Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
KFSPORT Żaneta Polna, Maciej Polny S.C., Al. Jana Pawła II 1D/86, 80-462 Gdańsk kraj/woj. pomorskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Działania promocyjne podczas zawodów żużlowych PGE Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi (12 lipca 2019 r.).

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510094562-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
15-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-803 Gdańsk
Ulica
Nowe Ogrody
Nr telefonu
583 236 129
Email
bzp@gdansk.gda.pl
Strona www
www.bip.gdansk.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510094562-N-2019 z dnia 15-05-2019 r.
Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku: Działania promocyjne podczas zawodów żużlowych PGE Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi (12 lipca 2019 r.).

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550085200-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku, Krajowy numer identyfikacyjny 59846300000000, ul. Nowe Ogrody  8/12, 80-803  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 236 129, e-mail bzp@gdansk.gda.pl, faks 583 236 529.
Adres strony internetowej (url): www.bip.gdansk.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Działania promocyjne podczas zawodów żużlowych PGE Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi (12 lipca 2019 r.).
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP.271.37.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez firmę Kfsport Żaneta Polna, Maciej Polny spółka cywilna - działań promocyjnych podczas zawodów żużlowych PGE Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi, które odbędą się 12 lipca 2019 r. na stadionie żużlowym im. Zbigniewa Podleckiego w Gdańsku.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79342200-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 337000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Żaneta Polna - wspólnik spółki cywilnej KFSPORT
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 1D/86
Kod pocztowy: 80-462
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Maciej Polny - wspólnik spółki cywilnej KFSPORT
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 1D/86
Kod pocztowy: 80-462
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 414510.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 414510.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 414510.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Promocja gminy jest jednym z zadań własnych, o czym mówi art. 7 ust. 1 pkt. 18 ustawy o samorządzie gminnym. Gmina Miasta Gdańska realizuje to zadanie kreując przedsięwzięcia służące budowaniu wizerunku Miasta poprzez udział w targach, prezentacjach oraz różnych innych wydarzeniach promocyjnych o charakterze turystycznym, sportowym i gospodarczym, w kraju i za granicą. Firma Kfsport Żaneta Polna, Maciej Polny spółka cywilna - zgodnie z decyzją podjęta przez Prezesa Zarządu PGE Ekstraligi jest organizatorem tych zawodów na zasadzie wyłączności. Tym samym jako jedyna posiada prawa do organizacji i promocji Miasta Gdańska podczas imprezy. Zawody są turniejem o tytuł najlepszego zawodnika najbardziej prestiżowej ligi żużlowej na świecie. Regulamin gwarantuje udział całej czołówki żużlowców, którzy rywalizują w cyklu Grand Prix Indywidualne Mistrzostwa Świata. Turniej ten odbędzie się w Gdańsku już po raz czwarty. Dla gdańszczan, kibiców tego sportu, będzie to bardzo ważne wydarzenie sportowe. Transmisje na żywo z zawodów przeprowadzi telewizja nSport+. Zaplanowano również liczne powtórki w różnych kanałach tematycznych platformy cyfrowej.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: