Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o. o., ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski kraj/woj. lubelskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa drogi w Dzielnicy Uzdrowiskowej w Horyńcu-Zdroju ? obwodnica Dzielnicy Lecznictwa Uzdrowiskowego w km 0+000 ? 0+502

podkarpackie, Horyniec-Zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
03-06-2019
Numer ogłoszenia
549314-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-05-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Al. Przyjaźni
Nr telefonu
166 313 455
Email
ug@horyniec-zdroj.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 549314-N-2019 z dnia 2019-05-17 r.

Gmina Horyniec-Zdrój: Budowa drogi w Dzielnicy Uzdrowiskowej w Horyńcu-Zdroju - obwodnica Dzielnicy Lecznictwa Uzdrowiskowego w km 0+000 - 0+502
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Horyniec-Zdrój, krajowy numer identyfikacyjny 65090067700000, ul. Al. Przyjaźni  5 , 37-620  Horyniec-Zdrój, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 313 455, e-mail ug@horyniec-zdroj.pl, faks 166 313 455.
Adres strony internetowej (URL): www.horyniec-zdroj.pl
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.horyniec-zdroj.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Gminy w Horyńcu-Zdroju, Aleja Przyjaźni 5, 37-620 Horyniec-Zdrój

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
nie dotyczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi w Dzielnicy Uzdrowiskowej w Horyńcu-Zdroju - obwodnica Dzielnicy Lecznictwa Uzdrowiskowego w km 0+000 - 0+502
Numer referencyjny: ZP.271.03.19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2. LOKALIZACJA Przewidziana do budowy droga w dzielnicy uzdrowiskowej - obwodnica DLU zlokalizowana jest na terenie gminy Horyniec Zdrój. Zakres budowy przyjęto do projektu wg poniższej lokalizacji: - PPO km 0+000,0 - krawędź drogi powiatowej nr 1662R Nowe Brusno - Horyniec w km 5+780,0. - KPO km 0+ 502,0 - koniec ulicy Wodnej w Horyńcu-Zdroju Zakres prac: -wykarczowanie istniejącego zadrzewienia - roboty ziemne z wykonaniem koryta pod konstrukcję nawierzchni, - wykonanie kanalizacji deszczowej z studniami rewizyjnymi i studzienkami ściekowymi, - wykonanie rowów z przepustami, - wykonanie stabilizacji gruntu cementem, - wykonanie krawężników na ławie betonowej, - wykonanie chodnika wraz z poszerzeniem jezdni, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, - wykonanie wjazdów chodnikowych, zjazdów wraz z przepustami. 3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Projektowane drogi położone są w terenie płaskim. Na odcinku od km 0+000,0 ÷ 0+300,0 droga przebiega przez las, od km 0+300,0 ÷ 0+340,0 przez nieużytki, od km 0+340,0 ÷ 0+464,75 droga przebiega po istniejącej drodze gruntowej szerokości 3,0 m i od 0+467,75 ÷ 0+502,0 dowiązanie drogi do ulicy Wodnej o nawierzchni bitumicznej. Odcinek drogi od km 0+464,75 ÷ 0+502,0 to SA wjazdy bitumiczne do sanatorium. W pasie drogi występują następujące rodzaje uzbrojenia podziemnego: 1. km 0+149,0 ÷ 0+432,0 - istniejąca kanalizacja sanitarna 2. km 0+100,0 ÷ 0+463,0 - istniejący wodociąg 3. km 0+100,0 ÷ 0+573,0 - projektowany kabel elektryczny 4. km 0+356,0 ÷ 0+502,0 - istniejący kabel elektryczny 5. km 0+435,0 ÷ 0+460,0 - istniejący wodociąg Na odcinku projektowanej przebudowy znajduje się 6 zjazdów do posesji, pól i lasu. Chodnik usytuowany będzie przy drodze po stronie prawej przy krawędzi jezdni. W km 0+589,0 str. P ma ulicy Wodnej na działce nr ewid. 899/1 znajduje się studnia rewizyjna stanowiąca koniec istniejącej kanalizacji deszczowej. 4. OPIS PRAC PROJEKTOWYCH 4.1. Charakterystyka techniczna - klasa techniczna ulicy - L - prędkość projektowa - 40 km/h - ruch lekko-średni KR2 - obciążenie 100 kN/oś - szerokość jezdni 6,0 m - szerokość chodnika 2 m - szerokość pobocza 1,0 ÷ 1,5 m - spadek poprzeczny - 2,0% dla jezdni - 6,0% dla poboczy - 2,0% dla chodnika - zjazdy publiczne - min. 3,5 m - zjazdy indywidualne - min. 3,0 m 4.2. Trasa Projektuje sie drogę jednopasową, dwukierunkową klasy L dla prędkości projektowej 40km/h o parametrach: - jezdnia 6,00m o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, z daszkowym spadkiem poprzecznym, z krawężnikiem i chodnikiem szerokości 2,0 m po stronie prawej oraz krawężnikiem po stronie lewej od km 0+220,0 ÷ 0+502,0 i poboczami szerokości 1,0 ÷ 1,5 od km 0+000,0 ÷ 0+502,0 oraz odcinkami rowów przydrożnych trapezowych. Oś drogi stanowi linia łamana z wyokrągleniami załamań łukami poziomymi o promieniach od R=50 m do R=150 m. Łuki poziome W2 i W3 o promieniu 150 m stanowią dowiązanie d istniejącej ulicy Wodnej o nawierzchni bitumicznej, która będzie kontynuacją projektowanej drogi. Punkty charakterystyczne osi trasy określono współrzędnymi geodezyjnymi od W1 do W3 zorientowanymi w układzie poligonizacji państwowej, co przedstawiono i opisano na planie sytuacyjnym. Skrzyżowanie projektowanej drogi z droga powiatowa nr 1612R na początku (km 0+000,0) stanowi skrzyżowanie zwykłe trójwlotowe o przecięciu osi dróg na wlocie pod katem 50,10o. Promienie wyokrąglenia krawędzi jezdni na skrzyżowaniu wynoszą R=12,0 m i 6,0 m. Zastosowano poszerzenia drogi dla łuku poziomego W1 w km 0+196,0 szerokości 0,80 m obustronne oraz w części końcowej w km 0+470,0 ÷ 0+502,0 str. lewa istniejącej ulicy Wodnej (dowiązanie). Całkowita długość budowanej drogi wynosi 502,0 m. W km 0+248,0 ÷ 0+502,0 projektuje się kanalizację deszczową z rur ?300 jako przedłużenie istniejącej kanalizacji deszczowej ?400 od km 0+589,0. W km 0+000,0 ÷ 0+180,0 projektuje się rowy otwarte obustronne odprowadzające wodę opadową z jezdni do projektowanego przepusty ?80 w km 0+130,0 i dalej istniejącym rowem. Elementy geometryczne łuków poziomych podano na planie sytuacyjnym. 4.3. Warunki geotechniczne W oparciu o wykonaną sondę określono grubość warstw konstrukcyjnych istniejącej nawierzchni oraz rodzaj podłoża. Przyjęto następujące parametry: - dopuszczalne obciążenie osi - 100 kN - głębokość przemarzania gruntu - 1,0 m - grupa nośności podłoża - G-2 - kategoria ruchu - KR2 4.4. Przekrój podłużny Projektowana droga przebiega w terenie płaskim. Niweletę drogi dowiązano do wysokości istniejącej nawierzchni drogi powiatowej nr 1662R Nowe Brusno - Horyniec (początek drogi) i do istniejącej ulicy Wodnej w Horyńcu-Zdroju (koniec drogo). Spadki podłużne niwelety mieszczą sie w granicach spadków dopuszczalnych i wynoszą odpowiednio 3,20%, 2,30%, 0,60%, 1,10% i dalej jak ulica Wodna. Załamania niwelety drogi wyokrąglono łukami pionowymi o promieniach od R=3000 m i R=2000 m. Profil podłużny drogi przedstawia rys. nr 4. 4.5. Przekrój normalny Spadek poprzeczny jezdni szerokości 6,0 m z daszkowym spadkiem wynoszącym 2,0%, natomiast na łuku poziomym prawym W1 w km 0+196,0 jednostronny 5,0%. Na pozostałych łukach poziomych W2 i W3 ustalono spadki poprzeczne jak na prostej tj. ?2,0%. Na łuku poziomym W1 projektuje się poszerzenie obustronne łuku o szerokości 0,8 m. Spadek poprzeczny chodnika wynosi 2,0 % w kierunku jezdni. Chodnik projektowany po stronie prawej drogo w km 0+000,0 ÷ 0+464,75 ograniczyć należy od strony jezdni krawężnikiem 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, a z drugiej strony obrzeżem 30x8 cm na podsypce piaskowej. Krawężnik na ławie betonowej z oporem projektowany jest po stronie lewej w km 0+220,0 ÷ 0+502,0. W km 0+248,0 ÷ 0+502,0 projektuje się kanał deszczowy ?300 z odprowadzeniem w km 0+589,0 do istniejącej kanalizacji deszczowej ?400. 4.6. Konstrukcja nawierzchni Konstrukcję nawierzchni oraz chodnika zaprojektowano uwzględniając Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych Gdańsk 2012. Przewiduje się wykonanie następującej konstrukcji nawierzchni: Konstrukcja jezdni i poszerzeń jezdni: - 5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S (KR 2), - 7 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W(KR-2), - 20 cm podbudowa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63, - 15 cm w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,0 MPa, 47 cm RAZEM Konstrukcja chodnika: - 6 cm betonowa kostka brukowa szara, - 4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 10 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm RAZEM Konstrukcja na zjazdach przez chodnik: - 8 cm betonowa kostka brukowa kolorowa, - 4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 15 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 - 15 cm w-wa mrozoochronna z piasku 42 cm RAZEM Konstrukcja na pozostałych zjazdach i skrzyżowaniu: - 5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S (KR 2), - 20 cm podbudowa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63, - 15 cm w-wa mrozoochronna z piasku 40 cm RAZEM 4.7. Odwodnienie Wody opadowe odprowadzone są: a) Z jezdni i chodnika do projektowanej studzienki ściekowej z przykanalikiem w km 0+075,0 str. P dla odcinka km 0+000,0 ÷ 0+075,0 str. P, b) Z jezdni i chodnika do projektowanej studzienki ściekowej na projektowanym przepuście w km 0+130,0 str. P dla odcinka km 0+075,0 ÷ 0+130,0 str. P, c) Z jezdni i chodnika do projektowanej studzienki ściekowej z przykanalikiem w km 0+185,0 str. P dla odcinka km 0+130,0 ÷ 0+0185,0 str. P, d) Z terenu do projektowanego rowu otwartego po stronie prawej dla odcinka 0+000,0 ÷ 0+185,0 str. P, e) Z jezdni i terenu do projektowanego rowu otwartego po stronie lewej dla odcinka 0+000,0 ÷ 0+185,0 str. L, f) Z jezdni i chodnika za pośrednictwem projektowanych studzienek ściekowych do projektowanej kanalizacji deszczowej dla odcinka km 0+185 ÷ 0+502,0 str. L i P, g) Z terenu po stronie prawej za pośrednictwem ścieku korytkowego do projektowanej studzienki ściekowej w km 0+308,0 str. P i kanalizacji deszczowej dla odcinka 0+220,0 ÷ 0+317,0 str. P, Projektuje się następujące roboty w ramach poprawy odwodnienia: 1. Budowa rowów otwartych przydrożnych w km 0+000,0 ÷ 0+180,0 str. L i P, 2. Budowa studzienek ściekowych ?500 z przykanalikiem ?250 po stronie prawej w km 0+075,0, km 0+185,0, 3. Budowa przepustu z rur ?80 z murkami czołowymi w km 0+130,0, 4. Budowa studzienki ściekowej na przepuście ?80 po stronie prawej w km 0+130,0, 5. Budowa kanału deszczowego z rur PCV o ?300 na długości 254 m - km 0+248,0 ÷ 0+502,0 str. L, (środek lewego pasa ruchu), 6. Budowa kanału deszczowego z rur PCV o ?300 na długości 91 m - km 0+502,0 ÷ 0+589,0 str. L, (prawy istniejący chodnik), 7. Budowa studni rewizyjnej z rur betonowych ?1000 na kanale deszczowym w km 0+248,0, km 0+303,0, km 0+358,0, km 0+413,0, km 0+462,0, (w jezdni) km 0+502,0, km 0+544,0, km 0+585,0 (w chodniku), 8. Budowa studzienek ściekowych ?500 obustronnych w km 0+245,0, km 0+300,0, km 0+355,0, km 0+410,0, km 0+460,0 i km 0+502,0 z odprowadzeniem wody do kanału przykanalikiem ?200, 9. Budowa ścieku korytkowego betonowego na zewnątrz chodnika w km 0+220,0 ÷ 0+317 str. P, 10. Budowa studzienki ściekowej na zewnątrz chodnika w km 0+308,0 po stronie prawej. 4.8. Zjazdy Zjazdy gospodarcze i do pól zaprojektowano o długości od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego lub ogrodzenia. Na szerokości chodnika wjazdy zwiększono o 1,0 m od strony krawężnika (skos). Zjazdy pozostałe (poza chodnikiem) wyokrąglono łukiem o promieniu 3,0 m (indywidualny) i 5,0 m lub większy (publiczny). Do zjazdów na rowie zaprojektowane przepusty z rur ?60 z murkami czołowymi. Szerokości i długości wjazdów oraz inne parametry podano na planie sytuacyjnym. 4.9. Roboty ziemne Roboty ziemne w rejonie urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopach i nasypach zgodnie z PN-S-02205 powinien być nie mniejszy niż 1,0 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i zjazdów. Przed wykonaniem robót ziemnych należy usunąć warstwę humusu. 4.10. Organizacja ruchu Należy dokonać wyceny oznakowania drogowego zgodnie z załączonym projektem stałej organizacji ruchu. 4.11. Roboty rozbiórkowe Zakres robót rozbiórkowych: - frezowanie nawierzchni na dowiązaniu z ulicą Wodną (km 0+464,75 ÷ 0+502), - rozbiórka krawężnika w km 0+464,75 ÷ 0+502 str. L.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111000-8
45112000-5
45233320-8
45233200-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą co najmniej: Suma gwarancyjna - 1 000 000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zdolności technicznej lub zawodowej: a) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: a. Kierownik robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65). b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie: Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na: Budowie lub rozbudowie lub przebudowę drogi publicznej o wartości: 1 000 000,00 zł brutto Wykonawca musi wykazać, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodny z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
? dostarczenia odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający może żądać dostarczenia następujących dokumentów: a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. b) wykazu wykonanych robót budowlanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; c) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Oświadczenia Wykonawcy: a) o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, b) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 2) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 3) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4) Dowód wniesienia wadium. 5) Kosztorys ofertowy. Obligatoryjnym elementem oferty jest szczegółowy Kosztorys ofertowy - jest niezbędnym dokumentem umożliwiającym zamawiającemu zweryfikowanie czy oferowany przedmiot jest poprawny, zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i prawidłowo wyceniony. Ponadto opisany w kosztorysie sposób i zakres wyceny poszczególnych prac pozwoli zamawiającemu wstępnie ocenić ofertę także pod kątem ewentualnego wystąpienia ceny rażąco niskiej Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Przedłużenie okresu gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie anek-su do umowy, pod rygorem nieważności. Zmiany istotne umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji niniejszej umowy,. Zmiana terminu dopuszczalna jest wyłącznie z przyczyn: błędów projektowych, niekorzystnych warunków geologicznych których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, konieczności wstrzymania prac ze względu na znaleziska archeologiczne, wystąpienia w czasie realizacji i na terenie objętym czynnościami wykonawcy robót klęski żywiołowej lub niekorzystnych warunków pogodowych z wyłączeniem okresu zimowego, zmian w zasadach finansowania zamówienia. W przypadku wystąpienia niniejszych przesłanek termin realizacji wydłuża się maksymalnie o czas na jaki roboty zostały wstrzymane. 3. Zamawiający dopuszcza konieczność wprowadzenia zmian wynikających ze zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego oraz zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. 4. Dopuszcza się zmianę osób stanowiących kluczowy personel Wykonawcy. Zmiana może nastąpić na wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany oraz dokumenty potwierdzające, iż wskazane osoba spełnia warunki udziału w postępowaniu w ramach, którego Wykonawcy udzielono niniejszego zamówienia. 5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wartości umowy w przypadku konieczności zmian projektowych z przyczyn niezależnych od stron Rozliczenie takowych robót nastąpi kosztorysem powykonawczym opartym o parametry cenotwórcze zawarte w kosztorysie załączonym
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie