Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych krajowych i zagranicznych na zamówienie Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
28-05-2019
Numer ogłoszenia
549799-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
20-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
81-712 Sopot
Ulica
Powstańców Warszawy
Nr telefonu
585 517 281
Email
mmasnicka@iopan.gda.pl, azariczna@iopan.gda.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 549799-N-2019 z dnia 2019-05-20 r.

Instytut Oceanologii Polska Akademia Nauk: Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych krajowych i zagranicznych na zamówienie Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
1) projektu "Land-sea interactions advancing Blue Growth in Baltic Sea coastal areas" (LAND-SEA-ACT, kontrakt nr #R098) realizowanego w ramach programu Interreg Baltic Sea Region; 2) projektu "Baltic Beach Wrack - Conversion of a Nuisance To a Resource and Asset" (CONTRA, kontrakt nr #R090) realizowanego w ramach programu Interreg Baltic Sea Region; 3) projektu "Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; 4) projektu "Zintegrowany monitoring węgla i gazów śladowych w Morzu Bałtyckim" (INTEGRAL) w ramach Wspólnego Międzynarodowego Programu dla Bałtyku BONUS-185; 5) projektu "Optymalizacja wykorzystania hodowli małży na pokarm dla ryb w środowisku Morza Bałtyckiego" (OPTIMUS) w ramach Wspólnego Międzynarodowego Programu dla Bałtyku BONUS-185; 6) projektu "Modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na przykładzie Gminy Puck na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego - Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCK" ramach programu BIOSTRATEG III finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Oceanologii Polska Akademia Nauk, krajowy numer identyfikacyjny 00063246700000, ul. Powstańców Warszawy  55 , 81-712  Sopot, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 517 281, e-mail mmasnicka@iopan.gda.pl, azariczna@iopan.gda.pl, faks 585 512 130.
Adres strony internetowej (URL): http://www.iopan.pl/index-pl.html
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytut Polskiej Akademii Nauk
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.iopan.pl/bip/przetarg340/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
Adres:
ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot, w pok. 120

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych krajowych i zagranicznych na zamówienie Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie
Numer referencyjny: IO/ZP/6/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest rezerwacja, sprzedaż i dostawa na zamówienie Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk biletów lotniczych krajowych i zagranicznych. 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: 1) sukcesywnej kompleksowej rezerwacji i zakupu biletów lotniczych w klasach wymaganych przez Zamawiającego tj. w klasie biznes i w klasie ekonomicznej na trasach krajowych i zagranicznych, przewoźników zrzeszonych w IATA (International Air Transport Association) lub posiadających status agenta (autoryzację) IATA, a także w klasie przewoźników tzw. Tanich Linii Lotniczych (LCA); 2) przyjmowania od Zamawiającego i realizacji zlecenia w zakresie rezerwacji, zmiany rezerwacji, zakupu biletu i dokonania wszelkich możliwych zmian odnośnie zakupionego biletu; 3) przyjmowania zamówień składanych pocztą elektroniczną, telefonicznie, pisemnie, faksem oraz w innych uzgodnionej formie - przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego; 4) realizacji zlecenia w zakresie rezerwacji najpóźniej w ciągu 1 godziny od jego otrzymania; 5) niezwłocznego potwierdzenia otrzymania zlecenia zakupu oraz jego realizacji w ciągu 4 godzin od jego otrzymania; 6) zapewnienia całodobowej możliwości dokonania rezerwacji przez 7 dni w tygodniu, zmiany rezerwacji i wykupu biletu, również w dni wolne od pracy i święta, w tym: a) wyznaczenia stałych pracowników do kompleksowej obsługi Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia (kontakt telefoniczny, faks, e-mail oraz w innej uzgodnionej formie) co najmniej w dni robocze w godzinach od 8:00 do 18:00, b) świadczenia 24-godzinnego serwisu polskojęzycznego umożliwiającego rezerwację, wykup oraz zmianę dotychczasowych rezerwacji poza godzinami pracy biura za pomocą telefonu oraz drogą elektroniczną (e-mail); 7) kompleksowej obsługi Zamawiającego realizowanej każdorazowo przez osobę posiadającą uprawnienia kasjera lotniczego; 8) zapewnienia bezkolizyjnej realizacji wieloetapowych połączeń zagranicznych i krajowych oraz możliwości ich łączenia; 9) proponowania optymalnego połączenia oraz połączeń alternatywnych, w których ważny jest łączny czas podróży (Wykonawca zobowiązany jest do wyszukania z zachowaniem należytej staranności najkorzystniejszych połączeń); 10) oferowania najtańszych biletów na danej trasie określonej przez Zamawiającego z uwzględnieniem najniższych dostępnych taryf publikowanych, stawek negocjowanych oraz stawek promocyjnych; 11) oferowania zróżnicowanych wariantów połączeń (minimum trzy najtańsze połączenia związane z jedną podróżą) z uwzględnieniem najkorzystniejszych warunków przelotu (czas podróży, długości trasy, jak najmniejsza liczba międzylądowań, promocje cenowe i zniżki) przy zachowaniu odpowiedniego standardu podróży wymaganego przez Zamawiającego, wraz z podaniem informacji o tym, jak przesunięcie terminu wylotu (np. wylot jeden dzień wcześniej lub podróż jeden dzień później) wpłynie na zmianę ceny biletu lotniczego - najpóźniej w ciągu 1 godziny od otrzymania zapytania od Zamawiającego; 12) stosowania przy każdorazowym zakupie biletów upustu, określonego w ofercie Wykonawcy (jeśli Wykonawca zaoferował upust); 13) przypominania o zbliżających się terminach wykupu biletów przy dokonanych wcześniej rezerwacjach; 14) automatycznego przedłużania złożonych rezerwacji, a w razie braku możliwości przedłużenia rezerwacji w dotychczasowej cenie, powiadamiania Zamawiającego o tym fakcie oraz o nowej cenie; 15) każdorazowego informowania Zamawiającego drogą elektroniczną, faksem, telefonicznie lub w inny uzgodniony sposób o wszystkich zmianach dotyczących zarezerwowanych lub wykupionych biletów, w szczególności na temat zmiany ceny biletu, wpisania na listę rezerwową, zmiany godziny wylotu lub odwołania wylotu, zmiany numeru lotu - niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji; 16) bezpłatnego dostarczania (tj. na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez dodatkowych opłat) biletów lotniczych oraz faktur VAT do siedziby Zamawiającego, w terminie wymaganym przez Zamawiającego, nie później niż na 24 godziny przed planowanym terminem wylotu, w godzinach pracy Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż w wyjątkowych sytuacjach termin dostarczenia biletów lotniczych może ulec skróceniu i być wymagany w innym terminie niż dni i godziny pracy Zamawiającego; 17) w sytuacji nagłej, bezpłatnego dostarczenia biletu do własnego biura obsługi klienta na lotnisku, ewentualnie do punktu sprzedaży biletów lotniczych przewoźnika, który realizuje przelot; 18) w przypadku, gdy podróż będzie się rozpoczynać w innym miejscu niż w Polsce, zapewnienia możliwości bezpłatnego odbioru biletu w przedstawicielstwie w kraju wylotu lub, po uzgodnieniu z Zamawiającym, bezpłatnego dostarczenia odbiorcy biletu w inny sposób umożliwiający rozpoczęcie podróży w wyznaczonym terminie (np. dostarczenia biletu do własnego biura obsługi klienta na lotnisku, lub do punktu sprzedaży biletów lotniczych przewoźnika, który realizuje przelot); 19) udzielania informacji i pomocy osobie podróżującej w przypadku wystąpienia zmian podczas podróży; 20) zapewnienia pomocy osobie podróżującej w sytuacji awaryjnej, w tym zapewnienia dostępu do całodobowej obsługi - Helpdesku (7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, połączenia krajowe i zagraniczne) dla osoby podróżującej, w języku polskim, obsługiwanego przez osobę posiadającą dostęp do systemu rezerwacyjnego i wystawionych biletów; 21) negocjowania z określonymi przewoźnikami korzystnych dla Zamawiającego warunków rezygnacji z zamówionych biletów; 22) zapewnienia bezpłatnej wymiany wcześniej nabytego biletu w przypadku upadłości przewoźnika; 23) zorganizowania i zabezpieczenia kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami umownymi, obowiązującymi przepisami polskimi, jak również przepisami krajów docelowych (np. obowiązkowe ubezpieczenie podróżnych i ich bagażu w trakcie lotu, opłaty lotniskowe, opłaty paliwowe, opłaty serwisowe); 24) w przypadku konieczności pilnych wyjazdów - dołożenia wszelkich starań umożliwiających realizację najkorzystniejszego połączenia lotniczego, które zapewni terminowe przybycie na miejsce przeznaczenia osób podróżujących; 25) zapewnienia możliwości dokonywania odprawy online i informowania o potrzebnych do odprawy danych pasażera i terminie ich przesłania, a na zlecenie Zamawiającego również dokonania odprawy on-line w imieniu pasażera oraz dostarczenia drogą elektroniczną karty pokładowej nie później niż na 24 h przed planowanym terminem lotu lub w dniu zakupu biletu, jeśli zakup biletu został dokonany na mniej niż 7 dni przed planowanym odlotem, w przypadku zakupu biletów, gdzie konieczne jest dokonanie odprawy on-line w celu uniknięcia dodatkowych kosztów (m. in. u tzw. "tanich przewoźników"); 26) pośrednictwa między Zamawiającym a przewoźnikiem w przypadku ewentualnych spraw reklamacyjnych składanych do przewoźnika w zakresie usług objętych zamówieniem; 27) zmiany na bilecie nazwiska oraz wszelkich innych wymaganych danych osoby (osób), na którą (które) wystawiono bilety (rezerwacje), zmiany trasy, terminu podróży lub klasy oraz ewentualnego anulowania zaplanowanego przelotu, którego dana rezerwacja dotyczy, zgodnie z warunkami taryf, o ile fakt ten został zgłoszony pisemnie (faksem lub drogą elektroniczną) Wykonawcy nie później niż na 48 godzin przed planowanym terminem rozpoczęcia podróży (W sytuacji, gdy zmiana rezerwacji wiązać się będzie z koniecznością dokonania rekalkulacji ceny biletu, to wówczas (i tylko w takim wypadku) Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia z tego tytułu niedopłaty, zaś Wykonawca do zwrotu ewentualnej nadpłaty); 28) wystawiania faktur z uwidocznieniem ceny jednostkowej biletu, opłaty transakcyjnej, upustu udzielonego przez przewoźnika na rzecz Zamawiającego, upustu udzielonego przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w przypadku taryf publikowanych na bilety lotnicze; 29) przesłania faktur VAT drogą elektroniczną na zlecenie Zamawiającego; 30) sporządzania i przesyłania na zlecenie Zamawiającego narastających zbiorczych raportów (w terminie 5 dni roboczych od przesłania zlecenia) z realizacji umowy na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur, zawierających w szczególności imię i nazwisko pasażera, trasę przelotu, datę podróży i powrotu, cenę jednostkową biletu, zastosowany upust, wysokość wykorzystanej już kwoty umowy; 31) poinformowania Zamawiającego o wykorzystaniu 85% wartości umowy, w terminie 3 dni od zaistnienia tej okoliczności; 32) zapewnienia możliwości kupowania biletów w ramach zamiany punktów lojalnościowych przyznawanych przez przewoźników (obowiązek naliczania każdorazowego biletu do odpowiedniego programu lojalnościowego spoczywa na Wykonawcy). 3. W celu ułatwienia przygotowania oferty, w tym oszacowania ceny oferty Zamawiający wskazuje w załączniku nr 6 do SIWZ kierunki i ilości połączeń lotniczych realizowanych na przestrzeni 2016-2018 r. Zamawiający zastrzega, że ilość i kierunki lotów wynikające z niniejszego zamówienia mogą ulec zmianie. Dokonanie zakupu mniejszej ilości biletów nie będzie skutkowało obowiązkiem zapłaty za niezrealizowany zakres zamówienia. 4. Zamawiający na otwarciu ofert poda kwotę, którą przeznacza na sfinansowanie zamówienia i po przekroczeniu której umowa w sprawie zamówienia publicznego wygaśnie, nawet przed upływem terminu, na jaki została zawarta. 5. Za jeden bilet należy rozumieć bilet na trasie: "tam i z powrotem". Zamawiający zastrzega możliwość zakupu biletów "w jedną stronę". 6. Bilety lub karty pokładowe Wykonawca będzie przesyłał na wskazany w umowie adres e-mail (plik pdf) lub do miejsca wskazanego przez Zamawiającego najpóźniej na 24 godziny przed terminem podróży, a w sytuacji nagłej - na 4 godziny przed planowaną podróżą. 7. Na cenę biletu lotniczego mogą się składać: a) wszelkie wymagane prawem krajowym i międzynarodowym opłaty, b) opłaty lotniskowe, c) opłaty paliwowe, d) podatki, e) obowiązkowe ubezpieczenia. 8. Niedopuszczalne jest obciążanie Zamawiającego (bezpośrednio lub pośrednio) innymi składnikami cenotwórczymi biletu niż wskazane w ust. 7 powyżej, w szczególności opłatą związaną z przyjętym przez Wykonawcę sposobem rozliczania się z danym przewoźnikiem, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość obciążenia płatnością kartą kredytową Zamawiającego przy zakupie biletów tzw. Tanich Linii Lotniczych (LCA) przy każdorazowym powiadomieniu o tym fakcie Zamawiającego i uprzednim wyrażaniu zgody przez Zamawiającego na takie obciążenie. 10. Zamawiającemu przysługuje prawo porównywania cen biletów lotniczych oferowanych przez Wykonawcę z cenami biletów lotniczych oferowanych przez inne biura lub przez przewoźników w sprzedaży bezpośredniej, w tym przez Internet. W przypadku stwierdzenia niekorzystnej różnicy w cenie biletu oferowanego przez Wykonawcę w stosunku do ceny biletu oferowanego przez inne biuro lub przez przewoźnika (bilet droższy u Wykonawcy) - Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy realizacji zamówienia po korzystniejszej cenie. 11. Wszystkie dane zawarte w biletach dostarczanych przez Wykonawcę Zamawiającemu muszą być identyczne z odpowiednimi danymi przechowywanymi w postaci elektronicznej w systemie rezerwacyjnym przewoźnika za pośrednictwem Globalnego Systemu Dystrybucji (GDS) użytkowanego przez Wykonawcę oraz powinny zawierać cenę biletu według taryfy przewoźnika. 12. Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy udokumentowania ceny biletu wynikającej z taryfy przewoźnika. W terminie 5 dni od przesłania żądania Wykonawca drogą elektroniczną przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające cenę biletu wg taryfy przewoźnika. 13. Zamawiający wymaga przesłania wraz z biletem dokumentu potwierdzającego rzeczywistą cenę biletu bez opłat Wykonawcy każdorazowo w przypadku lotów realizowanych przez tzw. "tanich przewoźników". Dokument ten musi być potwierdzony w formie pisemnej przez przewoźnika lub pochodzić bezpośrednio z jego skrzynki pocztowej. 14. Zakazane jest jakiekolwiek dokonywanie przez Wykonawcę modyfikacji ceny biletu wygenerowanego z systemu GDS oraz wskazanej na dokumencie potwierdzającym rzeczywistą cenę biletu w przypadku lotów realizowanych przez tzw. "tanich przewoźników", w szczególności poprzez zwiększenie ceny biletu przewoźnika. 15. Wykonawca wyznaczy do realizacji zamówienia minimum 2 osoby, które będą odpowiedzialne za stałą współpracę z Zamawiającym (nie więcej jednak niż 3 osoby). 16. Zamawiający wymaga by, w okresie obowiązywania umowy, osoby wyznaczone do stałej współpracy z Zamawiającym pozostawały zatrudnione na cały etat na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). W przypadku wskazania więcej niż 2 osób, które będą odpowiedzialne za stałą współpracę z Zamawiającym, wymiar zatrudnienia może być niższy niż cały etat, pod warunkiem, że łączny wymiar zatrudnienia tych osób będzie odpowiadał co najmniej dwóm pełnym etatom. 17. Kontakt z wyznaczonymi osobami będzie zapewniony przez dwie niezależne linie telefoniczne oraz dwa niezależne adresy email, a także faksem i w innej uzgodnionej formie. 18. Zamawiający nie dopuszcza częściowego składania ofert. 19. Oferta Wykonawcy musi być kompletna oraz musi obejmować wszystkie elementy wymienione powyżej. Oferta nie spełniająca chociażby jednego elementu zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów SIWZ. 20. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. Propozycje rozwiązań alternatywnych (wariantowych) nie będą brane pod uwagę. 21. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 22. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 23. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 24. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty. 25. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 26. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm., zwanej w dalszej części "ustawą Pzp") o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2017 poz. 2479). 27. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: w okresie 12 miesięcy począwszy od dnia 24 czerwca 2019 r. 28. Umowa zawarta w wyniku niniejszego postępowania obowiązywać będzie przez okres wskazany w ust. 27 lub do wyczerpania kwoty określonej w umowie, w zależności od tego co nastąpi pierwsze

II.5) Główny kod CPV: 63512000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
22459000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
122019-06-24

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej - w postaci posiadania przez Wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, tj. posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 250.000 zł*; Uwaga! 1. W przypadku, gdy wartość sumy gwarancyjnej będzie wyrażona w walucie innej niż złoty polski, Zamawiający przeliczy tą wartość na złote polskie na podstawie średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie oceniał łączne spełnienie warunku udziału w postępowaniu przez tych wykonawców, tj. warunek będzie spełniony, gdy co najmniej jeden z wykonawców będzie posiadał ubezpieczenie na kwotę wskazaną powyżej lub gdy wykonawcy będą posiadali łącznie ubezpieczenie na tą kwotę.
Informacje dodatkowe 1. Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawców warunku w oparciu o oświadczenie (III.3 Ogłoszenia) i dokumenty (III.5.1 Ogłoszenia pkt 1) złożone przez Wykonawców, metodą: spełnia/nie spełnia. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 ustawy Pzp (w zakresie wskazanym w rozdziale IV ust. 2 SIWZ) (III.2 Ogłoszenia). 6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SIWZ (III.3 Ogłoszenia). 7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale V ust. 4 pkt 1-3 SIWZ (III.4 Ogłoszenia pkt 1-3).
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - w postaci należytego wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na obsłudze świadczonej na rzecz pojedynczego podmiotu w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych międzynarodowych o wartości* co najmniej 500.000,00 zł (brutto) każda. Uwaga! a) Wartość obejmująca całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu świadczonej w danym okresie usługi obejmującej łącznie wynagrodzenie za rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych na zagraniczne przewozy pasażerskie. b) W przypadku, gdy wartość usługi będzie wyrażona w walucie innej niż złoty polski, Zamawiający przeliczy tą wartość na złote polskie na podstawie średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawców warunku w oparciu o oświadczenie (III.3 Ogłoszenia) i dokumenty (III.5.1 Ogłoszenia pkt 2) złożone przez Wykonawców, metodą: spełnia/nie spełnia. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 ustawy Pzp (w zakresie wskazanym w rozdziale IV ust. 2 SIWZ) (III.2 Ogłoszenia). 6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SIWZ (III.3 Ogłoszenia). 7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale V ust. 4 pkt 1-3 SIWZ (III.4 Ogłoszenia pkt 1-3).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 4) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ); w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 250.000 zł. 2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, obejmujący usługi wymagane dla wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale III ust. 2 pkt 3) SIWZ, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ - z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Uwaga! Dowodami, o których mowa powyżej są: 1) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, z tym że w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa w pkt 1).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniony formularz ofertowy - przygotowany zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) pełnomocnictwo dla osoby, która nie składa osobiście oferty w swoim imieniu lub której prawo do reprezentacji nie wynika z dokumentów określonych w punkcie V.4.3. (pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu; pełnomocnictwo powinno zostać złożone wraz z dokumentem (oryginałem lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopią) uzasadniającym uprawnienie mocodawcy do reprezentowania Wykonawcy, o ile uprawnienie to nie wynika z dokumentów określonych w Rozdziale V punkt 4.3. SIWZ; treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności do wykonania których pełnomocnik jest upoważniony), 3) dokument pełnomocnictwa pełnomocnika występującego w imieniu podmiotów ubiegających się o wspólne wykonanie zamówienia w przypadku składania oferty wspólnej (pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu; treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności do wykonania których pełnomocnik jest upoważniony), 4) dowód wniesienia wadium, 5) informację czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w sytuacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp (rozdział X ust. 6 SIWZ), 6) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (w sytuacji, o której mowa w rozdziale VII ust. 7 SIWZ).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Wysokość wadium wynosi: 5.000 PLN 3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy. 5. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert. 6. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego Banku Gospodarstwa Krajowego numer: 98 1130 1121 0006 5623 1520 0001. Na przelewie należy umieścić adnotację : "Wadium w postępowaniu na rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych krajowych i zagranicznych na zamówienie Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie - nr postępowania: IO/ZP/6/2019" 7. Zamawiający informuje, że za termin wniesienia wadium zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 8. W przypadku wnoszenia wadium w formach określonych w pkt 3 lit. b) - e) dokument wadium, zawierający oznaczenie postępowania wskazane w pkt 6, należy złożyć w Kasie Instytutu Oceanologii PAN - pokój 110, zaś kserokopię dokumentu należy dołączyć do oferty. 9. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 10. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, gwarant musi zapewnić bezwarunkową zapłatę kwoty poręczenia /gwarancji/ na pierwsze żądanie Zamawiającego. 11. W przypadku składania oferty przez konsorcjum, w treści dokumentu wadium powinno być wyraźnie wskazane w imieniu jakich podmiotów wadium jest wnoszone. 12. Dokumenty dotyczące ustanowienia wadium muszą zachowywać ważność przez cały okres związania Wykonawcy ofertą. 13. Warunki zatrzymania, zwrotu i utraty wadium określa ustawa Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
1) cena (opłata transakcyjna) brutto za wystawienie jednego biletu lotniczego, z wyłączeniem przewoźników tzw. Tanich Linii Lotniczych (LCA) (C1)0,40
2) cena (opłata transakcyjna) brutto za wystawienie jednego biletu lotniczego przewoźnika tzw. Tanich Linii Lotniczych (LCA) (C2)0,20
3) wysokość upustu określonego w % od ceny brutto biletu lotniczego, z wyłączeniem przewoźników tzw. Tanich Linii Lotniczych (LCA) (U1)0,20
4) wysokość upustu określonego w % od ceny brutto biletu lotniczego przewoźnika tzw. Tanich Linii Lotniczych (LCA) (U2) 0,10
5) termin płatności wynagrodzenia, liczony od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury (T)0,10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian umowy: terminów i sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia, przedmiotu umowy, wynagrodzenia, sposobu i warunków płatności, kar umownych, warunków wypowiedzenia i których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z następujących okoliczności: a) zmiany dotyczące terminów i sposobu wykonania przedmiotu umowy, sposobu i warunków płatności - w przypadku, w którym służyć to będzie wprowadzeniu rozwiązań, które służyć będą podniesieniu standardu usług lub w przypadku gdy rozwiązania takie będą korzystne dla Zamawiającego, i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy; b) zmiany dotyczące terminu wykonania przedmiotu zamówienia - zaistnienia przeszkód w realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, skutkujących koniecznością zmiany określonych w umowie terminów; c) zmiana dotycząca przedmiotu zamówienia, jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy, jego rozliczenia oraz obowiązków Wykonawcy - w przypadku wystąpienia okoliczności nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, a skutkujących koniecznością ograniczenia zamówienia w sposób niewynikający z umowy; d) zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy - w zakresie wynikającym z tych działań; e) zmiany umowy są konieczne w związku ze zmianą odpowiednich przepisów prawa, mających wpływ na przedmiot zamówienia - w zakresie wynikającym z tych zmian; f) zmiana wysokości wynagrodzenia - w przypadku zmian w zakresie podatku VAT w okresie trwania umowy, w tym urzędowej zmiany wysokości wskaźnika podatku VAT (także obniżki), a także uzyskania możliwości skorzystania z preferencyjnej stawki VAT; g) wystąpią zmiany w nazwach lub adresach stron, zmiany związane z przekształceniem podmiotowym stron - w zakresie tych zmian; h) zmiana dotycząca terminu wykonania przedmiotu zamówienia - w przypadku zaistnienia siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, mającej wpływ na wykonywanie przedmiotu umowy. 2. Warunkiem wprowadzenia powyższych zmian jest udokumentowanie przez stronę zainteresowaną wprowadzeniem zmian wystąpienia powoływanych okoliczności. 3. W przypadku zmian obejmujących swym zakresem zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest udokumentować wpływ powołanych okoliczności na wysokość wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-28, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta powinna być sporządzona w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
POSTANOWIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 1. Zamawiający - Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk informuje, że w zakresie w jakim pozyskuje dane osobowe w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w związku z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("ogólne rozporządzenie o ochronie danych" zwane dalej "Rozporządzeniem") . 2. Dane kontaktowe administratora danych osobowych: tel. (+48 58) 73 11 600, fax: (+48 58) 551 21 30; e-mail: office@iopan.gda.pl. 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: tel. +48 (58) 73 11 942, e-mail: iodo@iopan.gda.pl. 4. Administrator zbiera i przetwarza dane w ramach niniejszego postępowania o zamówienie publiczne w następujących celach: 1) w celu realizacji postępowania o zamówienie publiczne - art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, 2) w celu wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, 3) w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, 4) w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia (prawnie uzasadniony interes administratora). 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w tym m.in. organy administracji skarbowej, organy administracji publicznej, organy lub podmioty kontrolujące, osoby trzecie. 6. Dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników, posiadających pisemne upoważnienie do przetwarzania danych. 7. Dane osobowe będą przechowywane przez administratora danych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że realizacja celów, o których mowa w pkt 4 wymaga dłuższego okresu przetwarzania. 8. Obowiązek podania danych osobowych w postępowaniu o zamówienie publiczne jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Osoba, której dane są przetwarzane jest zobowiązana do ich podania, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 9. Osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa: 1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 Rozporządzenia, 2) prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych (z uwzględnieniem celów przetwarzania), o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, 3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 18 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia, 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane są przetwarzane uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 10. W przypadku, gdy wykonanie przez Zamawiającego obowiązku udostępnienia danych, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty trwającego lub zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 12. Wystąpienie przez osobę, której dane są przetwarzane z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa w art. 18 Rozporządzenia nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 13. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia. 14. Osobie, której dane są przetwarzane nie przysługują następujące prawa: 1) prawo do usunięcia danych osobowych, o którym mowa w art. 17 Rozporządzenia, 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia, 3) prawo do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia. 15. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w postępowaniu o zamówienie publiczne decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 Rozporządzenia. 16. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. 17. Dane osobowe zebrane i przetwarzane w toku postępowania o zamówienie publiczne są jawne, z wyjątkiem szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 Rozporządzenia. Do danych tych stosuje się odpowiednio ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 8 ust. 3-5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 18. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (dane dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, do upływu terminu do ich wniesienia. 19. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa dostępu do treści swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 oraz do sprostowania lub uzupełnienia danych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: