Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Russów - znaki aktywne, dz. nr 252/15, gm. Żelazków wiejska

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
550095898-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
60-763 Poznań
Ulica
ul. Siemiradzkiego
Nr telefonu
618 668 821
Email
biuro@poznan.gddkia.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 550095898-N-2019 z dnia 16-05-2019 r.
Poznań: Russów - znaki aktywne, dz. nr 252/15, gm. Żelazków wiejska OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 17511575000000, ul. ul. Siemiradzkiego  , 60-763  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 668 821, e-mail biuro@poznan.gddkia.gov.pl, faks 061 8646314, 8660922.
Adres strony internetowej (url):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Russów - znaki aktywne, dz. nr 252/15, gm. Żelazków wiejska
Numer referencyjny  17/D/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Russów - znaki aktywne, dz. nr 252/15, gm. Żelazków wiejska
II.5) Główny Kod CPV: 65310000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2400.00
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
ENERGA-OPERATOR S.A.,  ,  ul. Marynarki Polskiej 130,  80-557,  Gdańsk,  kraj/woj. pomorskie

 
drukuj ogłoszenie