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-25 632-65-27, e-mail zslp.siedlce@warszawa.lasy.gov.pl, faks 0-25 632-58-79.
Adres strony internetowej (url): http://www.zslp.warszawa.lasy.gov.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie uzupełniających usług transportowych w latach 2019/2020 polegających na sukcesywnym transporcie drewna z lasu drogami leśnymi i publicznymi i załadunek na wagon.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
O.270.3.13.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Transport drewna średniowymiarowego z lasu drogami leśnymi i publicznymi z lennictw położonych na terenie nadleśnictw: Barycz, Ruda Maleniecka, Stąporków w ilości 1260 m3. Transport drewna średniowymiarowego z lasu drogami leśnymi i publicznymi z lennictw położonych na terenie nadleśnictw: Stąporków, Suchedniów, Włoszczowa w ilości 1750 m3.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: 41 s wyw/u
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 22037.40
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Transportowe Karol Wziątek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Jasieniec Iłżecki Górny 247
Kod pocztowy: 27-100
Miejscowość: Iłża
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 27106.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 27106.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 27106.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: 48 s wyw/u
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 30607.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Transportowe Karol Wziątek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Jasieniec Iłżecki Górny 247
Kod pocztowy: 27-100
Miejscowość: Iłża
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 37647.23
Oferta z najniższą ceną/kosztem 37647.23
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 37647.23
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wonej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W przypadku udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości (art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP). Udzielenie zamówienia uzupełniającego z wolnej ręki jest niezbędne ze względu na konieczność wywozu drewna z lasu i załadunek na wagon w celu wysyłania do odbiorców zgodnie z za3wartym,i umowami z Nadleśnictwami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: