Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego (rok produkcji 2018-2019) pojazdu samochodowego specjalnego z homologacją...

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510096890-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
81-861 Sopot
Ulica
al. Niepodległości
Nr telefonu
58 551 21 15; 551 72 61
Email
zdiz-inwestycje@sopot.pl
Strona www
bip.zdiz.sopot.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510096890-N-2019 z dnia 17-05-2019 r.
Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie: dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego (rok produkcji 2018-2019) pojazdu samochodowego specjalnego z homologacją w wersji karawan pogrzebowy, na potrzeby Cmentarza Komunalnego w Sopocie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550088270
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Zamawiającym jest Gmina Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot, województwo pomorskie,

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, Krajowy numer identyfikacyjny 22120997300000, ul. al. Niepodległości  930, 81-861  Sopot, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 551 21 15; 551 72 61, e-mail zdiz-inwestycje@sopot.pl, faks 58 551 55 34.
Adres strony internetowej (url): bip.zdiz.sopot.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego (rok produkcji 2018-2019) pojazdu samochodowego specjalnego z homologacją w wersji karawan pogrzebowy, na potrzeby Cmentarza Komunalnego w Sopocie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN-02/3/TC/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) Opłata wstępna w wysokości 35% wartości przedmiotu leasingu płatna w terminie 7 dni od daty protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu leasingu bez zastrzeżeń, Dowodem realizacji dostawy i jednocześnie podstawą do wystawienia faktury VAT będzie pisemne potwierdzenie bez zastrzeżeń na protokole odbioru, wykonania całego przedmiotu zamówienia aż do oddania do eksploatacji, dokonane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Odbioru będzie dokonywać wyznaczony pracownik Cmentarza Komunalnego w Sopocie. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, za dostawę, która zostanie potwierdzona protokolarnie bez zastrzeżeń, uzna się wyłącznie taką, gdy w terminie określonym Umową Wykonawca dostarczy na miejsce dostawy pojazd spełniający wszystkie parametry, zawierający całe wyposażenie wskazane w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia, a także kompletną dokumentacją umożliwiającą korzystanie z niego, a także kartę gwarancyjną o treści zgodnej z Umową. Dostawa pojazdu, który nie spełni choćby jednego parametru, nie będzie posiadał choćby jednego elementu wyposażenia czy dokumentu bądź karty gwarancyjnej nie będzie uznany za zgodny z zamówieniem i będzie traktowany jako niedostarczony w ogóle. 2) Czas trwania umowy - okres leasingu operacyjnego - 36 miesięcy. 3) Wysokość rat leasingowych oparta na stałej stopie procentowej - okres odsetkowy o stałej stopie oprocentowania stanowi 36 miesięcy. 4) Raty leasingowe w ilości 35 rat - płatne raz w miesiącu na podstawie harmonogramu. 5) Wynagrodzenie Wykonawcy powinno obejmować wszystkie koszty, które poniesie Zamawiający w stosunku do Wykonawcy zgodnie z Umową. W szczególności powinno obejmować wszystkie podatki i opłaty z wyjątkiem podatku od środków transportu, kosztów opłat za rejestrację pojazdu oraz ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC, AC, NW. 6) Wartość wykupu, stanowiąca jednocześnie 36 ratę - 20% wartości przedmiotu leasingu
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 66114000-2

Dodatkowe kody CPV: 66000000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 196165.70
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY Finance S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: pl. Orląt Lwowskich 1
Kod pocztowy: 53-605
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: AUTO IDEA ul.Brukowa 46, 05-92 Łomianki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Brukowa 46
Kod pocztowy: 05-092
Miejscowość: Łomianki
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 196165.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 196165.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 196165.70
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 196165.70
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY Finance S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: AUTO IDEA ul.Brukowa 46, 05-092 Łomianki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 196165.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 196165.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 196165.70
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 4)  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W oparciu o art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dwukrotnie unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ w wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty .
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: