Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki ? zadanie 3, etap I i II

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510094259-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
15-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-560 Gdańsk
Ulica
ul. Żaglowa
Nr telefonu
583 205 100
Email
sekretariat@drmg.gdansk.pl
Strona www
www.drmg.gdansk.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510094259-N-2019 z dnia 15-05-2019 r.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska: Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki - zadanie 3, etap I i II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 530637-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Krajowy numer identyfikacyjny 16837200000000, ul. ul. Żaglowa  11, 80-560  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 205 100, e-mail sekretariat@drmg.gdansk.pl, faks 583 205 105.
Adres strony internetowej (url): www.drmg.gdansk.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki - zadanie 3, etap I i II
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
I/PN/066/2019/TK
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja budowy zabezpieczeń przeciwosuwiskowych skarp w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku w ramach zadania 3oznaczonych jako etap I i II. 2. Zakres rzeczowy zamówienia: 1) wycinka drzew i krzewów wraz z karczowanie pni, uporządkowanie terenu; 2) rozbiórka obiektu przy ul. Na Stoku oraz sąsiadującej niskiej zabudowy: - obiektu gospodarczego oraz garaży wraz z odłączeniem mediów i zabezpieczeniem wszystkich przyłączy instalacyjnych; 3) budowa przypory gruntowej z gruntu niespoistego, zabezpieczonej powierzchniowo geosyntetykiem zhumusowaniem i obsiewaniem; 4) rozbiórka ścian oporowych wraz z wyrównaniem powierzchni terenu; 5) wykonanie przypory z koszy siatkowo-kamiennych, odwodnienie przypory do studni chłonnej; 6) wykonanie obudowy berlińskiej wraz z jednoczesną rozbiórką istniejącej ściany oporowej,odwodnienie obudowy do studni chłonnej; 7) gwoździowanie skarpy; 8) wykonanie drenażu skarpowego z odpływem do studni chłonnych; 9) wykonaniezabudowy biologicznej; 10) założenie sieci monitoringu geodezyjnego (inklinometry); 11) wykonanie pomiaru zerowego monitoringu geodezyjnego; 12)wykonanie rocznego pomiaru monitoringu geodezyjnego; 13) pielęgnacja zieleni w okresie pierwszych 2 lat obowiązywania gwarancji jakości tj.podlewanie, wymiana uschniętych roślin. Trawniki należy poprawiać, dosiewać, podlewać, kosić, odchwaszczać przez minimum pierwsze 2 lata obowiązywania gwarancji jakości, lecz nie krócej niż do uzyskania efektu pełnego zadarnienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111230-9, 45111240-2, 45111291-4, 45111000-8, 45112700-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3958577.73
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Eurovia Polska S.A.
Email wykonawcy: joanna.ciesielska@eurovia.pl
Adres pocztowy: Szwedzka 5
Kod pocztowy: 55-040
Miejscowość: Bielany Wrocławskie
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 4869050.61
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4869050.61
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4869050.61
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: