Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

kompleksowe świadczenie usług pralniczych i dezynfekcyjnych z użyciem systemu RIFD

świętokrzyskie, Ostrowiec Świętokrzyski

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510094719-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
15-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Ulica
ul. Szymanowskiego
Nr telefonu
041 2478000 w. 115
Email
zamowienia@szpital-ostrowiec.ath.cx
Strona www
www.zoz.ostrowiec.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510094719-N-2019 z dnia 15-05-2019 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej: kompleksowe świadczenie usług pralniczych i dezynfekcyjnych z użyciem systemu RIFD

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 531116-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 31147300000000, ul. ul. Szymanowskiego  11, 27-400  Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 2478000 w. 115, e-mail zamowienia@szpital-ostrowiec.ath.cx, faks 412 478 050.
Adres strony internetowej (url): www.zoz.ostrowiec.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
kompleksowe świadczenie usług pralniczych i dezynfekcyjnych z użyciem systemu RIFD
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Sprawa ZP/10/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia stanowi kompleksowe świadczenie usług pralniczych i dezynfekcyjnych. Wykonanie usługi polegać będzie na odbiorze brudnej bielizny szpitalnej Zamawiającego, czyszczeniu, praniu, praniu na sucho oraz dezynfekcji bielizny szpitalnej, suszeniu bielizny szpitalnej, maglowaniu lub prasowaniu bielizny szpitalnej, segregowaniu, pakowaniu bielizny szpitalnej, wykonywaniu drobnych napraw, dostarczaniu upranej bielizny szpitalnej Zamawiającemu, z wykorzystaniem systemu RFID pozwalającego na identyfikację i ewidencję bielizny szpitalnej. 2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do siwz
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 98310000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 452945.75
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EKO-STYL RENTAL Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. komandytowa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Spółdzielcza 13b
Kod pocztowy: 37-300
Miejscowość: Leżajsk
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 600938.64
Oferta z najniższą ceną/kosztem 600938.64
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 904752.58
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie