Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowo - Usługowe STALBUD Stanisław Leszczyński, ul. Mickiewicza 29C/12, 17-100 Bielsk Podlaski kraj/woj. podlaskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont świetlicy wiejskiej we wsi Orzechowicze

podlaskie, Bielsk Podlaski

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
06-06-2019
Numer ogłoszenia
549428-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
20-05-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
ul. Mickiewicza
Nr telefonu
085 7306851, 7305031
Email
gmina@bielskpodlaski.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 549428-N-2019 z dnia 2019-05-20 r.

Gmina Bielsk Podlaski: Remont świetlicy wiejskiej we wsi Orzechowicze
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bielsk Podlaski, krajowy numer identyfikacyjny 50659007000000, ul. ul. Mickiewicza  46 , 17-100  Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 7306851, 7305031, e-mail gmina@bielskpodlaski.pl, faks 857 302 015.
Adres strony internetowej (URL): www.bielskpodlaski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bielskpodlaski.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bielskpodlaski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie papierowej złożona za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski, Biuro Obsługi Klienta Urzędu Gminy Bielsk Podlaski (parter)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont świetlicy wiejskiej we wsi Orzechowicze
Numer referencyjny: IGK.271.5.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu świetlicy wiejskiej we wsi Orzechowicze na działce o nr ew. 29/3, obręb Orzechowicze. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót branży budowlanej, branży sanitarnej oraz branży elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej. 1.1 Zakres robót branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w szczególności obejmuje: 1.1.1Roboty wewnętrzne. 1. Wykonanie robót rozbiórkowych (rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt pilśniowych, rozebranie podsufitki z płyt pilśniowych (strop), rozebranie podłóg drewnianych z desek oraz legarów drewnianych. 2. Wykonanie posadzek cementowych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej z folii PE 0,3 mm, izolacji termicznej ze styropianu EPS 100 gr. 8 cm oraz zbrojenia posadzki siatką stalową 15x15 cm z drutu fi 3 mm. 3. Ułożenie posadzki z płytek gresowych szkliwionych antypoślizgowych 30x30cm. 4. Ułożenie listwy przypodłogowej przy ścianie z PCV. 5. Wykonanie ścianek działowych z płyt G-K gr. 12,5 mm na rusztach metalowych wraz z izolacją z wełny mineralnej wewnątrz. 6. Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach. 7. Ułożenie glazury na ścianach do wys. 2 m w pom. WC i do wys. 1,5 m w pom. gospodarczym na ścianie z umywalką i zlewozmywakiem. 8. Wykonanie lamperii na wysokości 1,5 m z wyprawy mozaikowej cienkowarstwowej gr. około 2,0 mm z gotowej mieszanki żywicznej o fakturze strukturalnej śr. ziarna 1,2 mm. 9. Obłożenie stropu płytami G-K 12,5 mm na ruszcie metalowym wraz z wykonaniem izolacji paroszczelnej stropu z folii PE 0,2 mm. 10. Wykonanie izolacji cieplnej stropu z wełny mineralnej układanej na sucho gr. 20 cm. 11. Wykonanie schodów strychowych składanych z klapą 60x120 cm, EI 15min, U=0,6W/m2K. 12. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi ścian i sufitów gipsowych z zagruntowaniem podłoża. 13. Wykonanie stolarki okiennej z PCV i stolarki drzwiowej płytowej z okleiną drewnopodobną. 14. Obsadzenie podokiennika wewnętrznego PCV komorowego 15x130 cm. 15. Montaż w suficie w pom. świetlicy dwóch kratek wentylacyjnych okrągłych śr. 125 mm, montaż rur spiro o śr. 125 mm wraz z izolacją termiczną rur spiro wełną mineralną gr 50 cm. 16. Montaż wywiewek dachowych o śr. 125 mm. 17. Montaż grzejników elektrycznych 500W i 1000W, IP 20 z wbudowanym termostatem. 18. Wymiana instalacji elektrycznej poprzez wymianę lamp oświetleniowych wewnętrznych, lampy zewnętrznej, kabli, gniazdek i włączników elektrycznych oraz montaż rozdzielnicy głównej. 1.1.2 Roboty zewnętrzne. 1. Montaż drzwi zewnętrznych stalowych z ościeżnicą wzmocnionych i jednoramowych fabrycznie wykończonych. 2. Wykonanie podbitki dachowej z deski drewnianej 15x2,5 cm. 3. Wykonanie orynnowania budynku (rynny z blachy powlekanej półokrągłe o śr. 15 cm, rury spustowe z blachy powlekanej okrągłe o śr. 12 cm. 4. Wykonanie docieplenia cokołu budynku styropianem XPS gr. 5 cm, izolacji przeciwwilgociowej bitumicznej cokołu budynku oraz wykonanie wyprawy tynkarskiej z mozaiki żywicznej gr. ziarna 1,2 mm. 5. Wykonanie wiatroizolacji z folii paroprzepuszczalnej Sd=0,02 m pod okładzinę z szalówki z blachy metalowej powlekanej, drewnopodobnej. 6. Montaż szalówki z blachy metalowej, powlekanej, drewnopodobnej o gr. 0,50 mm, wysokość profilu 15 mm wraz z dociepleniem wełną mineralną gr. 5 cm na ścianach. 7. Montaż szalówki z blachy metalowej, powlekanej drewnopodobnej o gr. 0,50 mm, wysokość profilu 15 mm bez docieplenia (ściany szczytowe na poddaszu oraz okap). 8. Montaż opasek wokół okien i drzwi z blachy metalowej powlekanej w kolorze szalówki o szer. 10 cm oraz narożników budynku o szer. 15 cm w kolorze szalówki. 9. Wykonanie opaski wokół budynku o szer. 0,5 m oraz dojścia do budynku z kostki betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem obrzeży betonowych 20x6 cm. 10. Ułożenie na schodach kostki betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. 11. Montaż wycieraczki stalowej o pow. 0,27 m2 na podeście. 12. Zamontowanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej - podokienniki, obróbka belki podwalinowej i ścian szczytowych. 1.1.3 Instalacja wodno - kanalizacyjna. 1. Wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej wraz z wentylacją. 2. Zakup i montaż ustępu z płuczką ustępową typu kompakt. 3. Zakup i montaż zlewozmywaka dwukomorowego z blachy nierdzewnej wraz z syfonami z tworzywa sztucznego śr. 50 mm. 4. Zakup i montaż umywalki pojedynczej porcelanowej szer. 50cm z syfonem gruszkowym. 5. Zakup i montaż elektrycznych przepływowych podgrzewaczy wody (podgrzewacz z zaworem bezpieczeństwa w komplecie). 6. Zakup i montaż baterii umywalkowej i zlewozmywakowej stojącej o śr. nominalnej 15mm. 7. Montaż zaworów kulowych fi 15mm. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego zakres określony jest w przedmiarze robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz szkicach i rysunkach. Standardy jakościowe zamówienia zostały opisane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 3. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie w związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia to wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. 4. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem "minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. 5. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób fizycznych wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) wykonanie robót budowlanych (elewacyjne, malowanie, szpachlowanie), b) wykonanie robót instalacji elektrycznej, c) wykonanie robót instalacji wod. - kan. 6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 8. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy - załącznik nr 2 do SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności. 9. Z tytułu niezatrudnienia osób na umowę o pracę oraz niezłożenia wymaganych dokumentów określonych w dziale III pkt 7 a)-d) SIWZ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1000,00 zł za każdy taki przypadek. Osoba niezatrudniona na umowę o pracę będzie musiała opuścić plac budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli (personel) Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie czynności. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 11. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda przedkładana Zamawiającemu umowa powinna zostać przeanalizowana przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami w/w ustawy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45443000-4
45111300-1
45442100-8
45431100-8
45310000-3
45332000-3
45421100-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-08-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-08-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku do spełnienia przez Wykonawcę.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1) Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 150 000,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2) Warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, musi być spełniony: a) przez Wykonawcę samodzielnie, lub b) przez minimum jeden podmiot udostępniający w/w zasób samodzielnie c) a w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie. 3). Ocena spełniania przedmiotowego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę dokumentu ubezpieczenia OC wraz z dowodem opłacenia składek, na zasadzie spełnia - nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: 1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali w sposób należyty, zgodnie z zasadami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli 1 robotę budowlaną polegającą na remoncie lub przebudowie bądź rozbudowie jak też budowie budynku o kubaturze minimum 200 m3 wraz z wykonaniem instalacji sanitarnej oraz instalacji elektrycznej o łącznej wartości robót co najmniej 150 000,00 zł brutto. W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). 2) Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, musi być spełniony: a) przez Wykonawcę samodzielnie, lub b) przez minimum jeden podmiot udostępniający w/w zasób samodzielnie, c) a w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie. 3) Ocena spełniania przedmiotowego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu robót budowlanych wraz z dowodami określającymi czy roboty budowlane zamieszczone w wykazie robót budowlanych zostały wykonane należycie, w szczególności informacja o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone na zasadzie spełnia - nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z wykorzystaniem załącznika nr 5 do SIWZ. (Wykonawcy składający ofertę wspólną winni złożyć jeden wspólny wykaz). Dowody określające czy roboty budowlane zamieszczone w wykazie robót budowlanych zostały wykonane należycie, w szczególności informacja o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 150 000,00 zł. Dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby warunków udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
wypełniony formularz OFERTA -zał. nr 1 do SIWZ wraz z kosztorysem ofertowym - zał nr 1A do SIWZ. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy). W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych). Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia z wykorzystaniem załącznika nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy). Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej-zał nr 7 do SIWZ. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczeń o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą Zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia z wykorzystaniem załącznika nr 6 do SIWZ. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane. W sytuacji, gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (w szczególności wiedza, doświadczenie), taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia jako Podwykonawcy. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną odpowiednio innych podmiotów lub własne. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3) charakter stosunku, jaki będzie łączył podmiot udostępniający zasób z Wykonawcą 4) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja jakości40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, poza wypadkami określonymi w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 oraz poza wypadkami niżej wymienionymi: 1) jeżeli Wykonawca dozna uszczerbku przez opóźnienie lub poniesie koszt w wyniku uchybienia Zamawiającego, który dostarczy instrukcje dotyczące realizacji zamówienia i o których braku został wcześniej przez Wykonawcę powiadomiony, chyba że, uchybienie Zamawiającego było spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu Wykonawcy. 2) jeżeli Wykonawca doznaje opóźnienia lub ponosi koszt na skutek tego, że Zamawiający w ustalonym w umowie terminie nie udostępnił mu terenu budowy, to Wykonawca po powiadomieniu Zamawiającego będzie uprawniony do przedłużenia terminu realizacji zamówienia, jeśli zakończenie jest lub przewiduje się, że będzie opóźnione. Zmiana umowy nie wchodzi w rachubę wtedy gdy zaniedbanie Zamawiającego było spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie Wykonawcy, włącznie z błędem w którymkolwiek z dokumentów Wykonawcy lub opóźnieniem w jego przedłożeniu. 3) jeżeli zakończenie robót jest, lub przewiduje się, że będzie, opóźnione ze względu na przyczyny spowodowane siłą wyższą, w szczególności niesprzyjające warunki klimatyczne (opady lub zaleganie warstwy śniegu, mróz) lub też jakiekolwiek opóźnienie, utrudnienie lub uniemożliwienie, spowodowane przez Zamawiającego. 4) w przypadku, gdy po zawarciu umowy okaże się, że dokumentacja lub teren budowy nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo, że wystąpiły inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, o ile zmiana ta nie wykracza poza przedmiot zamówienia określony w SIWZ. 5) stwierdzenia wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót. 6) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy. 7) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, b) zaistnienia konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. c) wystąpienia zmian będących następstwem działania organów administracji, a w szczególności przekroczenia terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., d) wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. e) zaistnienia potrzeby dochodzenia zmiany sposobu spełnienia świadczenia. 8) zmian technologicznych, w szczególności: a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub SST, b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 9) wystąpienia pozostałych zmian: a) zmiana wynagrodzenia w związku ze zmianą obowiązującej stawki podatku VAT, b) konieczność wykonania robót dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, i których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania, c) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami, 2. O konieczności wprowadzenia zmian do umowy powiadamia strona, która powzięła wiadomość o okolicznościach j.w. Strony uzgadniają szczegółowe warunki zmiany umowy, w szczególności ustalą nowe terminy realizacji w tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia nie powinien być dłuższy niż okres przerwy w realizacji umowy spowodowanych tymi okolicznościami. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpi za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu. 4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem w/w przepisów jest nieważna.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie