Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Świadczenie usług pralniczych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

wielkopolskie, Turek

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510094736-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
15-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
62-700 Turek
Ulica
ul. Poduchowne
Nr telefonu
63 2805600
Email
zam-pub@szpital.turek.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510094736-N-2019 z dnia 15-05-2019 r.
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej: Świadczenie usług pralniczych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 535150-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540073313-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 30005000000000, ul. ul. Poduchowne  1, 62-700  Turek, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 63 2805600, e-mail zam-pub@szpital.turek.pl, faks 63 2788400.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług pralniczych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN XI/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku. 2. Zakres usługi objętej zamówieniem obejmuje: - odbiór brudnej bielizny na podstawie spisu bielizny (Załącznik nr 16 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) - własnym środkiem transportu, na swój koszt i ryzyko, (druk - spis bielizna - sporządza i dostarcza Zamawiający), - dostawę czystej bielizny - własnym środkiem transportu, na swój koszt i ryzyko, - sortowanie, - dezynfekcję (w tym wstępną dezynfekcję), - pranie wodne, - usztywnienie, - suszenie, - prasowanie i maglowanie, - reperacje krawieckie (m.in. doszywanie guzików, wszywanie zamków), - szycie rożków dla oddziału noworodkowego w ramach napraw, - szycie w ramach napraw worków z uszami na rzeczy pacjenta o wymiarach 50cm x 40cm, woreczków na sztućce 10cm x 20cm - tolerancja + 3cm, - szycie w ramach napraw serwet operacyjnych z dziurą i bez dziury o wymiarach 80cm x 60cm, 100cm x 80cm, 40cm x 60cm, - obszywanie materacy w ramach napraw, - ważenie czystej bielizny na poszczególne komórki, ilości w kg umieszczane będą w protokole zdawczo odbiorczym prania czystego (Załącznik nr 14 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) oraz zestawieniu ilościowym odzieży ochronnej czystej (Załącznik nr 15 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) sporządzonym i dostarczonym przez Wykonawcę wraz z praniem czystym. 3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usług pralniczych objętych zamówieniem z zachowaniem następujących warunków: - usługa winna być wykonywana zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Państwową Inspekcję Sanitarno - Epidemiologiczną dla tego typu usług, - bielizna będąca wyrobem medycznym musi być prana i dezynfekowana w środkach spełniających wymogi ustawy o wyrobach medycznych, - do prania bielizny ogólnego przeznaczenia wymagane jest stosowanie środków biobójczych posiadających dokumenty określone przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, - zakres działania dezynfekcyjnego - bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy i sporobójczy, - działanie dezynfekcyjne musi być potwierdzone pozytywną opinią zakładu, którego metodyka badań skuteczności produktów biobójczych i substancji czynnych została zaakceptowana przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, - preparaty piorąco-dezynfekujące oraz środki dezynfekcyjne do wstępnej dezynfekcji bielizny muszą spełniać aktualne wymogi obowiązujące w służbie zdrowia i być wcześniej uzgodnione z Zamawiającym - pielęgniarką epidemiologiczną, - Wykonawca winien dysponować oddzielnymi środkami transportu dla brudnej i czystej bielizny lub środkami transportu posiadającymi podzieloną komorę załadunkową, tak, aby bielizna czysta nie miała możliwości jakiegokolwiek kontaktu z brudną bielizną, - obiekt pralni winien mieć zapewnioną barierę higieniczną między stroną brudną i czystą, poprzez fizyczny i funkcjonalny podział na strefę brudną i czystą. Pomieszczenia pralni winny być urządzone w sposób zapewniający zachowanie bariery higienicznej rozumianej, jako całkowite wyeliminowanie stykania się bielizny czystej z brudną oraz pracowników tych dwóch stref. Pomiędzy strefą brudną, a czystą winna być usytuowana trójstopniowa śluza szatniowa oddzielającą oba obszary ścianami do pełnej wysokości pomieszczenia, - Wykonawca winien stosować technologię przystosowaną do prania bielizny szpitalnej, - obiekt pralni winien mieć w ścianie dzielącej pralnię na dwie strefy wmontowane urządzenia pralnicze z oddzielnymi otworami do załadowania i rozładowania odpowiednio w obszarze czystym i brudnym, - maszyny pralnicze Wykonawcy winny być wyposażone w automatyczne systemy dozujące środki piorące i dezynfekcyjne oraz w urządzenia kontrolujące parametry procesu prania i dezynfekcji, - obiekt pralni winien posiadać dział mycia i dezynfekcji pojemników i wózków do transportu brudnej bielizny z zastosowaną barierą higieniczną oddzielającą strefę brudną od czystej, strefa brudna i czysta winny być podłączone do oddzielnych zespołów wentylacyjnych, w strefie brudnej należy przewidywać podciśnienie w stosunku do strefy czystej, - Wykonawca zapewni służbom epidemiologicznym Zamawiającego, możliwość kontroli warunków wykonania usługi, kontroli zakupu środków piorących i dezynfekujących, oraz na żądanie Zamawiającego udostępni protokoły kontrolne Państwowej Inspekcji Sanitarno - Epidemiologicznej, - Wykonawca zobowiązany jest do odbioru brudnej bielizny i dostarczenia czystej bielizny oraz odzieży ochronnej własnym transportem, na własny koszt i ryzyko w każdy dzień roboczy od poniedziałku do piątku najpóźniej do godziny 11:00, jednak nie wcześniej niż 8:45, - w przypadku kumulacji kilku dni wolnych od pracy przerwa w odbiorze brudnej bielizny i dostarczeniu czystej bielizny, nie może być dłuższa niż jeden dzień, o wystąpieniu przerwy decydują wspólnie obie strony, - odbiór brudnej bielizny oraz dostarczenie czystej bielizny odbywać się będzie w tzw. punkcie zbiorczym wskazanym przez Zamawiającego, - rozliczenie przekazanej do prania bielizny brudnej odbywać będzie się na podstawie Spisu bielizny - Załącznik nr 16 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oryginał tego druku przekazywany jest przez osobę zdającą bieliznę u Zamawiającego osobie odbierającej bieliznę pralni - Wykonawcy, kopia tego dokumentu pozostaje u Zamawiającego, - dokument - Spis bielizny powraca do Zamawiającego w dniu zwrotu czystej bielizny szpitalnej zgodnie asortymentowo i ilościowo wykazanej w spisie, - Zamawiający nie dokonuje ważenia brudnej bielizny (Wykonawca zobowiązany jest do ważenia prania), - opakowania do transportu czystej i brudnej bielizny, w tym do zbierania z oddziałów dostarcza Wykonawca na swój koszt, opakowania te winny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne obowiązujące w służbie zdrowia w określonym zakresie, opakowania dostarcza Wykonawca na swój koszt i w ilościach wynikających z zapotrzebowania Zamawiającego, - Wykonawca na swój koszt dostarcza na Blok Operacyjny worki przezroczyste bez dziur, - odbiór brudnej bielizny pochodzącej od Zamawiającego odbywać się będzie w punkcie zbiorczym, gdzie bielizna jest gromadzona w opakowaniach. Opakowania te są zamykane i opisane przez Zamawiającego, tj. SP ZOZ Turek i nazwa komórki organizacyjnej, pranie z izolacji jest opisywane: SP ZOZ Turek, oddział, zawartość asortymentowa i ilościowa, - bielizna brudna pochodząca z izolacji winna być gromadzona i transportowana w workach samorozpuszczalnych w procesie prania, worki dostarcza Wykonawca na swój koszt w ilościach wynikających z potrzeb Zamawiającego, - czysta odzież ochronna powinna być transportowana na wieszakach zabezpieczona przed zabrudzeniem folią przezroczystą, - bielizna czysta (z podziałem na oddziały) winna być pakowana rodzajami po 10 sztuk, ubrania lekarskie i pielęgniarskie winny być pakowane kompletami. Przez pakowanie bielizny rozumie się: poukładanie bielizny w sposób jednorodny, posegregowanie bielizny po 10 sztuk lub kompletów, ścisłe umieszczenie w opakowaniu i zabezpieczenie przed wypadnięciem i zabrudzeniem bielizny z opakowania w czasie transportu, - czysta bielizna operacyjna musi być składana w odpowiedni sposób, - opakowania bielizny winny spełniać wszelkie wymogi sanitarno-epidemiologiczne obowiązujące z służbie zdrowia w określonym zakresie, - bielizna z sal biegunkowych, oddziałów dziecięcego i noworodkowego i prosektorium oraz pozostała bielizna zanieczyszczona krwią, wydalinami i wydzielinami musi być poddana wstępnej dezynfekcji, - bieliznę z oddziałów noworodkowego i położniczego, bloku operacyjnego i prosektorium należy prać każdą osobną, - w przypadku posiadania przez Zamawiającego bielizny barierowej na bloku operacyjnym należy prać ją osobno zgodnie z obowiązującymi przepisami odnośnie bielizny barierowej, - Wykonawca gwarantuje nie mieszanie bielizny szpitalnej z bielizną z innych placówek, - każda sztuka bielizny oznaczona będzie przez Zamawiającego symbolem SP ZOZ Turek - symbol oddziału z którego pochodzi, - bielizna nie oznaczona lub oznaczona nieczytelnie przesłana będzie przez Wykonawcę w osobnym worku z wyraźnym opisem "bielizna nieoznaczona", - bielizna uznana przez Wykonawcę do kasacji będzie pakowana w osobny worek, odrębnie dla każdego oddziału z opisem: "Bielizna do kasacji", - w przypadku zaginięcia, zniszczenia bielizny (nie wynikającego z naturalnego zużycia), zwłaszcza odzieży pracowników Wykonawca pokrywa realne koszty konieczności zakupu na podstawie pisemnego protokołu reklamacji, - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rzeczy uszkodzone w czasie prania, prasowania, jak również w czasie transportu. - Wykonawca odpowiada za bieliznę Zamawiającego od momentu odebrania jej z punktu, do czasu przekazania czystej bielizny do punktu. Wszelkie szkody powstałe na skutek świadczonej usługi Wykonawca jest zobowiązany usunąć, a w razie potrzeby pokryć powstałe koszty. 4. Pod pojęciem "bielizna" należy rozumieć wszelkie rzeczy przekazane do prania, a w szczególności: pościele, prześcieradła, koce, zasłony, firany, obrusy, ubrania lekarskie, pielęgniarskie i pracowników medycznych, pieluchy niemowlęce, bielizna noworodkowa, ręczniki, ściereczki do naczyń, poduszki, odzież ochronna i robocza, piżamy i koszule nocne, worki na rzeczy pacjentów, woreczki na sztućce, serwety operacyjne, pokrowce oraz mopy
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 98310000-9

Dodatkowe kody CPV: 98311000-6, 98315000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 317520.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: HTS MEDIJ Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kobylińska 12
Kod pocztowy: 63-830
Miejscowość: Pępowo
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 385236.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 385236.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 405162.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: