Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

świadczenie usług w zakresie konserwacji i bieżącej obsługi instalacji elektrycznych, instalacji przeciwpożarowej oraz central klimatyzacyjnych i...

wielkopolskie, Pleszew

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510094384-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
15-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
63-300 Pleszew
Ulica
Poznańska
Nr telefonu
062 74 20 700
Email
przetargi@szpitalpleszew.pl
Strona www
www.szpitalpleszew.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510094384-N-2019 z dnia 15-05-2019 r.
Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.: świadczenie usług w zakresie konserwacji i bieżącej obsługi instalacji elektrycznych, instalacji przeciwpożarowej oraz central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o. o.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540244-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540084693-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 30077008800000, ul. Poznańska  125a, 63-300  Pleszew, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 062 74 20 700, e-mail przetargi@szpitalpleszew.pl, faks 062 74 20 900, 7420903.
Adres strony internetowej (url): www.szpitalpleszew.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
świadczenie usług w zakresie konserwacji i bieżącej obsługi instalacji elektrycznych, instalacji przeciwpożarowej oraz central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o. o.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Te 2300-10/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług naprawy, konserwacji i utrzymania w ruchu instalacji i urządzeń elektrycznych, instalacji przeciwpożarowej oraz central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych na terenie szpitala w Pleszewie
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 50711000-2

Dodatkowe kody CPV: 50532000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Przyczyną unieważnienia postępowania jest fakt, iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W szczególności wartość brutto najtańszej oferty wynosi 651 358,80 zł, tymczasem Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia kwotę 418 200,00 zł brutto.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie