Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Adaptacja zabytkowego zespołu willowo ? parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 w Sopocie na potrzeby ArtInkubatora i biblioteki publicznej

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
560095949-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-05-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
81-704 Sopot
Ulica
ul. Tadeusza Kościuszki
Nr telefonu
585 213 750
Email
przetargi@sopot.pl
Strona www
http://www.sopot.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 560095949-N-2019 z dnia 16-05-2019 r.
Sopot: Adaptacja zabytkowego zespołu willowo - parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 w Sopocie na potrzeby ArtInkubatora i biblioteki publicznej
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: "Adaptacja zabytkowego zespołu willowo - parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 oraz części Parku Północnego w Sopocie na potrzeby ArtInkubatora i biblioteki publicznej" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 501 232-N-2017
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 500006389-N-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzili postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie z siedzibą przy Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Sopotu, Krajowy numer identyfikacyjny 59849200000000, ul. ul. Tadeusza Kościuszki  , 81-704  Sopot, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 213 750, e-mail przetargi@sopot.pl, faks 585 510 133.
Adres strony internetowej (url): http://www.sopot.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Adaptacja zabytkowego zespołu willowo - parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 w Sopocie na potrzeby ArtInkubatora i biblioteki publicznej
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.272.16.IN.2017.MSt
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, a następnie na jej podstawie wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich w celu realizacji zadania pn.: "Adaptacja zabytkowego zespołu willowo - parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 w Sopocie na potrzeby ArtInkubatora i biblioteki publicznej", zlokalizowanego na działkach nr 40/4, 40/5, 41, ark. mapy 15, obręb Sopot, stanowiących własność Gminy Miasta Sopotu, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, pozostałymi dokumentami kontraktowymi, zasadami sztuki budowlanej, bezpieczeństwa budowy oraz przyszłej eksploatacji, przy zachowaniu wysokiej jakości zastosowanych materiałów i rozwiązań oraz w sposób zapewniający przyszłe bezawaryjne i ekonomiczne użytkowanie obiektu zgodnie z jego planowanym przeznaczeniem, a także usunięcie wszystkich wad i usterek, które wystąpią w okresie rękojmi i udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, w ramach zadeklarowanej przez Wykonawcę ceny ryczałtowej. Zamówienie realizowane jest w systemie "zaprojektuj i wykonaj". Przygotowanie postępowania poprzedzone było dialogiem technicznym, którego celem było pozyskanie opinii, uwag i sugestii oraz propozycji rozwiązań technologicznych, funkcjonalnych i zastrzeżeń pochodzących od Uczestników dialogu. Materiały dotyczące dialogu technicznego dostępne są pod następującym linkiem: http://bip.sopot.pl/Article/id,131.html Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywać się w dwóch etapach: a/ Etap I - wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, w tym: - wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, - wykonanie projektu wykonawczego, - sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego. b/ Etap II - wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich, w tym: - Remont, konserwacja, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowej willi przy ul. Goyki 3 do potrzeb ArtInkubatora, - zagospodarowanie otaczającego parku przy ul. Goyki 1-3, - remont, konserwacja, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego dawnego budynku gospodarczego przy ul. Goyki 1 do potrzeb ArtInkubatora-biblioteki publicznej, - promocja projektu. Przedmiot zamówienia został opisany za pomocą Programu Funkcjonalno - Użytkowego, w zakres którego wchodzą następujące opracowania: a/ Projekt koncepcyjny ArtInkubatora w zakresie architektoniczno-urbanistycznym. b/ Inwentaryzacja architektoniczno-konstrukcyjna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Goyki 1 w Sopocie, autorzy: mgr inż. arch. Marzena Dragun, inż. Renata Sekowska (konstrukcje), mgr inż. arch. Jacek Bosiacki, lipiec 2015 r. c/ Inwentaryzacja architektoniczna budynku przy ul. Goyki 3 w Sopocie, autor: mgr inż. arch. Jacek Kowalczuk, grudzień 2010 r. d/ Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem dla działek nr 40/5 i 41, karta mapy 15 (z wyłączeniem obszaru skarpy) stanowiących własność Gminy Miasta Sopotu, autor: mgr inż. architekt krajobrazu Paulina Sternik, lipiec 2015 r. e/ Orzeczenie techniczne dotyczące stanu technicznego elementów konstrukcji budynku zabytkowego w Sopocie ul. Goyki 1, autor: Kazimierz Wróblewski, listopad 2014 r. f/ Ekspertyza techniczna z projektem wzmocnień konstrukcji. Dom mieszkalny, Sopot ul. Jakuba Goyki 3, autorzy: mgr inż. Bartosz Piotrowski, mgr inż. Paweł Kamieniecki, mgr inż. Agata Smokowska, sierpień 2015r. g/ Dokumentacja konserwatorskich badań stratygraficznych i program prac konserwatorskich elewacji budynku przy ul. Goyki 1 w Sopocie oraz Dokumentacja konserwatorskich badań stratygraficznych i program prac konserwatorskich budynku przy ul. Goyki 1 w Sopocie, autor: mgr Karolina Niemczyk-Bałtowska, 2015 r. h/ Dokumentacja konserwatorskich badań stratygraficznych i program prac konserwatorskich elewacji budynku przy ul. Goyki 3 w Sopocie oraz Dokumentacja konserwatorskich badań stratygraficznych i program prac konserwatorskich budynku przy ul. Goyki 3 w Sopocie, autor: mgr Karolina Niemczyk-Bałtowska, 2015 r. i/ Uzupełniająca Dokumentacja konserwatorskich badań stratygraficznych i programu prac konserwatorskich budynku przy ul. Goyki 3 w Sopocie, autor: mgr Karolina Niemczyk-Bałtowska, 2016 r. Wykonawcą Programu Funkcjonalno - Użytkowego dotyczącego niniejszego zamówienia jest Projektant: Grupa Projektowo - Inwestycyjna BASS Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 33 A, 80 - 180 Gdańsk. Zakres tematyczny przedstawiony w PFU jest w pełni zgodny z obowiązującymi ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu grodziska i ulic Goyki, Haffnera, Sępiej w mieście Sopocie, uchwała nr XXXVII/526/2014 Rady Miasta Sopotu z dnia 4 kwietnia 2014 r. - dotyczy zabytkowego zespołu Goyki 1-3. Ponadto, zabytkowy zespół Goyki 1-3 został wpisany do rejestru zabytków województwa gdańskiego decyzją z dnia 30 marca 1983 r. pod numerem 839, aktualny nr 1018 rejestru zabytków województwa pomorskiego (zespół willowo-parkowy: willa, budynek gospodarczy - lamus, założenie ogrodowo-parkowe) oraz położony jest w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego m. Sopotu wpisanego do rejestru zabytków województwa gdańskiego pod nr 771 decyzją z dnia 12 lutego 1979 r., aktualny nr 936 rejestru zabytków województwa pomorskiego i znajduje się w strefie "A" pełnej ochrony historycznej struktury przestrzennej. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: - pracownicy niższego dozoru technicznego np. brygadziści, mistrzowie - w zakresie nadzoru i realizacji robót budowlanych; - pracownicy fizyczni - wykonujący bezpośrednio wszystkie czynności fizyczne związane z robotami budowlanymi; działających pod kierownictwem. Zamawiający, w trakcie realizacji umowy, ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagania wskazanego powyżej w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub poprzez żądanie dokumentów potwierdzających zatrudnienie w/w osób na umowę o pracę (np.: zanonimizowane umowy o pracę). W przypadku, gdy wynik kontroli wykaże brak zatrudnienia w/w osób na umowę o pracę Zamawiający naliczy kary umowne, których wysokość została szczegółowo określona we wzorze umowy (załącznik nr 3 do siwz). Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia w/w osób na umowę o pracę oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku (art. 29 ust.3a uPzp). Zgodnie z art. 29 ust. 5 uPzp oraz zapisami Programu Funkcjonalno Użytkowego, stanowiącego uzupełnienie do siwz, Zamawiający wymaga by realizacja przedmiotu zamówienia, na każdym etapie, przebiegała z uwzględnieniem zarówno wymagań projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników jak i wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Wykonawca ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność za poprawne zrealizowanie przedmiotu zamówienia od momentu podpisania umowy do upływu okresu gwarancji za przedmiot zamówienia.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
71000000-8,
45112710-5
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Wykonawca winien: a. przystąpić do wykonania Etapu I, obejmującego zakres prac, o którym mowa w paragrafie 2 ust. 2 pkt.2.1., w dniu zawarcia Umowy i zakończyć wykonywanie tego Etapu w terminie 180 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia 15.01.2018 b. przystąpić do wykonania Etapu II, obejmującego zakres prac, o którym mowa w paragrafie 2 ust. 2 pkt. 2.2., w terminie 180 dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 15.01.2018 i zakończyć wykonywanie tego Etapu w terminie 730 dni od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia 18.07.2019 c. sprawować wielobranżowy nadzór autorski na podstawie dokumentacji projektowej, od dnia wykonania dokumentacji projektowej do dnia uzyskania przez zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów, w których Wykonawca wykonał Roboty.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
23/11/2018
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana terminu realizacji umowy_Eatpu I i II
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
1. dnia 18.07.2017 r. zawarły umowę (zmienioną aneksem nr 1 z dnia 15 stycznia 2018 r.) na "wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, a następnie na jej podstawie wykonanie robót budowlanych, prac konserwatorskich w celu realizacji zadania pn.: "Adaptacja zabytkowego zespołu willowo - parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 w Sopocie na potrzeby ArtInkubatora i biblioteki publicznej", oznaczoną numerem 555/Fn/17, zwaną dalej "Umową". 2. na skutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, przekazanie placu budowy w zakresie dotyczącym budynku położonego przy ul. Goyki 1 w Sopocie nie nastąpiło w terminie wskazanym w § 9 ust. 3 Umowy, tj. do dnia 2 maja 2018 r., lecz nastąpiło w dniu 20 lipca 2018 r., co miało wpływ na terminowe wykonanie Etapu I i II Umowy. § 2 W związku z ustaleniami, o których mowa w § 1 oraz mając na uwadze okoliczności wskazane w uzasadnionych wnioskach Wykonawcy zawarte w pismach nr I.dz. 246/04/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. oraz nr I.dz. 857/10/2018 z dnia 17 października 2018 r., Strony postanowiły, na podstawie § 15 ust. 2 pkt 1 i § 9 ust. 3 Umowy, zmienić treść Umowy w następujący sposób: 1. Dotychczasową treść § 3 pkt. a Umowy: "przystąpić do wykonania Etapu I, obejmującego zakres prac, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 2.1., w dniu zawarcia Umowy i zakończyć wykonywanie tego Etapu w terminie 270 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia 14.04.2018 r." zastępuje się treścią: "przystąpić do wykonania Etapu I, obejmującego zakres prac, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 2.1. (z wyłączeniem projektu wnętrz i materiałów do celów promocji) w dniu zawarcia Umowy i zakończyć wykonywanie tego Etapu w terminie do dnia 23 listopada 2018 r. oraz wykonać projekt wnętrz i materiały do celów promocji w terminie do dnia 30 maja 2019 r." 2. dotychczasowa treść § 3 pkt. b Umowy: "przystąpić do wykonania Etapu II, obejmującego zakres prac, o którym mowa w § 2 ust 2 pkt. 2.2., w terminie 270 dni od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia 14.04.2018 r. i zakończyć wykonywanie tego Etapu w terminie 730 dni od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia 18.07.2019 r." zastępuje się treścią: " wykonać Etap II obejmujący zakres prac, o którym mowa w § 2 ust 2 pkt. 2.2., w terminie do dnia 10.12.2019 r."
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: