Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała kraj/woj. śląskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zakup i dostawa wykładzin wraz z akcesoriami dla WIŁ

mazowieckie, Zegrze Południowe

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
550097345-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Warszawska
Nr telefonu
261 885 543
Email
k.juras@wil.waw.pl
Strona www
www.wil.waw.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 550097345-N-2019 z dnia 17-05-2019 r.
Zegrze Południowe: Zakup i dostawa wykładzin wraz z akcesoriami dla WIŁ OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowy Instytut Łączności, Krajowy numer identyfikacyjny 10099060000000, ul. Warszawska   22A, 05-130  Zegrze Południowe, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 261 885 543, e-mail k.juras@wil.waw.pl, faks 227 822 134.
Adres strony internetowej (url): www.wil.waw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Zakup i dostawa wykładzin wraz z akcesoriami dla WIŁ
Numer referencyjny  ZP-14-19-DTO
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia odpowiadał obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego, był fabrycznie nowy, nieużywany oraz spełniał wymagania techniczno - jakościowe określone w Opisie przedmiotu zamówienia oraz określone normy. Posiadał dla pozycji nr 1, 2, 8 - deklarację zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatą Techniczną, względnie certyfikat zgodności oraz atest PPOŻ, dla pozycji nr 14 i 21 - deklarację zgodności z Polską Normą, Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Zamawiający będzie wymagał dostarczenia ww. dokumentów wraz z dostawą. Zamawiający będzie wymagał aby przedmiot zamówienia posiadał instrukcję użytkowania w języku polskim, był dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację przedmiotu zamówienia, np. ilość, termin przydatności rodzaj, parametry bez konieczności naruszania opakowania. Produkty równoważne: użyte do opisu przedmiotu zamówienia znaki towarowe lub pochodzenie towaru od określonego producenta służą jedynie określeniu parametrów technicznych, standardów, właściwości, jakości, jakimi powinny charakteryzować się wchodzące w skład przedmiotu zamówienia produkty. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach i standardach jakościowych takich samych, bądź lepszych w stosunku do produktów wskazanych (pożądanych) przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie nazwę i producenta produktów, które oferuje. Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego przedstawić dokładny opis oferowanego produktu w języku polskim w postaci np. kart katalogowych produktu, informacji producenta, itp., które potwierdzają, że oferowane produkty równoważne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
II.5) Główny Kod CPV: 44112200-0
Dodatkowe kody CPV:
44191600-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W uprzednio prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, nr sprawy ZP-7-19-DTO nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, w związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
NAZWA: Zakup i dostawa wykładzin wraz z akcesoriami dla WIŁ

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
METALZBYT-HURT Sp. z o.o.,  handlowy4@metalzbyt.sklep.pl,  ul. Bardowskiego 2,  43-300,  Bielsko-Biała,  kraj/woj. śląskie

 
drukuj ogłoszenie