Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Utrzymanie placów zabaw oraz innych obiektów rekreacyjnych na terenie Gdyni

pomorskie, Gdynia

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540095004-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
15-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
81-364 Gdynia
Ulica
ul. 10 Lutego
Nr telefonu
058 761 20 87-88; 761 20 85
Email
refzampub@zdiz.gdynia.pl
Strona www
www.zdiz.gdynia.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540095004-N-2019 z dnia 15-05-2019 r.
Gdynia:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 544694-N-2019
Data: 08/05/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, Krajowy numer identyfikacyjny 22035628700000, ul. ul. 10 Lutego  24, 81-364  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 058 761 20 87-88; 761 20 85, e-mail refzampub@zdiz.gdynia.pl, faks 058 6622841.
Adres strony internetowej (url): www.zdiz.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.zdiz.gdynia.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda: Część 1/ Część 2/ Część 3/ Część 4 a) wykazania wykonanej lub wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi lub usług polegających na utrzymaniu placów zabaw lub innych obiektów rekreacyjnych, w zakresie obejmującym co najmniej: naprawy, konserwacje i przeglądy: urządzeń zabawowych lub urządzeń służących do aktywnego wypoczynku, o łącznej o wartości netto minimum 150 000 zł. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty na dwie części, warunki dla tych części, w tym wartości wykonanych usług, podlegają sumowaniu. oraz b) skierowania przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Część 1/ Część 2/ Część 3/ Część 4 - 1 osoby, pełniącej funkcję osoby nadzorującej prace i wykonującej przeglądy podstawowe, posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, uprawniające do wykonywania prac określonych w Rozdziale 2 siwz. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.) z zastrzeżeniem art. 12a ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2272). i - 1 osoby, pełniącej funkcję koordynatora prac w zakresie utrzymania placów zabaw oraz innych obiektów rekreacyjnych, posiadającej wykształcenie co najmniej średnie; oraz Część 1 - 4 osób wykonujących prace w terenie, w tym co najmniej dwóch osób posiadających wykształcenie co najmniej na poziomie zawodowym i 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu napraw i konserwacji obiektów budowlanych, np. obiektów małej architektury, budynków; Część 2/ Część 3/ Część 4 - 3 osób wykonujących prace w terenie, w tym co najmniej jednej osoby posiadającej wykształcenie co najmniej na poziomie zawodowym i 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu napraw i konserwacji obiektów budowlanych, np. obiektów małej architektury, budynków. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców. W przypadku składania oferty na dwie części warunki dla tych części, w tym liczba skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia osób, podlegają sumowaniu. Osoba pełniąca funkcję osoby nadzorującej prace i wykonującej przeglądy podstawowe, może pełnić również funkcję koordynatora prac w zakresie utrzymania placów zabaw oraz innych obiektów rekreacyjnych, pod warunkiem łącznego spełnienia warunków dla tych osób. Zamawiający nie dopuszcza wykazywania tych samych osób dla dwóch części, wybranych przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda: Część 1/ Część 2/ Część 3/ Część 4 a) wykazania wykonanej lub wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych usług, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi lub usług polegających na wykonywaniu napraw i konserwacji obiektów budowlanych, o łącznej o wartości netto minimum 150 000 zł. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty na dwie części, warunki dla tych części, w tym wartości wykonanych usług, podlegają sumowaniu. oraz b) skierowania przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Część 1/ Część 2/ Część 3/ Część 4 - 1 osoby, pełniącej funkcję osoby nadzorującej prace i wykonującej przeglądy podstawowe, posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, uprawniające do wykonywania prac określonych w Rozdziale 2 siwz. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.) z zastrzeżeniem art. 12a ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2272). i - 1 osoby, pełniącej funkcję koordynatora prac w zakresie utrzymania placów zabaw oraz innych obiektów rekreacyjnych, posiadającej wykształcenie co najmniej średnie; oraz Część 1 - 4 osób wykonujących prace w terenie, w tym co najmniej dwóch osób posiadających wykształcenie co najmniej na poziomie zawodowym i 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu napraw i konserwacji obiektów budowlanych, np. obiektów małej architektury, budynków; Część 2/ Część 3/ Część 4 - 3 osób wykonujących prace w terenie, w tym co najmniej jednej osoby posiadającej wykształcenie co najmniej na poziomie zawodowym i 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu napraw i konserwacji obiektów budowlanych, np. obiektów małej architektury, budynków. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców. W przypadku składania oferty na dwie części warunki dla tych części, w tym liczba skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia osób, podlegają sumowaniu. Osoba pełniąca funkcję osoby nadzorującej prace i wykonującej przeglądy podstawowe, może pełnić również funkcję koordynatora prac w zakresie utrzymania placów zabaw oraz innych obiektów rekreacyjnych, pod warunkiem łącznego spełnienia warunków dla tych osób. Zamawiający nie dopuszcza wykazywania tych samych osób dla dwóch części, wybranych przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-05-16, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-05-20, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: