Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Odśnieżanie i sprzątanie terenów zewnętrznych oraz sprzątanie pomieszczeń na nieruchomościach stanowiących własność Województwa Pomorskiego

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510094276-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
15-05-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
80-810 Gdańsk
Ulica
Okopowa
Nr telefonu
583 261 555
Email
zamowienia@pomorskie.eu
Strona www
www.bip.pomorskie.eu

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510094276-N-2019 z dnia 15-05-2019 r.
Województwo Pomorskie: Odśnieżanie i sprzątanie terenów zewnętrznych oraz sprzątanie pomieszczeń na nieruchomościach stanowiących własność Województwa Pomorskiego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 530130-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Województwo Pomorskie, Krajowy numer identyfikacyjny 19167483600000, ul. Okopowa  21/27, 80-810  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 261 555, e-mail zamowienia@pomorskie.eu, faks (58)3268557.
Adres strony internetowej (url): www.bip.pomorskie.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odśnieżanie i sprzątanie terenów zewnętrznych oraz sprzątanie pomieszczeń na nieruchomościach stanowiących własność Województwa Pomorskiego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DAZ-ZP.272.21.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie i sprzątanie terenów zewnętrznych oraz sprzątanie pomieszczeń na nieruchomościach stanowiących własność Województwa Pomorskiego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. a. Część I: całoroczne utrzymanie czystości terenu zewnętrznego i wewnętrznego nieruchomości w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej 3 - działki nr 145/5, 145/6 i 145/16; nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjno-mieszkalnym - część mieszkalna 5-lokalowa, 2-kondygnacyjna w części podpiwniczona, budynkami gospodarczymi i garażami - utrzymaniu podlega teren działek służący wewnętrznej komunikacji (pow. ok. 1 297,13 m2) oraz klatka schodowa (pow. ok. 22,84 m2); jedno okno na klatce (pojedyncze, o pow. szyby ok. 2,25 m2/strona). do budynku (pow. ok. 203,15 m2). b. Część II: całoroczne utrzymanie czystości terenów zewnętrznych nieruchomości w Słupsku, przy ul. Wojska Polskiego 50 - działka nr 506/4 zabudowana budynkiem użytkowym - utrzymaniu podlega chodnik przylegający do budynku (pow. ok. 85,55 m2) c. Część III: zimowe utrzymanie czystości terenu zewnętrznego nieruchomości w Słupsku przy ul. Kopernika 28-31 i ul. Morcinka - nieruchomość zabudowana stanowiąca kompleks działek nr 312/36, 312/43, 312/41, 312/45, 312/6, 312/42, 311/2, 312/44 i 312/40 - utrzymaniu podlega chodnik przylegający do kompleksu w/w działek od strony ul. Kopernika i od strony ul. Morcinka (pow. ok. 462,87 m2). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia od nr I do nr III został określony w załączniku nr 1 do SIWZ (SOPZ). 3. Pozostałe uregulowania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane we wzorach umów stanowiących załączniki od nr 4 do nr 6 SIWZ, na zasadach i warunkach, których Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie. 4. Wykonawca w trakcie wykonywania usługi zapewni we własnym zakresie niezbędny sprzęt oraz środki niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy. 5. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i utrzymać przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Zakres polisy określa § 3 wzoru umowy, stanowiący załącznik od nr 4 do nr 6 SIWZ. 6. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. 7. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia - dotyczy części I i II: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, osób wykonujących czynności sprzątania (bez usług dot. mycia okien) w trakcie realizacji zamówienia. 2) Jeżeli czynności wskazane w ust. 7 pkt 1) spełniające przesłanki art. 22 § 1 Kodeksu Pracy Wykonawca będzie Wykonywał samodzielnie (jako właściciel/współwłaściciel) Zamawiający uzna to za spełnienie warunku zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia. 3) Wykonawca w umowie oświadczy, iż osoba lub osoby, wykonujące czynności sprzątania (bez usług dot. mycia okien) w trakcie realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 7 pkt 1) są lub będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.). 4) Zamawiający będzie uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia osoby/osób, o których mowa w ust. 7 pkt 1). 5) Zamawiający informuje, iż w razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, uprawniony jest do powiadomienia właściwego inspektoratu pracy i zwrócenia się o przeprowadzenie przez niego kontroli. 6) Zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 7 pkt 1 powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. 7) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie sankcji z tytułu niespełnienia wymagań określonych w ust. 7 pkt 1), zostały uregulowane w projektach umów, stanowiących załączniki nr 4 do nr 5 do SIWZ dla poszczególnych części zamówienia
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 90910000-9

Dodatkowe kody CPV: 90911200-8, 90620000-9, 90630000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Całoroczne utrzymanie czystości terenu zewnętrznego i wewnętrznego nieruchomości w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 18509.24
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "Eko Komes" Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Tczewska 44
Kod pocztowy: 83-032
Miejscowość: Kolnik
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 18645.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 18645.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 21986.25
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Całoroczne utrzymanie czystości terenów zewnętrznych nieruchomości w Słupsku, przy ul. Wojska Polskiego 50
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 5326.68
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "Eko Komes" Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Tczewska 44
Kod pocztowy: 83-032
Miejscowość: Kolnik
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5227.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5227.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 13394.70
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Zimowe utrzymanie czystości terenu zewnętrznego nieruchomości w Słupsku przy ul. Kopernika 28-31 i ul. Morcinka
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2584.43
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "Eko Komes" Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Tczewska 44
Kod pocztowy: 83-032
Miejscowość: Kolnik
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2560.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2560.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7084.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: