Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sukcesywne dostawy oleju napędowego (lekkiego) dla statku naukowo-badawczego s/y "Oceania", realizowane w porcie Gdańsk

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510094579-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
15-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
81-712 Sopot
Ulica
Powstańców Warszawy
Nr telefonu
585 517 281
Email
mmasnicka@iopan.gda.pl, azariczna@iopan.gda.pl
Strona www
https://www.iopan.pl/index-pl.html

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510094579-N-2019 z dnia 15-05-2019 r.
Instytut Oceanologii Polska Akademia Nauk: Sukcesywne dostawy oleju napędowego (lekkiego) dla statku naukowo-badawczego s/y "Oceania", realizowane w porcie Gdańsk

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 541373-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Oceanologii Polska Akademia Nauk, Krajowy numer identyfikacyjny 00063246700000, ul. Powstańców Warszawy  55, 81-712  Sopot, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 517 281, e-mail mmasnicka@iopan.gda.pl, azariczna@iopan.gda.pl, faks 585 512 130.
Adres strony internetowej (url): https://www.iopan.pl/index-pl.html
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywne dostawy oleju napędowego (lekkiego) dla statku naukowo-badawczego s/y "Oceania", realizowane w porcie Gdańsk
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IO/ZP/4/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego (lekkiego) dla statku naukowo -badawczego s/y "Oceania" przez okres 12 miesięcy, realizowane w porcie Gdańsk. 2. Postępowanie stanowi powtórzenie postępowania IO/ZP/3/2019 w zakresie Pakietu I. 3. Przewidywana wielkość zamówienia 155 000 litrów oleju napędowego; miejsce dostawy: port Gdańsk, nabrzeże zbożowe, ul. Starowiślna 1; 4. Olej napędowy musi spełniać wymagania określone dla paliw żeglugowych lekkich kategorii ISO-F-DMA według międzynarodowego standardu ISO 8217: 2010 (E), gdzie zawartość siarkowodoru w fazie ciekłej nie przekracza 0,5 mg/kg, zawartość siarki nie może przekraczać 0,1 % m/m, a gęstość mierzona w temperaturze 15oC musi mieścić się w zakresie 820,0 - 840,0 kg/m3. 5. Niezależnie od powyższego olej napędowy dostarczany w ramach realizacji niniejszego postępowania powinien być wolny od zanieczyszczeń oraz dostosowany do pory roku i warunków atmosferycznych miejsca jego dostawy. Oznacza to m.in. iż olej napędowy dostarczany w okresie od 1 listopada do 31 marca powinien posiadać parametry nie gorsze niż: 1) temperatura płynięcia: minus 18oC, 2) temperatura zablokowania zimnego filtra: minus 4oC. 6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia i przekazania Zamawiającemu przy każdej dostawie świadectwa jakości w języku polskim, wydanego przez specjalistyczne laboratorium, potwierdzającego zgodność parametrów oleju z wymogami międzynarodowego standardu ISO 8217:2010 (E) lub równoważnego w pełnym jego zakresie. 7. Forma dostawy - za pomocą autocysterny z własnym urządzeniem podającym olej do zbiorników statku lub za pomocą bunkierki (opcjonalnie). 8. Przez "autocysternę" należy rozumieć pojazd wraz z zbiornikiem do przewozu min. 15 ton paliwa, zdolny zaopatrywać statki w paliwo ciekłe, wyposażony w urządzenia do przeładunku cieczy: pompy, węże o różnych przekrojach, pozwalający na bezproblemowe podanie paliwa z nabrzeża portowego na jednostkę zaopatrywaną. 9. Przez "bunkierkę" należy rozumieć niewielki zbiornikowiec lub barkę, zdolną zaopatrywać statki w paliwo ciekłe, wyposażoną w urządzenia do przeładunku cieczy: pompy, węże o różnych przekrojach na specjalnych wysięgnikach pozwalające na bezproblemowe podanie paliwa na jednostkę zaopatrywaną na redzie i w portach. 10. Odbiór oleju następować będzie na burcie statku przez St. Mechanika lub osobę upoważnioną. 11. Dostawy realizowane będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Jednorazowa dostawa obejmować będzie od 6 000 do 45 000 litrów oleju napędowego. 12. Zamawiający (Armator) każdorazowo uzgadniać będzie z dostawcą dokładny termin dostawy i ilość oleju napędowego. Uzgodnienie dostawy następować będzie telefonicznie, za potwierdzeniem faksem lub e-mailem (zgodnie z życzeniem dostawcy). 13. Armator posiada dokument AKC-PR - potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego w Urzędzie Celnym w zakresie podatku akcyzowego. Paliwo żeglugowe będące przedmiotem niniejszego postępowania jest objęte zwolnieniem z akcyzy przy dostawie. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości paliwa, jednak nie więcej niż o 20% ilości stanowiącej przedmiot zamówienia. Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia względem Zamawiającego. 15. Zamawiający zastrzega sobie w ramach prawa opcji możliwość zwiększenia wielkości zamówienia, o której mowa w ust. 3 powyżej, nie więcej jednak niż o 20 % tej wielkości. 16. Zamawiający nie dopuszcza częściowego składania ofert. Oferta Wykonawcy musi być kompletna oraz musi obejmować wszystkie elementy wymienione powyżej. Oferta nie spełniająca chociażby jednego elementu zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów SIWZ. 17. Ilekroć w treści niniejszej SIWZ bądź w załącznikach do niej, Zamawiający powołuje się na jakiekolwiek normy, świadectwa, atesty lub certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać normy, świadectwa, atesty lub certyfikaty w stosunku do nich równoważne. Rozwiązanie równoważne musi charakteryzować się co najmniej tymi samymi parametrami co określone w przywołanym standardzie. 18. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. Propozycje rozwiązań alternatywnych (wariantowych) nie będą brane pod uwagę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 19. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 20. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 21. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty. 22. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 23. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm., zwanej w dalszej części "ustawą Pzp") o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2017 poz. 2479). 24. Termin realizacji przedmiotu zamówienia publicznego - w ciągu 12 miesięcy od dnia 25.05.2019 r. lub od dnia podpisania umowy (w przypadku gdyby do podpisania umowy doszło po dniu 25.05.2019r.).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09134100-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 472440.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Marek Kurzawski Handel Paliwem Oktan
Email wykonawcy: oktanmgo@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Huzarska 6
Kod pocztowy: 81-518
Miejscowość: Gdynia
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 484251.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 484251.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 522381.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie