Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego, kompletnego, bez wad, spełniającego wymagania polskich norm i dyrektyw UE wyposażenia do pracowni...

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510095815-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-05-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
81-704 Sopot
Ulica
ul. Tadeusza Kościuszki
Nr telefonu
585 213 750
Email
przetargi@sopot.pl
Strona www
http://www.sopot.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510095815-N-2019 z dnia 16-05-2019 r.
Gmina Miasta Sopotu: Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego, kompletnego, bez wad, spełniającego wymagania polskich norm i dyrektyw UE wyposażenia do pracowni zawodowych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
REMONT, MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOHATERÓW WYBRZEŻA W SOPOCIE ORAZ ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH W SOPOCIE JAKO ELEMENTÓW REGIONALNEJ SIECI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 522367-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasta Sopotu, Krajowy numer identyfikacyjny 59849200000000, ul. ul. Tadeusza Kościuszki  , 81-704  Sopot, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 213 750, e-mail przetargi@sopot.pl, faks 585 510 133.
Adres strony internetowej (url): http://www.sopot.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego, kompletnego, bez wad, spełniającego wymagania polskich norm i dyrektyw UE wyposażenia do pracowni zawodowych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.10.Oś.2019.MSt
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego, kompletnego, bez wad, spełniającego wymagania polskich norm i dyrektyw UE wyposażenia do pracowni zawodowych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie w ramach projektu "Remont, modernizacja i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie oraz Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie jako elementów regionalnej sieci szkolnictwa zawodowego". Zamówienie obejmuje dostawę: Część nr 1: JEDNOSTKI CENTRALNE A, B i C ORAZ MONITORY DO JEDNOSTEK A i C, ELEMENTY ZASTĘPCZE DO JEDNOSTEK B i C, OPROGRAMOWANIE BIUROWE i SPECJALISTYCZNE; Część nr 2: SPRZĘT POMIAROWY Część nr 3: DRUKARKI SIECIOWE i URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE Sprzęt musi być wyposażony we wszystkie elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do uruchomienia, podłączenia i pracy u zamawiającego do celu, dla którego przedmiot zamówienia jest kupowany. W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić m.in.: ubezpieczenie na czas transportu, wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie znajdujących się pod adresem: ul. Tadeusza Kościuszki 18/20, 81-704 Sopot. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia, poszczególnych jego części - zadań, zawarte jest w opisie przedmiotu zamówienia - specyfikacji technicznej - załącznik nr 4 do siwz. Certyfikaty i licencje wymienione w załączniku nr 4 do siwz_specyfikacji technicznej sprzętu i oprogramowania Wykonawca dostarczy wraz z dostarczanymi komputerami, sprzętem i oprogramowaniem Okres udzielonej gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Oczekiwany przez zamawiającego okres gwarancji to 36 miesięcy, minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na zaoferowane urządzenia to 24 miesiące. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy na przedmiot zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do siwz. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w siwz zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, ewentualnie normy, aprobaty, specyfikacje lub systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 uPzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych nie gorszych od określonych w siwz a Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne wykaże w ofercie, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 48771000-3, 48322000-1, 30232100-5, 38520000-6, 38552000-9, 38651000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: JEDNOSTKI CENTRALNE A, B i C ORAZ MONITORY DO JEDNOSTEK A i C, ELEMENTY ZASTĘPCZE DO JEDNOSTEK B i C, OPROGRAMOWANIE BIUROWE i SPECJALISTYCZNE;
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający informuje, że w zakresie zadania nr I unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, dalej uPzp, (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3, Zamawiający zawiadamia, iż po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, odrzucił oferty złożone w zakresie zadania nr I przez następujących Wykonawców: KOMBIT PLUS ul. Migdałowa 60 61-612 Poznań Podstawa prawna odrzucenia oferty: art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. sp.k. ul. Kilińskiego 6 28-230 Połaniec. Podstawa prawna odrzucenia oferty: art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: DRUKARKI SIECIOWE I URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający informuje, że w zakresie zadania nr III unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych. Uzasadnienie unieważnienia W części nr III - drukarki sieciowe i urządzenia wielofunkcyjne - nie złożono żadnej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie