Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
KFSPORT Żaneta Polna, Maciej Polny S.C., Al. Jana Pawła II 1D/86, 80-462 Gdańsk kraj/woj. pomorskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Działania promocyjne podczas zawodów żużlowych PGE Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi (12 lipca 2019 r.).

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510094562-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
15-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-803 Gdańsk
Ulica
Nowe Ogrody
Nr telefonu
583 236 129
Email
bzp@gdansk.gda.pl
Strona www
www.bip.gdansk.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510094562-N-2019 z dnia 15-05-2019 r.
Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku: Działania promocyjne podczas zawodów żużlowych PGE Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi (12 lipca 2019 r.).

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550085200-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku, Krajowy numer identyfikacyjny 59846300000000, ul. Nowe Ogrody  8/12, 80-803  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 236 129, e-mail bzp@gdansk.gda.pl, faks 583 236 529.
Adres strony internetowej (url): www.bip.gdansk.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Działania promocyjne podczas zawodów żużlowych PGE Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi (12 lipca 2019 r.).
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP.271.37.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez firmę Kfsport Żaneta Polna, Maciej Polny spółka cywilna - działań promocyjnych podczas zawodów żużlowych PGE Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi, które odbędą się 12 lipca 2019 r. na stadionie żużlowym im. Zbigniewa Podleckiego w Gdańsku.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79342200-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 337000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Żaneta Polna - wspólnik spółki cywilnej KFSPORT
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 1D/86
Kod pocztowy: 80-462
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Maciej Polny - wspólnik spółki cywilnej KFSPORT
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 1D/86
Kod pocztowy: 80-462
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 414510.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 414510.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 414510.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Promocja gminy jest jednym z zadań własnych, o czym mówi art. 7 ust. 1 pkt. 18 ustawy o samorządzie gminnym. Gmina Miasta Gdańska realizuje to zadanie kreując przedsięwzięcia służące budowaniu wizerunku Miasta poprzez udział w targach, prezentacjach oraz różnych innych wydarzeniach promocyjnych o charakterze turystycznym, sportowym i gospodarczym, w kraju i za granicą. Firma Kfsport Żaneta Polna, Maciej Polny spółka cywilna - zgodnie z decyzją podjęta przez Prezesa Zarządu PGE Ekstraligi jest organizatorem tych zawodów na zasadzie wyłączności. Tym samym jako jedyna posiada prawa do organizacji i promocji Miasta Gdańska podczas imprezy. Zawody są turniejem o tytuł najlepszego zawodnika najbardziej prestiżowej ligi żużlowej na świecie. Regulamin gwarantuje udział całej czołówki żużlowców, którzy rywalizują w cyklu Grand Prix Indywidualne Mistrzostwa Świata. Turniej ten odbędzie się w Gdańsku już po raz czwarty. Dla gdańszczan, kibiców tego sportu, będzie to bardzo ważne wydarzenie sportowe. Transmisje na żywo z zawodów przeprowadzi telewizja nSport+. Zaplanowano również liczne powtórki w różnych kanałach tematycznych platformy cyfrowej.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: